Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-02-2013 ]

Αριθ. ΔΕΛ Α 1016842 ΕΞ 25.1.2013 Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου

(Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2013
Αριθ. ΔΕΛ Α 1016842 ΕΞ 2013

(ΦΕΚ Β' 336/19-02-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375203

ΘΕΜΑ: Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, και 4 του άρθρου 3 του ν.2343/1995 (ΦΕΚ Α΄ 211), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.280/1997 (ΦΕΚ Α΄ 203), με τις οποίες καθορίσθηκε το οργανωτικό πλαίσιο των Ελεγκτικών Κέντρων.

5. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1039/13.2.2012 (ΦΕΚ Β΄ 342), όπως ισχύει, περί του ανακαθορισμού της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των Π.Ε.Κ. και μεταφορά των εκκρεμών υποθέσεών τους στις Δ.Ο.Υ.

6. Την αριθ. 07927ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2574/24.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

7. Τα αριθ. ΕΜΠ.82/26.11.2012 και ΕΜΠ.83/26.11.2012 και 135/7.1.2013 έγγραφα του Προϊσταμένου του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου Α. Βλάχου.

8. Ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Αναθέτουμε στον Προϊστάμενο του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών τη διενέργεια τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου καθώς και επανελέγχου όπου απαιτείται όλων των κάτωθι εκκρεμών υποθέσεων που περιλαμβάνονται στην αριθ. 1125634/ΔΕ−Β΄/2.9.2011 Α.Υ.Ο.Ο., «Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου», όπως ισχύει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

B. Στο παραπάνω Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο ανατίθεται η έκδοση των φύλλων ελέγχου, των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων, καθώς και των τυχόν συμπληρωματικών φύλλων ή πράξεων, εφόσον συντρέξει περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1039/13.2.2012, όπως ισχύει, καθώς και η περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των σχετικών φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των οικείων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, τελών εισφορών και προστίμων με τη σύνταξη και αποστολή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των σχετικών χρηματικών καταλόγων κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Γ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο