Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-02-1998 ]

ΠΟΛ.1039/5.2.1998 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 1997

(Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 1997 )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 5/2/1998
Αρ. Πρωτ.:1011667/546/174/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση 14η ΦΠΑ.
Τμήμα Α/Ι
Διεύθυνση 16η Εισπρ.Δημ.Εσόδων
Διεύθυνση 30η
Τμήμα Β
Διεύθυνση 32η
Τμήμα ΒΆ

ΠΟΛ.: 1039

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 1997.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α') όπως ισχύουν:
α) της περ. β' της παρ. 1 και των παρ. 2 και 9 του άρθρου 31,
β) της παρ. 2 του άρθρου 54,
γ) της παρ. 3 του άρθρου 58 και
δ) της παρ. 5 του άρθρου 58α.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ.16/1989.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α'/1995) περί αποδεικτικών εισπράξεως.

4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/7.10.1996) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 1997, Εντυπο (009/97 - ΦΠΑ), όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται. Το ίδιο έντυπο θα χρησιμοποιηθεί και από τους υποκείμενους που θα διακόψουν τη δραστηριότητά τους ή θα κλείσουν διαχείριση μετά την 1.1.1998 και μέχρι τη θέσπιση νεότερου εντύπου εκκαθαριστικής δήλωσης.

2. α) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31.12.1997 Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται: ι) μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για υποκείμενους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου δεν τηρούσαν βιβλία ή τηρούσαν βιβλία Α' και Β' κατηγορίας του ΚΒΣ και ιι) μέχρι την 10η ημέρα του πέμπτου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για υποκείμενους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ. Η υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποκειμένου και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες ημέρες. Τελευταία προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ:


¦ Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ ¦ Α' & Β' κατηγορίας Βιβλία ¦ Γ' κατηγορίας Βιβλία ¦
+


¦ 1 ¦ 25.2.1998 ¦ 11.5.1998 ¦
¦ 2 ¦ 26.2.1998 ¦ 12.5.1998 ¦
¦ 3 ¦ 27.2.1998 ¦ 13.5.1998 ¦
¦ 4 ¦ 3.3.1998 ¦ 14.5.1998 ¦
¦ 5 ¦ 4.3.1998 ¦ 15.5.1998 ¦
¦ 6 ¦ 5.3.1998 ¦ 18.5.1998 ¦
¦ 7 ¦ 6.3.1998 ¦ 19.5.1998 ¦
¦ 8 ¦ 9.3.1998 ¦ 20.5.1998 ¦
¦ 9 ¦ 10.3.1998 ¦ 21.5.1998 ¦
¦ 10 - 50 ¦ 11.3.1998 ¦ 22.5.1998 ¦
¦ 60 - 00 ¦ 12.3.1998 ¦ 25.5.1998 ¦
Lβ) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει στο τέλος οποιασδήποτε άλλης φορολογικής περιόδου

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται: ι) μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, για υποκείμενους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου δεν τηρούσαν βιβλία ή τηρούσαν βιβλία Α' και Β' κατηγορίας του ΚΒΣ και ιι) μέχρι την 10η ημέρα του πέμπτου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για υποκείμενους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.

γ) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει άλλη ημερομηνία

Στις περιπτώσεις που η διαχειριστική περίοδος λήγει πριν από τη λήξη οποιασδήποτε φορολογικής περιόδου, η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε 55 ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου αν δεν τηρούνται ή τηρούνται Α' και Β' κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ, ανεξάρτητα από την προβλεπόμενη από τον ΚΒΣ προθεσμία διενέργειας απογραφής και σε 130 ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, αν τηρούνται βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.

δ) Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι εκκαθαριστικές δηλώσεις, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει κατά την ημερομηνία αυτή, υποβάλλονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και μεταφέρεται κατά μία μέρα η προθεσμία υποβολής των υπολοίπων δηλώσεων. Για εκκαθαριστικές δηλώσεις των παραπάνω περ. β' και γ', δεν ισχύει η σταδιακή υποβολή που προβλέπεται στην παραπάνω περ. α'.

3. Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του κεντρικού. Κατ' εξαίρεση, οι εποχιακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν εδρεύει ΔΟΥ, μπορούν να αποστέλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ συστημένη επιστολή, στην οποία εσωκλείουν την εκκαθαριστική δήλωση.
Στην περίπτωση που υπάρχει ποσό για καταβολή, επισυνάπτεται ισόποση τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΔΟΥ ή απευθείας σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου.

4. Η εκκαθαριστική δήλωση αποτελεί αποδεικτικό υποβολής ή και είσπραξης, όταν υπάρχει ποσό για καταβολή.
Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.1.1998, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο