Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-03-2013 ]

Αριθ. πρωτ.: 269/28399/6.3.2013 Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς

(Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 06-03- 2013
Αριθ. Πρωτ.: 269/28399

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΑΠ

Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας : 176 71 Καλλιθέα
Πληροφορίες : Μ. Τσουβάλα, Φ.Σπύρου, Π. Τσαχαγέας
Τηλέφωνο : 210 928 7124, -7174,-7176
Fax : 210 928 7130
E-mail : [email protected]

Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς»

Σχετ.: 1. Τις διατάξεις περί λαϊκών αγορών και ειδικότερα, το π.δ.51/2006 (53 Α΄), το π.δ. 116/2008 (179 Α΄), την ΚΥΑ Κ1-164 (275 Β’/2011)
2. Τις διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου και ειδικότερα των άρθρων 6 και 7 του π.δ. 254/2005 (307 Α΄),
3.Το ν. δ. 420/1970 (27 Α΄), άρθρο 24 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 2538/1997 (242 A΄) και την αριθ. 267359/1998 (503 Β΄) Απόφαση Υπουργού Γεωργίας, (αναφορικά με τις υποχρεώσεις περί Ιχθυοσκαλών)
4. Τον Καν (ΕΚ) 1224/2009 «περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής…», άρθρα 58, 59
5. Τις διατάξεις των Κανονισμών, Καν(ΕΚ)2406/1996 περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας ορισμένων αλιευτικών προϊόντων, Καν(ΕΚ)104/2000,αναφορικά με την ενημέρωση του καταναλωτή, του εφαρμοστικού του Καν(ΕΚ) 2065/2001
6. Τις Υπουργικές Αποφάσεις, 159996/2003 (1035 Β΄) περί καθορισμού εμπορικής ονομασίας ειδών αλιευτικών προϊόντων και άλλες λεπτομέρειες για την ενημέρωση του καταναλωτή, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 171095/2005 (777 Β΄) όμοιά της καθώς και την Υπουργική Απόφαση 169717/2005 (297 Β΄) περί θέσπισης κοινών κανόνων εμπορίας ορισμένων αλιευτικών προϊόντων.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι:

Ι. Με τις διατάξεις, περί λαϊκών αγορών (ανωτέρω 1 σχετικές), προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σε επαγγελματίες αλιείς και σε ιχθυοκαλλιεργητές, φυσικά πρόσωπα, για τη διάθεση των προϊόντων τους (νωπών αλιευτικών προϊόντων θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιεργειών), με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Οι αλιείς, προκειμένου να δικαιούνται άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών θα πρέπει:

i) η πλοιοκτησία του αλιευτικού σκάφους να ανήκει σε φυσικά πρόσωπα. Νομικά πρόσωπα δε δικαιούνται άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

ii) Να διαθέτουν προς λιανική πώληση αποκλειστικά και μόνο τη δική τους παραγωγή

iii) Να μην κατέχουν άδεια υπαίθριου εμπορίου.

Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, εκδίδεται άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σε έναν εκ των συνιδιοκτητών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις περί λαϊκών αγορών.

Επισημαίνουμε ότι, οι δεσμεύσεις περί ιχθυοσκαλών (ανωτέρω 2 σχετικές), αφορούν, στην υποχρεωτική προσκόμιση των αλιευμάτων στην Ιχθυόσκαλα, με σκοπό τη χονδρική πώληση νωπών αλιευμάτων, εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) στις οποίες λειτουργούν ιχθυόσκαλες, ήτοι για τις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αλεξανδρούπολης, Δωδεκανήσου, Εύβοιας, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, Πάτρα, Πρέβεζας, Καβάλας, Χανίων, Χίου.

ΙΙ. Ειδικότερα, για την έκδοση και την ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, σε επαγγελματίες αλιείς, φυσικά πρόσωπα, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται περιλαμβάνεται και η Βεβαίωση των αρμοδίων Υπηρεσιών του Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «με τα πλήρη στοιχεία του αλιευτικού σκάφους (όνομα, χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία, είδη ψαριών που αλιεύουν, ποσότητες συνολικές ανά είδος, καθώς και ότι το σκάφος βρίσκεται εν ενεργεία».

Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη Βεβαίωση που απαιτείται για τους ιχθυοκαλλιεργητές, ότι η μονάδα είναι σε λειτουργία και στην οποία αναφέρονται τα είδη και οι ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων, χορηγείται από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Αλιείας.

Η προβλεπόμενη βεβαίωση θα εκδίδεται από την Υπηρεσία μας, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου αλιέα /πλοιοκτήτη επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και θα στηρίζεται σε παραστατικά της αλιευτικής παραγωγής του σκάφους, τα οποία θα προσκομίζονται, καθώς και σε δεδομένα του αρχείου των αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας.

Συγκεκριμένα οι αλιείς (πλοιοκτήτες επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους) θα αιτούνται την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης του π.δ. 51/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από την Γενική Δ./νση Αλιείας, διά των Υπηρεσιών Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις οποίες τηρείται ο φάκελος του αλιευτικού σκάφους και θα υποβάλλουν συμπληρωμένη έντυπη αίτηση και αντίγραφα παραστατικών ως εξής:

1. Αντίγραφο της άδειας αλιείας του σκάφους, όπου φαίνεται ότι η άδεια είναι σε ισχύ στο όνομα του αιτούντα/των και τα αλιευτικά εργαλεία του σκάφους, καθώς και του εγγράφου εθνικότητας ή της άδειας εκτέλεσης πλόων, όπου φαίνεται η κυριότητα του σκάφους.

2. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για έκδοση Βεβαίωσης (συνημμένο υπόδειγμα) του αιτούντα/των αιτούντων, ιδιοκτήτη/ιδιοκτητών, επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

• Η ετήσια, ιδία, παραγωγή, συνολικά και κατά είδος, η οποία θα τεκμηριώνεται από τα υποβαλλόμενα παραστατικά τα οποία θα είναι:

α) για τα αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους 10 μέτρων και άνω: Φωτοτυπίες (ευκρινείς), των Ημερολογίων Αλιείας-Δηλώσεων Εκφόρτωσης και των παραστατικών πωλήσεων αλιευμάτων (προαιρετικά) για χρονικό διάστημα ενός έτους μέχρι την υποβολή της αίτησης και

β) για τα αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο των 10 μέτρων: Φωτοτυπίες (ευκρινείς) των ημερολόγιων γέφυρας, των παραστατικών πωλήσεων αλιευμάτων ιδίας παραγωγής (τιμολογίων, δελτίων αποστολής κλπ), καθώς και άλλων αποδεικτικών στοιχείων-παραστατικών, του προηγούμενου έτους μέχρι την υποβολή της αίτησης.

• Ότι στις λαϊκές αγορές θα διατίθεται αποκλειστικά και μόνο ιδία παραγωγή.

• Ότι δεν διαθέτει/διαθέτουν άδεια υπαίθριου εμπορίου, ούτε έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα για την έκδοση άδειας.

• Ότι όλα τα συνημμένα έγγραφα, παραστατικά που υποβάλλονται/επισυνάπτονται (άδεια αλιείας και έγγραφα του σκάφους, ημερολόγια αλιείας-δηλώσεις εκφόρτωσης, παραστατικά πωλήσεων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία) είναι τα ακριβή.

• Ότι είναι ενήμερος/ενήμεροι για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις, ελέγχου της αλιευτικής δραστηριότητας καθώς και της διακίνησης και εμπορίας των αλιευτικών διατάξεων συμπεριλαμβανομένου της ενημέρωσης του καταναλωτή, τις οποίες θα τηρεί.

Επιπλέον, στο πλαίσιο παρακολούθησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων και της διακίνησης και εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων, καθώς και της βιωσιμότητας των αλιευτικών εκμεταλλεύσεων, κρίνεται σκόπιμη, η επισύναψη του αντιγράφου της τελευταίας φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) και των εντύπων Ε3 και Ε5 , όπου προβλέπεται, καθώς και η συμπλήρωση της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με:

• Το χρόνο (ημέρες) άσκησης της αλιευτικής του δραστηριότητας με το αλιευτικό του σκάφος

• Τη συνολική ποσότητα από την ετήσια εκφορτωθείσα ποσότητα από το σκάφος παραγωγής, κατά προσέγγιση, που θα διατεθεί για πώληση στις λαϊκές αγορές, και στα είδη στα οποία θα αφορά.

Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας η αίτηση θα πρέπει να υπογράφεται από το σύνολο των συνιδιοκτητών του αλιευτικού σκάφους και να αφορά στην έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σε έναν εκ των συνιδιοκτητών.

Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, για τη λιανική πώληση αλιευμάτων στις λαϊκές αγορές, θα πρέπει ο αιτών να πληροί τους όρους-περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που τίθενται στις σχετικές διατάξεις περί λαϊκών αγορών, καθώς και από τις ειδικότερες ρυθμίσεις από την κείμενη νομοθεσία για τη διακίνηση και εμπορία των νωπών αλιευτικών προϊόντων.

Επισυνάπτεται έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αλιέων της περιοχής αρμοδιότητάς σας.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΟΣΧΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο