Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-03-2013 ]

Αριθμ. Δ.ΕΣ.ΥΠ.13354 ΕΞ 27.2.2013 ΕΜΠ Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών

(Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών)

Κατηγορία: Πόθεν Έσχες

Αριθμ. Δ.ΕΣ.ΥΠ.13354 ΕΞ 2013 ΕΜΠ

(ΦΕΚ Β' 476/28-02-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 (Α΄66) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει, με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 12 του ν. 4110/2013 (Α΄ 17),

2. Τις διατάξεις της παρ. Α΄ του άρθρου Μόνο του ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013−2016−Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013−2016»,

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών, Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπως ισχύουν,

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2753/1999 (Α΄ 249) «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν,

5. Τις διατάξεις των π.δ/των 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄128), 167/1996 (Α΄ 128), 211/1996 (Α΄ 166) «Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων» και 156/2001 (Α΄ 129) «Οργανισμός της Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών και Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών αυτής» όπως ισχύουν,

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ.Π.Ε. 1016047 ΕΞ/26−01−2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (Β΄ 659) «Οργάνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών»,

7. Την υπ’ αριθμ. Δ6 1044950 ΕΞ 2012/15−03−2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄811) «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών»,

8. Το π.δ. 90/2012 (Α΄144) «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών»,

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε για το έτος 2013 τα κριτήρια και τη διαδικασία βάσει των οποίων θα διενεργηθούν έλεγχοι της περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες», των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και προσδιορίζουμε το δείγμα αυτών ως εξής:

α) Ως κριτήρια για τον προσδιορισμό της κατηγορίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών για τους οποίους θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι του «πόθεν έσχες» (δηλαδή της περιουσιακής κατάστασης) καθορίζουμε την άσκηση καθηκόντων ελεγκτικής διαδικασίας, τη θέση ευθύνης, το χρόνο άσκησης καθηκόντων και τις υπηρεσίες άσκησης των καθηκόντων αυτών.

β) Στο δείγμα θα συμπεριληφθούν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών οι οποίοι συγκεντρώνουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

i) Ασκούν κατά τη δημοσίευση της παρούσας ή έχουν ασκήσει κατά την τελευταία τριετία τα καθήκοντα του προϊσταμένου Οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή τμήματος στις οργανικές μονάδες που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και στην Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

ii) Ασκούν, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, τα καθήκοντα ελεγκτή στις περιφερειακές Δ/νσεις των παραπάνω οργανικών μονάδων τουλάχιστον για δύο (2) έτη.

2. Οι έλεγχοι του «πόθεν έσχες» θα διενεργηθούν, κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με εμπιστευτικό πρόγραμμα που θα υποβάλλει η αρμόδια Υπηρεσία στον Υπουργό και κατόπιν εγκρίσεώς του, ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους της περίπτωσης (βi), που ασκούν ή έχουν ασκήσει κατά την τελευταία τριετία τα καθήκοντα του προϊσταμένου Δ/νσης, Υποδ/νσης και Τμημάτων σε οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και σε περιφερειακές ή αποκεντρωμένες μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

β) Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας (βii), που ασκούν καθήκοντα ελεγκτή στις περιφερειακές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, σε συνδυασμό με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου του υπαλλήλου κατ’ αύξουσα σειρά (1,2,3,….9,10…).

3. Για το έτος 2013 θα διενεργηθούν έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης τουλάχιστον σε εκατόν δέκα (110) υπαλλήλους της κατηγορίας (βi) και σε εκατόν τριάντα (130) υπαλλήλους της κατηγορίας (βii).

4. Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την προβλεπόμενη διαδικασία και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την αριθ. 1060497/1459/0001Γ (ΠΟΛ.1075/21.7.2004) εγκύκλιο διαταγή καθώς και κάθε άλλη σχετική οδηγία.

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο