Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-01-2009 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 503 ΑΠ/27.1.2009 Διαφορές φορολογικού ελέγχου που καταλογίσθηκαν μετά τις ημερομηνίες ισολογισμού και πριν οι οικονομικές καταστάσεις εγκριθούν για έκδοση

(Διαφορές φορολογικού ελέγχου που καταλογίσθηκαν μετά τις ημερομηνίες ισολογισμού και πριν οι οικονομικές καταστάσεις εγκριθούν για έκδοση)

Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα 27 Ιανουαρίου 2009
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 503ΑΠ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
          
Βουλής 7, 5ος Όροφος, 105 62, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3242648  
Fax: 210 3234141, 

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΡΩΤΗΜΑ.
Από διερεύνηση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της 30.06.2008 εταιρείας με μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών προέκυψε ότι σε ημερομηνία μεταξύ της 30.06.2008 και αυτής που οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για την μητρική για τις χρήσεις 2005-2007, καταλογίζοντας πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις. Η εταιρεία επέλεξε να αναφέρει το γεγονός στις οικονομικές καταστάσεις της υπό εξέταση περιόδου ως μη διορθωτικό γεγονός μετά την ημερομηνία ισολογισμού, ενώ και ο νόμιμος ελεγκτής το αναφέρει ως θέμα έμφασης, επισημαίνοντας ότι οι πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις θα βαρύνουν τα αποτελέσματα του εννιαμήνου 2008. Παρακαλούμε για τις απόψεις σας επί του εν λόγω χειρισμού.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
.
Η μη αναγνώριση από μία εταιρεία σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, πρόβλεψης για διαφορές φορολογικού ελέγχου, με παράλληλη γνωστοποίηση του γεγονότος στις οικονομικές καταστάσεις, δηλώνει ότι κατά την ημερομηνία του ισολογισμού υπάρχει μία ενδεχόμενη υποχρέωση, ως αποτέλεσμα παρούσας δέσμευσης που ανακύπτει από γεγονός του παρελθόντος, η οποία δεν αναγνωρίζεται, γιατί  το ποσό της δέσμευσης δεν μπορεί να επιμετρηθεί με επαρκή αξιοπιστία (παράγραφος 10 του Δ.Λ.Π. 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία»). Συνεπώς, αφού κατά την  ημερομηνία του  ισολογισμού υπάρχει  δέσμευση,  για την οποία η σχετική εκροή οριστικοποιείται πριν οι οικονομικές καταστάσεις εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο για δημοσιοποίηση, η προκύπτουσα υποχρέωση, αναγνωρίζεται με αντίστοιχη χρέωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων, κατά την ημερομηνία ισολογισμού (στην συγκεκριμένη περίπτωση την  30.06.2008). Τούτο προκύπτει σαφώς και από την παράγραφο 9(α) του Δ.Λ.Π. 10 «Γεγονότα Μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού», όπου αναφέρεται ανάλογη περίπτωση. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                      ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο