Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-02-1998 ]

ΠΟΛ.1046/13.2.1998 Τρόπος απεικόνισης των ενδείξεων διακριτικών σειρών στα φορολογικά στοιχεία

(Τρόπος απεικόνισης των ενδείξεων διακριτικών σειρών στα φορολογικά στοιχεία)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 13 Φεβρουαρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1021002/144/0015Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1046

ΘΕΜΑ: Τρόπος απεικόνισης των ενδείξεων διακριτικών σειρών στα φορολογικά στοιχεία.

Οπως είναι γνωστό από τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 6 του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992) παρέχεται η δυνατότητα, μετά από γνωστοποίηση στον προϊστάμενο της ΔΟΥ, η χρησιμοποίηση συγχρόνως περισσοτέρων σειρών για κάθε είδος στοιχείου, με την προϋπόθεση ότι φέρουν διακριτικό σειράς και κάθε σειρά έχει ιδιαίτερη ενιαία αρίθμηση, τουλάχιστον κατά διαχειριστική περίοδο. Ακόμη, με βάση την ερμηνεία της διάταξης αυτής (παρ. 18.5.1, εγκύκλιος υπ' αριθ. 3/24.11.1992), ως διακριτικό σειράς μπορεί να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε ένδειξη, π.χ. γράμματα (Α', Β', Γ' κ.ο.κ.), επί πιστώσει, μετρητοίς, ακέραιοι αριθμοί (01, 02, 03, κ.ο.κ.).
Για το θέμα αυτό και ενόψει εφαρμογής του συστήματος TAXIS (μηχανοργάνωση των ΔΟΥ) και προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα παρακολούθησης των τηρούμενων σε σειρές στοιχείων, παρέχουμε τις εξής οδηγίες:

1. Από 3.3.1998 στα φορολογικά στοιχεία που θα θεωρηθούν σε σειρές σε ΔΟΥ που έχει εγκατασταθεί το σύστημα TAXIS, θα χρησιμοποιείται ως ενδεικτικό σειράς κεφαλαίο γράμμα της Ελληνικής αλφαβήτου ή απόλυτος ακέραιος αριθμός, π.χ. Σειρά Α', Β', Γ' κ.ο.κ. ή Σειρά 1, 2, 3 κ.ο.κ., μη επιτρεπομένης της χρησιμοποίησης οποιασδήποτε άλλης ένδειξης.
Το ίδιο ισχύει αναλόγως και για τις γνωστοποιήσεις χρήσης σειρών μη υποκείμενων σε θεώρηση στοιχείων (π.χ. σειρές εκκαθαρίσεων, αποδείξεων δαπάνης κ.λπ.). Σημειώνεται όμως ότι, οποιαδήποτε άλλη ένδειξη που εξυπηρετεί οργανωτικά την επιχείρηση, μπορεί να αναγράφεται ως συμπληρωματική της διακριτικής ένδειξης
σειράς, π.χ. Σειρά Α' - Επί πιστώσει, Σειρά Β' - Μετρητοίς κ.λπ.

2. Για την αντιμετώπιση περιπτώσεων ύπαρξης εκτυπωμένων εντύπων σειρών στοιχείων, με διαφορετικές ενδείξεις από τις απαιτούμενες στην παρούσα (γράμματα ή αριθμός), πρέπει κατά την πρώτη θεώρηση σε ΔΟΥ μετά την εγκατάσταση του συστήματος TAXIS:

α) Να προσδιορίζονται στο σημείωμα θεώρησης τα διακριτικά σειρών με βάση αριθμούς ή γράμματα.

β) Να τίθεται η σχετική ένδειξη σειράς, για μεν τα χειρόγραφα στοιχεία πριν τη θεώρησή τους με σφραγίδα, για δε τα μηχανογραφικώς εκδιδόμενα κατά την έκδοση τους από τον Η/Υ ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, με σφραγίδα κατά την έκδοσή τους και πριν την παράδοση ή αποστολή τους στον αποδέκτη.

3. Ειδικά για τα τιμολόγια του άρθρου 12 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), εφόσον χρησιμοποιείται ως διακριτικό σειράς συμπληρωματικός τίτλος, όπως "για πώληση αγαθών", "πώληση" ή "για παροχή υπηρεσιών", "παροχή υπηρεσιών" κ.λπ., δεν υφίσταται θέμα προσαρμογής - αλλαγής κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, δεδομένου ότι, για την παρακολούθηση των σειρών των τιμολογίων και μόνο, οι ενδείξεις αυτές δεν δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργικότητα του συστήματος TAXIS, εκτός εάν για κάθε μία περίπτωση χρησιμοποιούνται περισσότερες σειρές στοιχείων.

Παράδειγμα 1ο (χωρίς διακρίσεις σειρών πέραν του συμπληρωματικού τίτλου)



1. Τιμολόγιο (πώλησης) 1-500.
2. Τιμολόγιο (παροχής υπηρεσιών) 1-200.
3. Τιμολόγια (αγοράς αγροτικών προϊόντων) 1-100.

Στο παράδειγμα δεν απαιτείται καμία αλλαγή.

Παράδειγμα 2ο (με διακρίσεις σε σειρές για τον ίδιο τίτλο)



Τιμολόγιο (πώλησης) - Σειρά .......... 1-500.
Τιμολόγιο (πώλησης) - Σειρά .......... 1-500.
Τιμολόγιο (παροχής) - Σειρά .......... 1-100.
Τιμολόγιο (παροχής) - Σειρά .......... 1-200.

Στο δεύτερο παράδειγμα τα στοιχεία με τον ίδιο κύριο και συμπληρωματικό τίτλο χρησιμοποιούνται σε σειρές. Πρέπει συνεπώς να τίθεται ως ένδειξη σειράς και γράμμα ή αριθμός (Α', Β', Γ' και ή 1, 2, 3 κ.ο.κ.).

4. Κάθε παλαιότερη θέση μας για το υπόψη θέμα (ενδείξεις διακριτικών σειρών φορολογικών στοιχείων) ανακαλείται.

5. Τέλος, στα τμήματα του Κώδικα των ΔΟΥ, να αναρτηθεί πινακίδα σε εμφανές σημείο, που θα παρέχει οδηγίες στους φορολογούμενους, σχετικές με το περιεχόμενο της παρούσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο