Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-02-1998 ]

ΠΟΛ.1051/19.2.1998 Υπόχρεοι σε υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Εντυπο Ε9) για το οικονομικό έτος 1998

(Υπόχρεοι σε υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Εντυπο Ε9) για το οικονομικό έτος 1998 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1024481/340/Α0012

ΠΟΛ.: 1051

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝ.ΚΛΗΡ/ΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

ΘΕΜΑ: Υπόχρεοι σε υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) για το οικονομικό έτος 1998.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 62 του Ν.2238/1994 και της υπ' αριθ. 1010563/174/Α0012/απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, υποχρέωση να υποβάλουν τη "Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων", που υπάρχουν κατά την 1.1.1998 (Εντυπο Ε9), έχουν μόνο οι φορολογούμενοι που για πρώτη φορά υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα αν διαθέτουν ή όχι ακίνητα. Στην περίπτωση αυτή, διαγραμμίζεται το λευκό τετραγωνίδιο δίπλα από τον Κωδικό 1 με την ένδειξη αρχική.

2. Επίσης, υποχρέωση υποβολής αυτού του εντύπου έχουν και οι φορολογούμενοι των οποίων μεταβλήθηκε η περιουσιακή ή οικογενειακή κατάσταση, την οποία είχαν δηλώσει με τη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Εντυπο Ε9) που συνυπέβαλαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 1997.
Στην περίπτωση αυτή διαγραμμίζεται το λευκό τετραγωνίδιο δίπλα από τον Κωδικό 4 με την ένδειξη μεταβολή.
Δηλαδή το Εντυπο Ε9 θα υποβληθεί μόνο όταν μέσα στο 1997 μεταβλήθηκε η περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου, της συζύγου ή των ανήλικων τέκνων, λόγω αγοράς, πώλησης, δωρεάς, γονικής παροχής, κληρονομιάς κ.λπ. ακινήτων ή η οικογενειακή κατάσταση, π.χ. λόγω γάμου, διαζυγίου, θανάτου, ενηλικίωσης ανήλικων παιδιών ή απόκτησης παιδιών.

3. Σε περίπτωση μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης, στις στήλες 1 έως 21 των Πινάκων 1 και 2 του Εντύπου Ε9, συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία μόνο των ακινήτων που μεταβλήθηκαν, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 1.1.1998 και επιπλέον:

α) Στη στήλη 22 του Εντύπου Ε9 γράφεται ο Κωδικός 1, όταν δηλώνεται νέο ακίνητο κατά πλήρη κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα που αποκτήθηκε από αγορά, δωρεά, κληρονομιά κ.λπ. μέσα στο 1997 και υπάρχει κατά την 1.1.1998.
β) Στην ίδια στήλη (22) του εντύπου γράφεται ο Κωδικός 2, όταν μεταβλήθηκαν στοιχεία ακινήτου που είχε δηλωθεί στο Ε9 του οικονομικού έτους 1997 (μεταβίβαση ψιλής κυριότητας, επικαρπίας κ.λπ.).
γ) Στην ίδια στήλη του εντύπου γράφεται ο Κωδικός 3 σε περίπτωση μεταβίβασης με οποιαδήποτε αιτία (διαγραφής) ακινήτου που είχε δηλωθεί στο οικονομικό έτος 1997 και δεν υπάρχει κατά την 1.1.1998.

4. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του έτους 1997 δεν έγινε κάποια μεταβολή στην περιουσιακή ή οικογενειακή κατάσταση, η οποία να επιδρά σε οποιαδήποτε ένδειξη της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) που είχε υποβληθεί κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 1997, τότε δεν υπάρχει υποχρέωση
να υποβληθεί μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998 και Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).
Επίσης, ακίνητα που περιήλθαν στην ιδιοκτησία του φορολογούμενου μέσα στο 1997 και μέσα στο ίδιο έτος μεταβιβάστηκαν και δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία του την 1.1.1998, δεν θα δηλωθούν στο Εντυπο Ε9.

5. Για ακίνητα φορολογούμενου που απεβίωσε μέσα στο 1997 δεν απαιτείται η υποβολή του Εντύπου Ε9. Σε περίπτωση θανάτου από την 1.1.1998 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, το Εντυπο Ε9 θα υποβληθεί από τους κληρονόμους για λογαριασμό του αποβιώσαντος, εφόσον έχει επέλθει μεταβολή στα περιουσιακά του στοιχεία μέσα στο 1997.

6. Σε περίπτωση γάμου μέσα στο 1997

Εάν και οι δύο σύζυγοι είχαν υποβάλει (χωριστά) το Ε9 το προηγούμενο έτος, τότε θα υποβάλουν το Ε9, στο οποίο θα αναγράψουν τους ΑΦΜ και των δύο συζύγων και στις "σημειώσεις φορολογούμενου" θα αναφέρουν τις ΔΟΥ που είχαν υποβληθεί τα προηγούμενα Ε9, χωρίς να αναγράψουν ξανά τα ακίνητα, διαγραμμίζοντας το
τετραγωνίδιο με την ένδειξη 4 μεταβολή.
- Εάν η σύζυγος δεν είχε υποβάλει το Ε9 το προηγούμενο έτος, τότε θα υποβληθεί το Ε9, στο οποίο θα αναγραφούν τα ακίνητα της συζύγου, εφόσον υπάρχουν, ως νέα, διαγραμμίζοντας το τετραγωνίδιο με την ένδειξη 4 μεταβολή.
- Εάν ο σύζυγος δεν είχε υποβάλει Ε9 το προηγούμενο έτος, ενώ η σύζυγος είχε υποβάλει, θα υποβληθεί το Ε9, στο οποίο θα αναγραφούν μόνο τα ακίνητα του συζύγου, εφόσον υπάρχουν, ως νέα, καθώς και τα λοιπά στοιχεία (ΑΦΜ κ.λπ.) και στις "σημειώσεις φορολογούμενου" η σύζυγος θα αναγράψει σε ποια ΔΟΥ υπέβαλε το προηγούμενο Ε9, διαγραμμίζοντας το τετραγωνίδιο με την ένδειξη 1 αρχική.

7. Σε περίπτωση διαζυγίου μέσα στο 1997

- Η πρώην σύζυγος θα υποβάλει Ε9, στο οποίο θα αναγράψει τα ακίνητά της, εφόσον υπάρχουν, ως νέα, διαγραμμίζοντας το τετραγωνίδιο με την ένδειξη 1 αρχική. Επίσης, η πρώην σύζυγος θα πρέπει να αναγράψει τα ακίνητα των ανήλικων τέκνων για τα οποία της έχει ανατεθεί η επιμέλεια.

- Ο πρώην σύζυγος θα υποβάλει Ε9, στο οποίο θα διαγράψει τα ακίνητα της πρώην συζύγου του, τα οποία είχαν δηλωθεί στο κοινό Εντυπο Ε9 του 1997.

8. Σε περίπτωση ενηλικίωσης ενός παιδιού ο πατέρας θα υποβάλει Ε9, στο οποίο θα διαγράψει τα τυχόν ακίνητα που ανήκουν στο συγκεκριμένο παιδί, εφόσον είχαν συμπεριληφθεί στο Ε9 που υποβλήθηκε το 1997.

9. Για ακίνητα που η ανέγερσή τους άρχισε μέσα στο 1997 δεν θα υποβληθεί Ε9 και δεν θα δηλωθούν. Αντίθετα, θα δηλωθούν τα ακίνητα που αποπερατώθηκαν μέσα στο 1997.

10. Ολα τα στοιχεία θα αναγραφούν στο Ε9 όπως έχουν διαμορφωθεί την 1.1.1998, π.χ.:

- Αν ο φορολογούμενος είχε 2 τέκνα που τον βαρύνουν και μέσα στο 1997 απόκτησε ακόμη ένα, τότε στο τετραγωνίδιο "πλήθος τέκνων που βαρύνουν τον υπόχρεο" θα αναγραφεί ο αριθμός 3.

- Αν είχε δηλωθεί ποσοστό επικαρπίας επί ακινήτου 50% και μέσα στο έτος 1997 αποκτήθηκε επιπλέον ποσοστό 20% στο ίδιο ακίνητο, στην οικεία στήλη (10) θα αναγραφεί το συνολικό ποσοστό 70%.

11. Σημειώνουμε ότι για ακίνητα για τα οποία υποβλήθηκαν δηλώσεις γονικών παροχών, δωρεών και ΦΜΑ, μέχρι 31.12.1997, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 14 του Ν.2579/1998 και τα σχετικά συμβόλαια θα καταρτισθούν από 1 Ιανουαρίου μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 1998, δεν θεωρούνται μεταβιβασθέντα εντός του έτους 1997 και συνεπώς δεν θα δηλωθούν στο Εντυπο Ε9 του 1998 από τα πρόσωπα που τα απέκτησαν με τον τρόπο αυτό.

12. Περαιτέρω, όσον αφορά τη συμπλήρωση των λοιπών στοιχείων του Εντύπου Ε9 (Πίνακες 1 και 2), ισχύουν οι οδηγίες και οι διευκρινίσεις που είχαν δοθεί για το Εντυπο Ε9 του 1997.
Συμπληρωματικά, διευκρινίζουμε και τα εξής:

Στη στήλη 10, για τους Κωδικούς 5, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 ειδικών κτιρίων, θα πρέπει να αναγράφεται μόνο σε μια σειρά η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων, ανεξαρτήτως ορόφου και σε ξεχωριστή σειρά η επιφάνεια των οικοπέδων (στον Πίνακα 1 τα εντός σχεδίου οικόπεδα και στον Πίνακα 2 όλα τα άλλα).
Σε περίπτωση αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμερίσματος ή επαγγελματικής στέγης) σε περιοχή που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα, δεν απαιτείται η συμπλήρωση της επιφάνειας του οικοπέδου στη στήλη 14 και των υφισταμένων κτισμάτων στη στήλη 15.
Αν όμως στην οριζόντια ιδιοκτησία περιλαμβάνεται και το υπόλοιπο οικοπέδου (αέρας), τότε στην ίδια σειρά συμπληρώνεται στη στήλη 14 η επιφάνεια του οικοπέδου και στη στήλη 15 η επιφάνεια των υφισταμένων κτισμάτων.

13. Τέλος, διευκρινίζεται ότι στον πίνακα με την ένδειξη "Στοιχεία της συζύγου" θα αναγραφεί το επώνυμο που είχε αναγραφεί στο Εντυπο Ε9 του έτους 1997, εκτός αν η σύζυγος διαθέτει ΑΦΜ, οπότε θα αναγραφεί το επώνυμο με το οποίο απέκτησε τον ΑΦΜ.
Το Εντυπο Ε9 υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα, από τα οποία το ένα θεωρείται στην οικεία ένδειξη από τον υπάλληλο της ΔΟΥ που παραλαμβάνει τη δήλωση και επιστρέφεται στο φορολογούμενο. Με τη θεώρηση το αντίτυπο αυτό αποτελεί απόδειξη παραλαβής του εντύπου και όχι ακριβές αντίγραφο αυτού.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο