Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-02-1998 ]

ΠΟΛ.1034/5.2.1998 Υποβολή του εντύπου Ε3, χωριστά από την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998, μέχρι 30 Απριλίου 1998

(Υποβολή του εντύπου Ε3, χωριστά από την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998, μέχρι 30 Απριλίου 1998 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1015595/241/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1034

ΘΕΜΑ: Υποβολή του εντύπου Ε3, χωριστά από την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον.έτους 1998, μέχρι 30 Απριλίου 1998.

Εχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
β) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του, τις προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων.
γ) Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν.2238/1994 που καθορίζουν τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και υπόχρεων προσώπων της παρ. 4 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου.
δ) Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1010563/174/Α0012/απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 1998, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.
ε) Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1010564/175/Α0012/απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 101 (ΕΠΕ) του Ν.2238/1994, οικονομικού έτους 1998 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.

στ) Τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη συμπλήρωση του νέου εντύπου Ε3 "Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών" που υποβάλλεται για πρώτη φορά.
ζ) Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Προκειμένου για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998 που υποβάλλονται εμπρόθεσμα, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής του Εντύπου Ε3 από λογιστή - ελεύθερο επαγγελματία (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), μαζί με τα ίδια έντυπα άλλων φορολογούμενων (πακέτο), χωριστά από τη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος, με βάση ονομαστική κατάσταση που θα συνοδεύει τα έντυπα αυτά και θα υποβάλλεται μέχρι 30 Απριλίου 1998 στον Προϊστάμενο της αρμόδιας, για τη φορολογία του εισοδήματος των φορολογούμενων, ΔΟΥ (μία κατάσταση για κάθε ΔΟΥ). Η κατάσταση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τον ΑΦΜ του φορολογούμενου και υπογράφεται από το λογιστή του οποίου φέρει τα στοιχεία εντύπως ή ευκρινώς τη σφραγίδα του. Η ευχέρεια αυτή παρέχεται μόνο για φυσικά πρόσωπα και υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994. Τα υπόχρεα αυτά πρόσωπα, κατά την υποβολή των
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματός τους στις προθεσμίες που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του πιο πάνω νόμου, θα συνυποβάλλουν γνωστοποίηση του λογιστή - ελευθέρου επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για την υποβολή του Εντύπου Ε3, η οποία θα φέρει τα στοιχεία του λογιστή εντύπως ή ευκρινώς τη σφραγίδα του και η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986.
Το Εντυπο Ε3 δύναται να υποβάλλεται σε συνεχή μηχανογραφικά έντυπα, για τα οποία ισχύουν ανάλογα όσα ορίζονται στην υπ' αριθ. 1120810/2760/Α0012/ΠΟΛ.1295/ /16.11.1995 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο