Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-03-2013 ]

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: ΤΟΟ/500/572/1/1.3.2013 Σταδιακή μείωση ποσοστών ασφάλισης των προσληφθέντων μέχρι 31/7/2008 «παλαιών» ασφαλισμένων των εντασσομένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων και Κλάδων ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠΑΕ-Ε, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ , ΤΑΠΟΤΕ ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

(Σταδιακή μείωση ποσοστών ασφάλισης των προσληφθέντων μέχρι 31/7/2008 «παλαιών» ασφαλισμένων των εντασσομένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων και Κλάδων ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠΑΕ-Ε, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ , ΤΑΠΟΤΕ ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 1/3/2013
Αριθμ. Πρωτ. ΤΟΟ/500/572/1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Καρρά Ξ.
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 251
FAX: : 210 52 23 228
Ε - mail: [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
 
ΘΕΜΑ : «Σταδιακή μείωση ποσοστών ασφάλισης των προσληφθέντων μέχρι 31/7/2008 «παλαιών» ασφαλισμένων των εντασσομένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων και Κλάδων ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠΑΕ-Ε, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ , ΤΑΠΟΤΕ ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ»

Σχετ. : Οι υπ' αριθμ.: 76 (ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠΑΕ-Ε, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ,ΤΣΠ-ΤΕ)
77 (ΤΑΠΟΤΕ)
78 (ΤΣΠ-ΗΣΑΠ) Εγκύκλιοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Με τις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58/3-4-08 τ.Α') και δόθηκαν οδηγίες για την αντιμετώπιση θεμάτων Ασφάλισης-Εσόδων που ανέκυψαν από την ένταξη από 1/8/2008 στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλισμένων των κάτωθι αναφερομένων Ταμείων και Κλάδων:

> Ταμείου Σύνταξης Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.Σ.Ε.-Ε.Τ.Ε.)
> Ταμείου Σύνταξης Προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.Σ.Π.- Τ.Ε)*
> Κλάδου Σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε.-Ε.)
> Κλάδου Σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού της Ε.Τ.Β.Α. ( Τ.Α.Π.- Ε.Τ.Β.Α.) 
> Κλάδου Σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε.(Τ.Α.Π.- Ο.Τ.Ε.)
> Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού Η.Σ.Α.Π. (Τ.Σ.Π. - Η.Σ.Α.Π.)

* Επισημαίνουμε ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α'/15-7-2010) από 1/1/2011 η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) αναλαμβάνει και ενεργεί την κοινωνική ασφέάιση του προσωπικού της, ως προς τους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης και κατά συνέπεια από την ως άνω ημερομηνία παύει n ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επίσης, είχε αναφερθεί ότι, θα για τους προσληφθέντες μέχρι την 31/7/2008 «παλαιούς» ασφαλισμένους των εν λόγω εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων, θα ακολουθούσαν νεώτερες οδηγίες, δεδομένου ότι, προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση των ποσοστών ασφάλισής τους αρχής γενομένης από 1/1/2013 έως ότου αυτά εξισωθούν πλήρως με τα αντίστοιχα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με τα ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν.3655/2008, ορίζεται ότι, τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη για τους μέχρι την ημερομηνία ένταξης ασφαλισμένους των ως άνω Ταμείων και Κλάδων, μειώνονται ισόποσα και σταδιακά κάθε τρία (3) χρόνια και μέσα σε μια δεκαετία, αρχής γενομένης από 1/1/2013, μέχρι να εξισωθούν πλήρως με τα αντίστοιχα ισχύοντα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ειδικά οι εισφορές ασφαλισμένων του Κλάδου Σύνταξης του ΤΑΠΑΕ «Η ΕΘΝΙΚΗ» μειώνονται αμέσως από την ίδια ως άνω ημερομηνία και καθορίζονται σε ποσοστό 6,67%, του δε εργοδότη σταδιακά και σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω παραθέτουμε πίνακες με τη σταδιακή αποκλιμάκωση των ποσοστών ασφάλισης ανά Ταμείο και Κλάδο, ως εξής:
           
1. ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ τ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Ο.Τ.Ε
ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Καταστατικού του Τ.Α.Π.- Ο.Τ.Ε., τις διατάξεις του Ν.Δ.774/70, του Ν.Δ. 1342/73 και του Ν.2257/1994 στην ασφάλιση του εντασσόμενου κλάδου υπήγοντο:

• Το πάσης φύσεως έμμισθο προσωπικό των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ), του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) και του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.).
• Το προσωπικό των θυγατρικών και λοιπών εταιρειών του Ο.Τ.Ε.
• Το προσωπικό του τ. ΤΑΠΟΤΕ. (Σχετ. η 77/08 εγκ.)

> Τα ποσοστά ασφάλισης («παλαιών» ασφαλισμένων) του προσωπικού των ΕΛ.ΤΑ. και του Ο.Σ.Ε, σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν ως εξής:

Εισφορά ασφαλισμένου : 11%
Εισφορά εργοδότη : 24%
Σύνολο : 35%

> Για τους απασχολούμενους στον Ο.Τ.Ε., τις θυγατρικές και λοιπές εταιρείες του Οργανισμού, τα ποσοστά ασφάλισης έχουν ως εξής:
Εισφορά ασφαλισμένου : 11%
Εισφορά εργοδότη : 25%
Σύνολο : 36%

> Για τους υπαλλήλους του τ.Ταμείου (τ.ΤΑΠΟΤΕ) τα ποσοστά ασφάλισης έχουν ως εξής:

Εισφορά ασφαλισμένου : 6,67%
Εισφορά εργοδότη : 24%
Σύνολο : 30,67%

Τα ανωτέρω αναφερθέντα ποσοστά μειώνονται ισόποσα και σταδιακά, αρχής γενομένης από 1/1/2013, μέχρι να εξισωθούν πλήρως με τα αντίστοιχα ισχύοντα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως εξής:

Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛΤΑ-ΟΣΕ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Από 1/1/2013 έως 31/12/2015

Από 1/1/2016 έως 31/12/2018

Από 1/1/2019 έως 31/12/2021

Από 1/1/2022

ΑΣΦ/ΝΟΥ

(11%)

9,9175%

8,835%

7,7525%

6,67%

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

(24%)

21,3325%

18,665%

15,9975%

13,33%

ΣΥΝΟΛΟ

(35%)

31,25%

27,5%

23,75%

20%

II. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΕ-ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Από 1/1/2013 έως 31/12/2015

Από 1/1/2016 έως 31/12/2018

Από 1/1/2019 έως 31/12/2021

Από 1/1/2022

ΑΣΦ/ΝΟΥ

(11%)

9,9175%

8,835%

7,7525%

6,67%

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

(25%)

22,0825%

19,165%

16,2475%

13,33%

ΣΥΝΟΛΟ

(36%)

32%

28%

24%

20%

 

III. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ τ.ΤΑΠΟΤΕ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Από 1/1/2013 έως 31/12/2015

Από 1/1/2016 έως 31/12/2018

Από 1/1/2019 έως 31/12/2021

Από 1/1/2022

ΑΣΦ/ΝΟΥ

(6,67%)

6,67%

6,67%

6,67%

6,67%

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

(24%)

21,3325%

18,665%

15,9975%

13,33%

ΣΥΝΟΛΟ

(30,67%)

28,0025%

25,335%

22,6675%

20%
2. τ. ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- Η.Σ.Α.Π.
ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του καταστατικού του Τ.Σ.Π.- Η.Σ.Α.Π. στην ασφάλιση του εντασσόμενου Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικά:

Το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας « ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (Η.Σ.Α.Π.) από την ημερομηνία προσλήψεώς τους.

Δεν ασφαλίζονταν οι προσλαμβανόμενοι από την εταιρεία για έκτακτη και παροδική εργασία. (Σχετ. η 78/08 εγκ.)

Τα ποσοστά ασφάλισης βάσει των οποίων υπολογίζονται οι καταβλητέες εισφορές υπέρ του εντασσόμενου Ταμείου έχουν για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους ως εξής:

Εισφορά ασφαλισμένου : 11%
Εισφορά εργοδότη : 25%
Σύνολο : 36%

Τα ανωτέρω αναφερθέντα ποσοστά μειώνονται ισόποσα και σταδιακά, αρχής γενομένης από 1/1/2013, μέχρι να εξισωθούν πλήρως με τα αντίστοιχα ισχύοντα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως εξής:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΣΑΠ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Από 1/1/2013 έως 31/12/2015

Από 1/1/2016 έως 31/12/2018

Από 1/1/2019 έως 31/12/2021

Από 1/1/2022

ΑΣΦ/ΝΟΥ (11%)

9,9175%

8,835%

7,7525%

6,67%

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

(25%)

22,0825%

19,165%

16,2475%

13,33%

ΣΥΝΟΛΟ (36%)

32%

28%

24%

20%3. τ. ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ (Τ.Σ.Π- Ε.Τ.Ε)
ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.Σ.Π.- Ε.Τ.Ε.) στην ασφάλισή του υπήγοντο υποχρεωτικά:

Α) Όλοι οι ανήκοντες στο υπαλληλικό (κύριο και βοηθητικό) και υπηρετικό προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Β) Οι Διοικητές και οι Υποδιοικητές της Τράπεζας
Γ) Οι δικηγόροι κα νομικοί σύμβουλοι της. (Σχετ. η 76/08 εγκ.)

Τα ποσοστά ασφάλισης («παλαιών» ασφαλισμένων) βάσει των οποίων υπολογίζονταν οι καταβλητέες εισφορές υπέρ του ανωτέρω αναφερόμενου εντασσόμενου Ταμείου είναι:

Εισφορά ασφαλισμένου : 11%
Εισφορά εργοδότη : 26,50%
Σύνολο : 37,50%

Τα ανωτέρω αναφερθέντα ποσοστά μειώνονται ισόποσα και σταδιακά, αρχής γενομένης από 1/1/2013, μέχρι να εξισωθούν πλήρως με τα αντίστοιχα ισχύοντα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως εξής:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Από 1/1/2013 έως 31/12/2015

Από 1/1/2016 έως 31/12/2018

Από 1/1/2019 έως 31/12/2021

Από 1/1/2022

ΑΣΦ/ΝΟΥ

(11%)

9,9175%

8,835%

7,7525%

6,67%

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

(26,50%)

23,2075%

19,915%

16,6225%

13,33%

ΣΥΝΟΛΟ

(37,50%)

33,125%

28,75%

24,375%

20%4. ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ τ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Τ.Β.Α.
ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης αυτού υπήγοντο υποχρεωτικά:

Το προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Β.Α.), η οποία ανήκει σήμερα στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, κύριο και βοηθητικό οποιουδήποτε κλάδου και βαθμού (εξαιρουμένων των καθαριστριών) εφόσον παρείχε υπηρεσία προς αυτήν επί μηνιαίο μισθό και κατά πλήρη απασχόληση. (Σχετ. η 76 εγκ.)

Τα ποσοστά ασφάλισης (« παλαιών » ασφαλισμένων) βάσει των οποίων υπολογίζονταν οι καταβλητέες εισφορές υπέρ του ανωτέρω αναφερόμενου εντασσόμενου Κλάδου είναι:

Εισφορά ασφαλισμένου : 13%
Εισφορά εργοδότη : 26%
Σύνολο : 39%

Τα ανωτέρω αναφερθέντα ποσοστά μειώνονται ισόποσα και σταδιακά, αρχής γενομένης από 1/1/2013, μέχρι να εξισωθούν πλήρως με τα αντίστοιχα ισχύοντα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως εξής:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ τ. Ε.Τ.Β.Α.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Από 1/1/2013 έως 31/12/2015

Από 1/1/2016 έως 31/12/2018

Από 1/1/2019 έως 31/12/2021

Από 1/1/2022

ΑΣΦ/ΝΟΥ

(13%)

11,4175%

9,835%

8,2525%

6,67%

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

(26%)

22,8325%

19,665%

16,4975%

13,33%

ΣΥΝΟΛΟ

(39%)

34,25%

29,5%

24,75%

20%5. ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « Η ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε .- Ε.) ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Στην ασφάλιση του κλάδου Σύνταξης του ανωτέρω Ταμείου υπήγοντο σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού του υποχρεωτικά και αυτοδίκαια

Α) Τα πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, και ιθαγένειας που παρείχαν κατά κύρια απασχόληση εξαρτημένη εργασία με μηνιαία αντιμισθία στην ασφαλιστική εταιρεία « Η ΕΘΝΙΚΗ».
Β) Οι έμμισθοι δικηγόροι της εταιρείας.
Γ) Οι έμμισθοι δικηγόροι του Ταμείου.

Δεν υπήγοντο στην ασφάλιση του κλάδου ως συνεργαζόμενοι με την εταιρεία πράκτορες, μεσίτες ασφαλειών, πραγματογνώμονες, νομικοί, ιατρικοί, τεχνικοί και λοιποί σύμβουλοι της. (Σχετ. η 76/08 εγκ.).

Τα ποσοστά ασφάλισης («παλαιών» ασφαλισμένων) βάσει των οποίων υπολογίζονταν οι καταβλητέες εισφορές υπέρ του ανωτέρω αναφερόμενου εντασσόμενου Κλάδου είναι:

Εισφορά ασφαλισμένου : 7%
Εισφορά εργοδότη : 20%
Σύνολο : 27%

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.3655/2008, οι εισφορές ασφαλισμένων του Κλάδου Σύνταξης του ΤΑΠΑΕ «Η ΕΘΝΙΚΗ» μειώνονται αμέσως από 1/1/2013 και καθορίζονται σε ποσοστό 6,67%, του δε εργοδότη μειώνονται ισόποσα και σταδιακά, μέχρι να εξισωθούν πλήρως με τα αντίστοιχα ισχύοντα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως εξής:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Η ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑ.Π.Α.Ε .- Ε.)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Από 1/1/2013 έως 31/12/2015

Από 1/1/2016 έως 31/12/2018

Από 1/1/2019 έως 31/12/2021

Από 1/1/2022

ΑΣΦ/ΝΟΥ

(7%)

6,67%

6,67%

6,67%

6,67%

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

(20%)

18,3325%

16,665%

14,9975%

13,33%

ΣΥΝΟΛΟ

(27%)

25,25%

23,5%

21,75%

20%
Επισημαίνουμε ότι, καμία αλλαγή δεν επέρχεται στους ήδη υπάρχοντες Κωδικούς Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

Επίσης, συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι τα ανωτέρω αναφερθέντα ποσοστά ασφάλισης των προσληφθέντων μέχρι 31/7/2008 «παλαιών» ασφαλισμένων των εντασσομένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων και Κλάδων, όπως σταδιακά ανακαθορίζονται αρχής γενομένης από 1/1/2013, ενδέχεται να τροποποιηθούν αντίστοιχα, εφόσον επέλθει αλλαγή στα ισχύοντα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ποσοστά ασφάλισης.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


1 Σχόλια

image description doctor | March 4, 2013 11:04 AM | Απάντηση
Αυτά είναι. Πρόβλεψη και για το 2022. Πολύ προχωρημένοι στο ΙΚΑ, μπράβο...!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο