Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-02-2013 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 632/2012 Επιχορήγηση βάσει του ν. 3299/2004 για επένδυση επιχειρήσεως προεγκατεστημένης σε βιομηχανικό πάρκο.

(Επιχορήγηση βάσει του ν. 3299/2004 για επένδυση επιχειρήσεως προεγκατεστημένης σε βιομηχανικό πάρκο.)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 632/2012

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΤΜΗΜΑ Β')

Συνεδρίαση της 17-12-2012

Σύνθεση:
Προεδρεύων: Αλέξανδρος Καραγιάννης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, αρχαιότερος των Νομικών Συμβούλων του Τμήματος, λόγω κωλύματος του Προέδρου του Τμήματος Φωκίωνα Γεωργακόπουλου, Προέδρου Ν.Σ.Κ.
Μέλη: Παναγιώτης Παναγιωτουνάκος, Γεώργιος Κανελλόπουλος, Ευγενία Βελώνη, Ανδρέας Ανδρουλιδάκης, Αικατερίνη Γρηγορίου και Αφροδίτη Κουτούκη, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.
Εισηγητής: Γεώργιος Γρυλωνάκης, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. (γνώμη άνευ ψήφου).
Αριθμ. Ερωτήματος: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 8984/ΔΒΕ 1079/1-8-2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (1η Γενική Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής και Εποπτείας Φορέων - Δ/νση Βιομηχανικών Επενδύσεων - Τμήμα Γ' - Ελέγχου Πραγματοποίησης Επενδύσεων και Επιβολής Κυρώσεων).
Περίληψη Ερωτήματος: Αν η εταιρεία «Π...Ε...ΑΒΕΕ», προεγκατεστημένη στο Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Β' Ασπροπύργου, η οποία υπήχθη στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 για επιχειρηματικό σχέδιο, διάρκειας τριών ετών, δικαιούται το αυξημένο ποσοστό επιχορηγήσεως (10%) που χορηγείται για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες, μεταξύ άλλων, και εντός Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) του Νομού Αττικής, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 1 και 4 παρ 1α του ως άνω νόμου, λαμβανομένου υπόψη ότι:
α) Κατά τα χρονικά σημεία υποβολής του επιχειρηματικού σχεδίου και εκδόσεως της βεβαιώσεως επιλεξιμότητος του σχεδίου (14-5-2008 και 21-5- 2008 αντίστοιχα) ίσχυε η υπουργική απόφαση καθορισμού τότε του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ.) Ασπροπύργου, βάσει των διατάξεων του ν. 2545/1997.
β) Με νεότερη υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 18-11-2008 διαπιστώθηκε η αυτοδίκαια ανάκληση, από 10-7-2008, της ως άνω υπουργικής αποφάσεως καθορισμού της εν λόγω ΒΙ.ΠΑ. και
γ) Κατά τα χρονικά σημεία υπαγωγής της επενδύσεως στον επενδυτικό νόμο (29-9-2009) και ολοκληρώσεως της επενδύσεως της ανωτέρω εταιρείας (19-3-2012), η προαναφερόμενη απόφαση καθορισμού του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β' Ασπροπύργου, εκδοθείσα κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νεότερου νόμου 3982/2011, δεν είχε ακόμα εκδοθεί.

Επί του ως άνω ερωτήματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Β') εγνωμοδότησε ως ακολούθως:

I. Ιστορικό.

Από το έγγραφο της ερωτώσης υπηρεσίας και τα στοιχεία του φακέλου που το συνοδεύουν, προκύπτει το ακόλουθο πραγματικό, με βάση το οποίο υποβλήθηκε το εν θέματι ερώτημα:

Η εταιρεία «Π...Ε...ΑΒΕΕ» υπέβαλε στις 14-5-2008 στο τότε Υπουργείο Ανάπτυξης επιχειρηματικό σχέδιο (Ε/Σ) για την υπαγωγή του στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου 3299/2004, με επενδυτικό κίνητρο την καταβολή επιχορηγήσεως.

Η βεβαίωση επιλεξιμότητος του ως άνω Ε/Σ εκδόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία στις 21-5-2008 και εν συνεχεία με την υπ' αριθμ. 13772/ΔΒΕ 1789/17-9-2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (2091 Β'/29-9-2009) η ως άνω εταιρεία υπήχθη στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 για Ε/Σ διάρκειας τριών ετών 21/5/2008 - 21/5/2011, ύψους 4.655.137,50 Ευρώ και επιχορηγήσεως 1.396.541,25 Ευρώ.

Στόχοι του Ε/Σ ήταν η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 48% κατά την ολοκλήρωση σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του έτους 2007 και η δημιουργία έξι (6) νέων θέσεων εργασίας (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας-Ε.Μ.Ε).

Με την υπ' αριθμ. 4302/ΔΒΕ 675/18-4-2011 υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε η απόφαση υπαγωγής ως προς τις εγκεκριμένες δαπάνες και το χρηματοδοτικό σχήμα, χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου Π/Υ ύψους 4.655.137,50 Ευρώ.

Με την υπ' αριθμ. 12431/ΔΒΕ 1491/5-9-2011 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου υλοποιήσεως του Ε/Σ μέχρι 25- 11-2014, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρείας για παράταση 2 ετών, ενώ με την υπ' αριθμ. 4885/ΔΒΕ 603/3-5-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (1622 Β') ορίσθηκε ημεροχρονολογία ολοκληρώσεως η 21-5-2012.

Η ως άνω εταιρεία με τα υπ' αριθμ. πρωτ. 3531/ΔΒΕ432/28-3-2012 και 6132/ΔΒΕ 827/31-5-2012 έγγραφα αιτήματά της, ζήτησε την αύξηση του ποσοστού επιχορηγήσεως κατά 10%, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος ε' της αποφάσεως υπαγωγής.

Επισημαίνεται ότι στην απόφαση υπαγωγής έχει οριστεί ρητώς ότι σε περίπτωση εκδόσεως αποφάσεως επανακαθορισμού του ΒΙ.ΠΑ. Ασπροπύργου, τότε η ως άνω εταιρεία θα δικαιούται την αύξηση του ποσοστού επιχορηγήσεως κατά 10%, λόγω εντάξεώς της πλέον σε περιοχή Β' αντί Α' του άρθρου 4 παρ. 1α του ν. 3299/2004.

Κατά τις προαναφερόμενες ημεροχρονολογίες υποβολής του Ε/Σ και επιλεξιμότητος αυτού ίσχυε η υπ' αριθμ. Φ/Α/65/οικ. 13395/1284/2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) (296 ΑΑΠ'/10-7-2007), με την οποία καθορίστηκε κατά θέση, έκταση και όρια το ΒΙ.ΠΑ. Ασπροπύργου Νομού Αττικής, κατ' εφαρμογήν του ν. 2545/1997.

Ακολούθως, με την υπ' αριθμ. Φ/Α6/5/οικ. 24800/1909/2008 (517 ΑΑΠ'/18-11-2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, η οποία δημοσιεύτηκε στο οικείο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) στις 18-11-2008 διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη ανάκληση, από 10-7- 2008, της ως άνω κ.υ.α περί καθορισμού του ΒΙ.ΠΑ. Ασπροπύργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 2545/1997.

Ως εκ τούτου, κατά την ημεροχρονολογία (29-9-2009) δημοσιεύσεως στο οικείο Φ.Ε.Κ της προαναφερομένης αποφάσεως υπαγωγής του Ε/Σ της ως άνω εταιρείας στις διατάξεις του ν.3299/2004 δεν υπήρχε απόφαση καθορισμού ΒΙ.ΠΑ. Ασπροπύργου.

Τέλος, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου 3982/2011 που, μεταξύ άλλων, όρισε και το θεσμικό πλαίσιο για τα επιχειρηματικά πάρκα καθορίστηκε πλέον, με την Φ/Α6/6/4524/361/2012 (1340 Β'/24-4-2012) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατά θέση, έκταση και όρια το Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Β' Ασπροπύργου Νομού Αττικής.

II. Νομοθετικό πλαίσιο

Α. Στα άρθρα 1 (παρ. 1 και 2), 3 (παρ. 1 και 3), 4 (παρ. 1 και 2), 5 (παρ. 1, 2, 3 και 4) και 9 (παρ. 1, 2 και 3) του ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές    » ( Α' 254), όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν μετά τη θέση σε εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 2β και 2γ του ν. 3631/2008 (Α' 6) ορίζονται τα ακόλουθα:

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
«Άρθρο 1
Κατηγορίες Β.Ε.ΠΕ.
1. Για τη βιομηχανική, βιοτεχνική και γενικό επιχειρηματική ανάπτυξη και οικονομική πρόοδο της χώρας, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος, είναι δυνατόν να καθορίζονται μια ή περισσότερες Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.) σε όλους τους νομούς της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου.
2. Οι Β.Ε.ΠΕ. μπορούν να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
α. Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ): ΒΙ.ΠΕ. είναι ο χώρος, ο οποίος καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, προκειμένου να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής κάθε βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας,
β. Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙ.ΠΑ.):ΒΙ.ΠΑ είναι ο χώρος, ο οποίος καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, προκειμένου να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής κάθε βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας μέσης και χαμηλής όχλησης. γ. ............».

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Β.Ε.ΠΕ.
«Άρθρο 3 Φορέας Β.Ε.ΠΕ.
1. Η πρωτοβουλία καθορισμού της Β.Ε.ΠΕ. ανήκει σε φορέα (Φορέας Β.Ε.ΠΕ.) που πρέπει να έχει απαραίτητα τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας. Φορέα Β.Ε.ΠΕ. επιτρέπεται να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε αυτόν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α.), καθώς και Ο.Τ.Α., δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, συνεταιρισμοί, επιμελητήρια, καθώς
και ενώσεις, σύνδεσμοι ή κοινοπραξίες αυτών.
2. ............
3. Ο Φορέας Β.Ε.ΠΕ. είναι υπεύθυνος:
α. για την κατάρτιση των απαραίτητων μελετών πολεοδόμησης και των τεχνικών μελετών για τα έργα υποδομής και για τις εγκαταστάσεις υποστήριξης,
β. για την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης και του πολεοδομικού κανονισμού, καθώς και για τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής και την υποβολή της στην αρμόδια αρχή.
γ. για την εκτέλεση των έργων υποδομής και εγκαταστάσεων υποστήριξης των Β.Ε.ΠΕ., σύμφωνα τις εγκεκριμένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες μελέτες».

«Άρθρο 4
Διαδικασία καθορισμού της Β.Ε.ΠΕ.
1. Για τον καθορισμό Β.Ε.ΠΕ. υποβάλλεται αίτηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης είτε από τους ιδρυτές του φορέα Β.Ε.ΠΕ. που πρόκειται να συσταθεί είτε από τον ίδιο το φορέα Β.Ε.ΠΕ., εφόσον έχει ήδη συσταθεί.
2. Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικό και έγγραφα:
α. Μελέτη σκοπιμότητας και οικονομικής βιωσιμότητας της Β.Ε.ΠΕ..
β. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που καταρτίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

«Άρθρο 5
Ο καθορισμός της Β.Ε.ΠΕ.
1. Ο καθορισμός της Β.Ε.ΠΕ., ο Φορέας Β.Ε.ΠΕ. και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη του κατά τόπο αρμόδιου Νομαρχιακού Συμβουλίου. Για τις Β.Ε.ΠΕ. που ιδρύονται στα όρια του ρυθμιστικού σχεδίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης απαιτείται επιπλέον και η γνώμη των οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλη περιοχή όπου λειτουργεί αντίστοιχος οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου, οπότε απαιτείται επιπλέον και η γνώμη αυτού του οργανισμού. Η γνώμη αυτή πρέπει να παρέχεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης προς αυτούς. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η υπουργική απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου και των ως άνω οργανισμών.
2. Στην παραπάνω απόφαση πρέπει να ορίζονται επιπλέον και τα εξής:
α. Η θέση, η έκταση και τα όρια της Β.Ε.ΠΕ. με αναφορά σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000.
β. Οι κατηγορίες βιομηχανιών, βιοτεχνιών, αποθηκών και λοιπών δραστηριοτήτων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν στη Β.Ε.ΠΕ..
γ. Το ύψος της προβλεπόμενης επένδυσης και τα προβλεπόμενα έργα υποδομής και λοιπών εγκαταστάσεων,
δ. οι ειδικότεροι όροι και το ειδικότερα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από την ίδρυση και τη λειτουργία της Β.Ε.ΠΕ..
3. Μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και μέχρι την έγκριση της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης, αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και οικοδομικών εργασιών μέσα στα όρια της Β.Ε.ΠΕ., πλην εκείνων που αφορούν την κατασκευή των έργων υποδομής που προβλέπονται στην ως άνω εγκριτική απόφαση. Μετά την έκδοση της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης αίρεται αυτοδίκαια η παραπάνω αναστολή και επιτρέπεται η εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση βιομηχανικών, βιοτεχνικών και λοιπών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων των άρθρων 1 και 2 στη Β.Ε.ΠΕ., καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ή παραχώρηση έκτασης ή χώρων μέσα στη Β.Ε.ΠΕ.. Από της ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε προγενέστερη γενική ή ειδική διάταξη νόμου, κανονιστικής ή ατομικής διοικητικής πράξης που αντίκειται στα παραπάνω.
4. Η διαπιστωτική πράξη του άρθρου 9 παρ. 3 εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τέσσερα (4) χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η πολεοδομική μελέτη κατατίθεται προς έγκριση μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής και η σύσταση του φορέα Β.Ε.ΠΕ. ολοκληρώνεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση της ίδιας ως άνω απόφασης. Παράταση αυτών των προθεσμιών μπορεί να δοθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μόνο για σοβαρούς λόγους, για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά συνολικά τα δύο (2) χρόνια, τους έξι (6) μήνες και τους τρεις (3) μήνες αντίστοιχα και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 17 παρ. 2 του παρόντος νόμου. Με την παρέλευση απράκτων των ως άνω προθεσμιών ανακαλείται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση η απόφαση έγκρισης της Β.Ε.ΠΕ.. Για Β.Ε.ΠΕ. που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Γ' Κ.Π.Σ. και δεν έχει ανακληθεί η απόφαση έγκρισης με τη σχετική διαπιστωτική απόφαση, οι παραπάνω προθεσμίες προσμετρώνται από την ένταξή τους στο άρθρο 17 του παρόντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον εκτιμάται ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 17, μπορεί να χορηγείται πρόσθετη διετής παράταση για την ολοκλήρωση των έργων. Με την παρέλευση απράκτων των ως άνω προθεσμιών ανακαλείται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση η απόφαση έγκρισης της Β.Ε.Π.Ε.. Η αυτοδίκαιη ανάκληση διαπιστώνεται με κοινή από των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με όμοια απόφαση ο Φορέας Β.Ε.ΠΕ. κηρύσσεται έκπτωτος και έχει υποχρέωση να επιστρέψει τις επιχορηγήσεις που τυχόν έχει λάβει με βάση τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Η έκταση της Β.Ε.ΠΕ. μπορεί με όμοια απόφαση είτε να αποχαρακτηρίζεται και να προβλέπονται οι αναγκαίες επεμβάσεις για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος είτε να ανατίθεται σε άλλο φορέα Β.Ε.ΠΕ., ο οποίος υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του φορέα Β.Ε.ΠΕ. που έχει εκπέσει. Εφόσον η έκταση Β.Ε.Π.Ε. αποχαρακτηρίζεται, η τυχόν εισφερθείσα ή απαλλοτριωθείσα έκταση επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες της .......».

«Άρθρο 9
1. (2). Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων υποδομών, ιδίως των δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων της Β.Ε.ΠΕ., είναι δυνατόν να χορηγούνται άδειες λειτουργίας στις εγκαθιστάμενες μονάδες, εφόσον διαπιστωθεί από την υπηρεσία, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 περίπτωση γ' του παρόντος ύστερα από σχετική αίτηση του φορέα Β.Ε.ΠΕ., ότι με τα έργα που έχουν εκτελεστεί μέχρι την υποβολή της σχετικής αίτησης είναι δυνατή η έναρξη λειτουργίας της Β.Ε.ΠΕ. ή τμήματος αυτής σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της παραπάνω αίτησης αποτελεί η προηγούμενη δημοσίευση του Κανονισμού Λειτουργίας της Β.Ε.ΠΕ..
2 (3). Μετά την ολοκλήρωση των υπόλοιπων έργων υποδομής και ιδίως των δικτύων που προβλέπονται από την εγκριτική απόφαση για την ίδρυση της Β.Ε ΠΕ. και σε κά8ε περίπτωση μετά τη δημοσίευση του Κανονισμού Λειτουργίας της Β.Ε.ΠΕ. εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από αυτοψία και πιστοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στα εκτελούμενα έργα, με την οποία διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδομής της Β.Ε.ΠΕ. και η δυνατότητα λειτουργίας της.
3(4). Στις προεγκατεστημένες στα όρια της Β.Ε.ΠΕ. και νόμιμα λειτουργούσες μονάδες ισχύει η αναστολή της έκδοσης οικοδομικών αδειών, αλλά κατά τα λοιπά οι μονάδες αυτές μπορούν να λειτουργούν καθόλη τη διάρκεια της κατασκευής της Β.Ε.ΠΕ. και να προβαίνουν σε εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

Β. Επίσης, στα άρθρα 41 (παρ. 1 περ. β', 7 και 8), 42, 47 (παρ. 1, 5 εδ. α' και β'), 53 (παρ. 3), 54 (παρ. 7) του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α' 143), ορίζονται τα ακόλουθα:

"Άρθρο 41
Ορισμοί
1. Επιχειρηματικό Πάρκο (ΕΠ) είναι ένα οργανικά ολοκληρωμένο σύνολο δομών, υπηρεσιών και υποδομών που ιδρύεται και λειτουργεί για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του άρθρου 43. Τα ΕΠ διακρίνονται στους παρακάτω τύπους: α. ........β. Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Β' είναι ο χώρος που καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, για να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων μέσης και χαμηλής όχλησης. ....
7. Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ): το νομικό πρόσωπο που έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρίας του ν. 2190/1920 (Α ' 37), το οποίο αναλαμβάνει τη σύνταξη και υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου και τη Διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου μέχρι τη μεταβίβαση της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
8. Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΔΕΠ): Η εταιρία που δύναται να διαδέχεται την ΕΑΝΕΠ στην Διοίκηση και διαχείριση των ΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους».

«Άρθρο 42 Σκοπός
1. Για την οικονομική πρόοδο και την επιχειρηματική ανάπτυξη της χώρας, στο πλαίσιο εφαρμογής του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών αναπτύσσονται και οργανώνονται Επιχειρηματικό Πάρκα διαφόρων κατηγοριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.
2. Η ανάπτυξη των ΕΠ γίνεται για λόγους δημόσιας ωφέλειας και αποσκοπεί:
α) στην περιφερειακή ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης,
β) στη βελτίωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης,
γ) στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης,
δ) στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων,
ε) στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων πέριξ ή πλησίον των ανωτέρω περιοχών.
3. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δια της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας μεριμνά για την εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζονται οι βασικές αρχές του εν λόγω επιχειρησιακού σχεδίου, οι περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων της Επικράτειας όπου καθίσταται απαραίτητη η ανάπτυξη ΕΠ, ο αριθμός και το είδος τους, η δυναμικότητα του καθενός από αυτά και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

«Άρθρο 47
Έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των συναρμόδιων Υπουργών εγκρίνεται η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου.... 2.... 3.... 4.... 5. Η απόφαση Έγκρισης Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου περιλαμβάνει, ειδικότερα, τα εξής: α. Τον ορισμό της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, β. Τη θέση, την έκταση και τα όρια του Επιχειρηματικού Πάρκου με αναφορά σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 και 1:10.000 με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87, όπως αυτό ισχύει».

«Άρθρο 53
Διαπίστωση ολοκλήρωσης των έργων
1.... 2.... 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από επιτόπιο έλεγχο οργάνου και σύνταξη της έκθεσης ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου, διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδομής. Η απόφαση αυτή αποτελεί την άδεια λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου. Επιτρέπεται η τμηματική Διαπίστωση ολοκλήρωσης
των έργων υποδομής, εφόσον αυτό είναι δυνατό από τεχνική άποψη ...........».

«Άρθρο 54
Εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων
1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7. Η λειτουργία των επιχειρήσεων επιτρέπεται μετά από την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και την έκδοση της σχετικής απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 53. Επιχειρήσεις που τυχόν είχαν εγκατασταθεί πριν από την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου εξακολουθούν να λειτουργούν, να επεκτείνονται και να εκσυγχρονίζονται κατά τη διάρκεια ανάπτυξης και οργάνωσης του Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμφωνα με το όρθρο 47 παράγραφος 6 εδάφιο β' εφόσον εμπίπτουν στο Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 43 και συμφωνούν με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Π.».

Γ. Τέλος στις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. πρώτη περ. 1α), 2 (παρ. 1), 4 (παρ. 1α), 5 (παρ. 5 εδ. πρώτο, 6 υποπαρ. α'), 7 (παρ. 1α, 7α και 12 εδαφ. β), 8 (παρ. 1 υποπαρ. α' εδ. I και II και β' εδ. πρώτο και τρίτο) του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (Α' 261), όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν, ορίζονται τα ακόλουθα:
«Άρθρο 1
Σκοπός και είδη παρεχόμενων ενισχύσεων.
Με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτομίας, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και την επίτευξη της περιφερειακής σύγκλισης παρέχονται σε επενδυτικά σχέδια τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: 1. Στα υπαγόμενα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου επενδυτικά σχέδια παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: α) Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου, β.... γ... δ......».
 
«Άρθρο 2
Διαίρεση της Επικράτειας Περιοχές εφαρμογής των ενισχύσεων
Διαίρεση της Επικράτειας
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, η Επικράτεια κατανέμεται σε τρεις περιοχές ως εξής:
ΠΕΡΙΟΧΗ Α'
Περιλαμβάνει τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και των νησιών των Νομών αυτών που εντάσσονται στην Περιοχή Β'».

«Άρθρο 4
Παρεχόμενες ενισχύσεις
1 .α. Για τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 παρέχονται κατά περιοχή και κατηγορία οι ακόλουθες ενισχύσεις: Γό την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού στην κατηγορία 1 περιλαμβάνονται οι κατηγορίες 3, 4 και 5 της κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 3 παράγραφος 1 και στην κατηγορία 2 περιλαμβάνονται οι αντίστοιχες κατηγορίες 1 και 2. Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης:

Περιοχή Α ' - Κατηγορία 1 - 20%
-    Κατηγορία 2 - 15%
Περιοχή Β' - Κατηγορία 1 - 30%
-    Κατηγορία 2 - 25%
Περιοχή Γ' - Κατηγορία 1 - 40%
-    Κατηγορία 2 - 35%
Ή εναλλακτικά Φορολογική απαλλαγή......

«Άρθρο 5
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τη χορήγηση των ενισχύσεων.
1.... 2.... 3.... 4.... 5. Προθεσμία ολοκλήρωσης Δυνατότητα παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης Επένδυσης.
Η προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) έτη κατ' ανώτατο όριο, υπό τις προϋποθέσεις ότι: (α) η υποβολή του αιτήματος γίνεται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικό στην απόφαση υπαγωγής και (β) έχει πραγματοποιηθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκριθέντος έργου.
6. Έναρξη υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων - Χαρακτήρας κινήτρου, α. Η έναρξη της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων γίνεται μετά τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων πριν τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής δύναται να γίνει, με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή, μετά την υποβολή της αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να τεκμηριώνεται πως η αιτούμενη ενίσχυση αποτελεί κίνητρο για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Η έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων πριν την υποβολή της ως άνω αίτησης επιφέρει απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου».

«Άρθρο 7
Αρμοδιότητες και διαδικασίες εφαρμογής των ενισχύσεων.
1. Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, α) Αιτήσεις επενδύσεων πλην αυτών που αφορούν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής για τις οποίες δεν απαιτείται υποβολή αίτησης, ή επιχειρηματικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης, υποβάλλονται καθ* όλη τη διάρκεια του έτους ως εξής:.,.. 7. (α) Η διαδικασία εξέτασης κάθε αίτησης για υπαγωγή επένδυσης ολοκληρώνεται, από την αρμόδια υπηρεσία και την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η δε απόφαση υπαγωγής εκδίδεται το αργότερο εντός μηνός από τη γνωμοδότηση της επιτροπής, εντός του οποίου δημοσιεύεται και η περίληψή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. .............12. ............Περίληψη της απόφασης υπαγωγής, που περιέχει τα στοιχεία του φορέα της επένδυσης, το αντικείμενο, το κόστος της επένδυσης, το ποσοστό και το ποσό των ενισχύσεων, καθώς και τον αριθμό των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δεν απαιτείται δημοσίευση περίληψης αποφάσεων που αφορούν σε παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης ή σε τροποποιήσεις αποφάσεων που δεν μεταβάλλουν το ποσό και ποσοστό των ενισχύσεων και τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας; Μεταβολή με οποιονδήποτε τρόπο των όρων της απόφασης μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του φορέα της επένδυσης».

«Άρθρο 8
Καταβολή των ενισχύσεων
1. Καταβολή της επιχορήγησης του κόστους επένδυσης α) Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης πραγματοποιείται σε δόσεις ως εξής: ί) Το 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 50% της επένδυσης και μετά από πιστοποίηση του αρμόδιου οργάνου ελέγχου του άρθρου 7 ότι υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής, ίί) Το υπόλοιπο 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου
του όρθρου 7. ................β) Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας γίνεται μετά από αίτηση του επενδυτή\η οποία κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικό στην αρμόδια υπηρεσία το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης, όπως αυτή ισχύει..... Εντός ενός (1) μηνός από την κατάθεση της παραπάνω αίτησης συγκροτείται από τον φορέα της επένδυσης το αρμόδιο όργανο ελέγχου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 7, το οποίο ολοκληρώνει τον έλεγχο και υποβάλλει έκθεση ελέγχου εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη συγκρότησή του. Η απόφαση πιστοποίησης ή μη της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της έκθεσης του οργάνου ελέγχου. Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την έκδοσή της».

III. Ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων

Α. Γενικά

Κατά το χρόνο υποβολής (14-5-2008) εκ μέρους της εταιρείας "Π...Ε...ΑΒΕΕ" της αιτήσεως για υπαγωγή του υποβληθέντος εκ μέρους της Ε/Σ στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 αλλά και κατά το χρόνο δημοσιεύσεως (29-9-2009) στο οικείο Φ.Ε.Κ της αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης περί υπαγωγής του εν λόγω Ε/Σ στις διατάξεις του ως άνω νόμου, ίσχυε το θεσμικό πλαίσιο του ν. 2545/1997 που ερρύθμιζε τα θέματα των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών.

Κατά το χρόνο (19-3-2012) ολοκληρώσεως της επενδύσεως το θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία χώρων εγκαταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είχε μεταβληθεί, καθόσον ίσχυαν πλέον οι διατάξεις του ν.3982/2011, οι οποίες εισήγαγαν ρυθμίσεις διαφορετικού περιεχομένου σε σχέση με εκείνες του ν. 2545/1997 ως προς τους οργανωμένους χώρους υποδοχής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η εξέταση εν προκειμένω του ισχύοντος και εφαρμοστέου στην εξεταζόμενη περίπτωση νομικού καθεστώτος που διέπει τα θέματα που αφορούν τους χώρους εγκαταστάσεως βιομηχανικών και γενικότερα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων [Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π) κ.λπ.] είναι αναγκαία, δεδομένου ότι το αίτημα της ως άνω εταιρείας για τη έγκριση καταβολής σ' αυτήν προσαυξημένου κατά ποσοστό 10% ποσού επιχορηγήσεως συναρτάται με το πότε μπορεί να θεωρηθεί ότι υφίσταται κατά νόμον Β.Ε.ΠΕ. ώστε η εγκατάσταση ορισμένης επιχειρήσεως σ' αυτήν να της παρέχει δικαίωμα λήψεως αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεως για την πραγματοποίηση ορισμένου Ε/Σ, όπως προβλέπουν οι διατάξεις (άρθρο 2 παρ. 1) του ν. 3299/2004.

Β. Συναφώς προς τα ανωτέρω, από το περιεχόμενο των προπαρατεθεισών διατάξεων του ν. 2545/1997 προκύπτουν τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2545/1997 ορίστηκαν οι κατηγορίες Β.Ε.ΠΕ. που μπορούν να καθοριστούν σε ολόκληρη τη επικράτεια ως οργανωμένοι χώροι εγκαταστάσεως βιομηχανικών, βιοτεχνικών και γενικώς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι μορφές που μπορούν να λάβουν οι Β.Ε.ΠΕ. είναι η Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) το Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙ.ΠΑ) το Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ) κλπ.

Κατά τις διατάξεις του ως άνω νόμου, ο καθορισμός Β.Ε.ΠΕ. προϋποθέτει την υποβολή αιτήσεως από τον ιδρυτή της Β.Ε.ΠΕ. ή τον ίδιο τον φορέα της Β.Ε.ΠΕ., η οποία συνοδεύεται από μελέτη σκοπιμότητος και βιωσιμότητος ως επίσης και από μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για την ολοκλήρωση της ιδρύσεως Β.Ε.ΠΕ. απαιτούνται περαιτέρω:

1) Έκδοση κοινής αποφάσεως των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με την οποία εγκρίνονται ο καθορισμός της Β.Ε.ΠΕ., ο φορέας Β.Ε.ΠΕ. και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση ορίζονται η θέση, η έκταση και τα όρια της Β.Ε.ΠΕ., οι κατηγορίες δραστηριοτήτων των οποίων επιτρέπεται η εγκατάσταση, τα προβλεπόμενα έργα υποδομής και οι ειδικότεροι όροι προστασίας του περιβάλλοντος.

2) Κατάρτιση πολεοδομικής μελέτης από τον φορέα Β.Ε.ΠΕ., έγκρισή της αρμοδίως, κατάρτιση πράξεως εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης από το φορέα Β.Ε.ΠΕ., έγκριση αυτής αρμοδίως και δημοσιοποίησή τους. Η πολεοδομική μελέτη κατατίθεται προς έγκριση εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της αποφάσεως εγκρίσεως καθορισμού της Β.Ε.ΠΕ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας αυτής επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της αποφάσεως εγκρίσεως του καθορισμού της Β.Ε.ΠΕ. Περαιτέρω, μέχρι την έγκριση της πράξεως εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης, αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και οικοδομικών εργασιών μέσα στα όρια της Β.Ε.ΠΕ. Μετά την έκδοση της πράξεως εφαρμογής αίρεται αυτοδικαίως η εν λόγω αναστολή. Όσον αφορά προεγκατεστημένες στα όρια της Β.Ε.ΠΕ. και νομίμως λειτουργούσες μονάδες, ισχύει μεν η αναστολή εκδόσεως των οικοδομικών αδειών, πλην όμως, οι μονάδες αυτές μπορούν να λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια δημιουργίας της 'Β.Ε.ΠΕ. και να προβαίνουν σε εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3) Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας από τον φορέα Β.Ε.ΠΕ., έγκριση του και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4) Εκτέλεση έργων υποδομής (κυρίως δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων).

5) Διαπιστωτική πράξη της αρμόδιας Υπηρεσίας ότι με τα έργα που έχουν εκτελεστεί είναι δυνατή η έναρξη λειτουργίας της Β.Ε.ΠΕ. ή τμήματος της, μετά την έκδοση της οποίας είναι δυνατή η χορήγηση αδειών λειτουργίας στις εγκαθιστάμενες μονάδες.

6) Με την ολοκλήρωση των υπολοίπων έργων υποδομής, και σε κάθε περίπτωση μετά τη δημοσίευση του Κανονισμού Λειτουργίας, έκδοση αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδομής της Β.Ε.ΠΕ. και η δυνατότητα λειτουργίας της.

Η προπεριγραφόμενη διαδικασία δημιουργίας Β.Ε.ΠΕ. οριοθετείται από την πρώτη και την τελευταία διοικητική πράξη που εκδίδονται για το σκοπό αυτό (δημιουργία Β.Ε.ΠΕ.). Οι πράξεις αυτές συνίστανται, αντίστοιχα, στην έκδοση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως εγκρίσεως καθορισμού της Β.Ε.ΠΕ. και στην έκδοση της αποφάσεως διαπιστώσεως της ολοκληρώσεως των έργων υποδομής της Β.Ε.ΠΕ., ως και της δυνατότητος λειτουργίας της.

Γ. Εξ άλλου, από το περιεχόμενο των προαναφερομένων διατάξεων του ν. 3299/2004, προκύπτουν τα εξής:

Με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου παρέχονται δημόσιες ενισχύσεις στα υπαγόμενα στο νόμο αυτό επενδυτικά σχέδια, με σκοπό την ενδυνάμωση της αναπτύξεως της χώρας, την αύξηση της απασχολήσεως, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητος της οικονομίας, την προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτομίας, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη προστασία του περιβάλλοντος.

Για την παροχή των εν λόγω ενισχύσεων, η επικράτεια διαιρείται σε τρεις περιοχές (Α, Β και Γ) και ανάλογα με την περιοχή ορίζεται και το αντίστοιχο ποσοστό ενισχύσεως. Η περιοχή Α περιλαμβάνει τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, πλην των Β.Ε.ΠΕ. και των νησιών των νομών αυτών που εντάσσονται στην περιοχή Β. Κατά το άρθρο 4 παρ. 1° του ως άνω νόμου, η επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μισθώσεως ή η επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχολήσεως για την περιοχή Α ορίζεται για την 1η κατηγορία Ε/Σ σε 20% και για τη 2η κατηγορία σε 15%. Για την περιοχή Β η ίδια διάταξη για την 1η κατηγορία Ε/Σ ορίζει επιχορήγηση κ.λ.π. 30% και για τη 2η κατηγορία 25%.

Για τη χορήγηση των ενισχύσεων, κατά τις διατάξεις του ως άνω νόμου, απαιτείται υποβολή σχετικής αιτήσεως εκ μέρους του ενδιαφερομένου μετά των απαιτούμενων κατά νόμον δικαιολογητικών και περαιτέρω έκδοση σχετικής αποφάσεως υπαγωγής του, κατά περίπτωση, Ε/Σ στα καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου αυτού. Περίληψη της αποφάσεως υπαγωγής, που περιέχει τα στοιχεία του φορέα της επενδύσεως, το αντικείμενο, το κόστος της επενδύσεως, το ποσοστό και το ποσό των ενισχύσεων, καθώς και τον αριθμό των θέσεων απασχολήσεως που δημιουργούνται, δημοσιεύεται στην ΕτΚ.

Η καταβολή της επιχορηγήσεως του κόστους επενδύσεως πραγματοποιείται σε δόσεις και ειδικότερα: Ποσοστό 50% του ποσού της επιχορηγήσεως καταβάλλεται μετά την υλοποίηση ίσου ποσοστού της επενδύσεως και ύστερα από σχετική πιστοποίηση αρμοδίου οργάνου ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αποφάσεως υπαγωγής. Η καταβολή του υπολοίπου ποσοστού 50% της επιχορηγήσεως καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο της ολοκληρώσεως της επενδύσεως και της ενάρξεως της παραγωγικής λειτουργίας της επενδύσεως. Η απόφαση πιστοποιήσεως ή μη της ολοκληρώσεως της επενδύσεως και ενάρξεως της παραγωγικής της λειτουργίας δημοσιεύεται σε περίληψη στην ΕτΚ.

Δ. Τέλος, από το περιεχόμενο των διατάξεων του ν. 3982/2011 προκύπτουν τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο νέων μορφών οργανωμένου χώρου εγκαταστάσεως επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σκοπό την επιχειρηματική ανάπτυξη, την οικονομική πρόοδο της χώρας και την προστασία του περιβάλλοντος. Μορφή τέτοιου οργανωμένου χώρου, κατά τις διατάξεις του ως άνω νόμου, αποτελεί μεταξύ άλλων, και το Επιχειρηματικό Πάρκο (Ε.Π.) Τύπου Β', το οποίο αποτελεί χώρο που καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων μέσης και χαμηλής οχλήσεως.

Η ανάπτυξη του Ε.Π. εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των συναρμόδιων Υπουργών. Η εν λόγω εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει τον ορισμό της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, τη θέση, την έκταση και τα όρια του Ε.Π. Μετά την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και ύστερα από έλεγχο του αρμοδίου οργάνου, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που διαπιστώνει την ολοκλήρωση των εν λόγω έργων. Η απόφαση αυτή αποτελεί και την άδεια λειτουργίας του Ε.Π. Η λειτουργία των επιχειρήσεων εντός του Ε.Π. επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και την έκδοση της ως άνω αποφάσεως. Οι εγκατεστημένες, όμως, στο Ε.Π. επιχειρήσεις πριν την ανάπτυξή του εξακολουθούν να εκσυγχρονίζονται κατά τη διάρκεια της αναπτύξεως και οργανώσεώς του, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω νόμου.

IV. Περαιτέρω, όμως, κατά την ενώπιον του Τμήματος συζήτηση μεταξύ των μελών αυτού επί της ερμηνείας των προπαρατεθεισών διατάξεων, ως προς το ειδικότερο ζήτημα των απαιτουμένων κατά νόμον προϋποθέσεων για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψεως αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεως για πραγματοποιούμενο Ε/Σ, διατυπώθηκαν οι ακόλουθες δύο γνώμες:

Α. Η γνώμη της πλειοψηφίας, η οποία απαρτίσθηκε από τους Νομικούς Συμβούλους του Κράτους Αλέξανδρο Καραγιάννη, Γεώργιο Κανελλόπουλο, Ευγενία Βελώνη, Αικατερίνη Γρηγορίου και Αφροδίτη Κουτούκη (ψήφοι πέντε - 5), δέχθηκε τα εξής:

Η επιχείρηση που πραγματοποιεί Ε/Σ μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις, του ν. 3299/2004 και να λάβει τα υπό των διατάξεών του αυξημένα ποσοστά ενισχύσεως, εφόσον πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η υπαγωγή ορισμένου Ε/Σ στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 μέχρι την ολοκλήρωσή του, προκειμένου να χορηγηθεί ολόκληρο το ποσό της επιχορηγήσεως στον ενδιαφερόμενο επενδυτή, οριοθετείται από τα χρονικά σημεία της δημοσιεύσεως σε περίληψη στην ΕτΚ τόσο της αποφάσεως υπαγωγής όσο και της αποφάσεως πιστοποιήσεως ολοκληρώσεως της επενδύσεως.

Έτσι, εάν η επιχείρηση που πραγματοποιεί το επενδυτικό σχέδιο είναι προεγκατεστημένη σε Β.Ε.ΠΕ., υπό την έννοια ότι είχε εγκατασταθεί εντός των ορίων της πριν από τη δημοσίευση της οικείας αποφάσεως εγκρίσεως καθορισμού της, η ολοκλήρωση της δημιουργίας της Β.Ε.ΠΕ. αυτής δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη των αυξημένων ποσοστών επιχορηγήσεως εκ μέρους της επιχειρήσεως, εφόσον ο νόμος δεν απαιτεί τέτοια προϋπόθεση.

Περαιτέρω, εάν κατά το χρόνο πιστοποιήσεως της ολοκληρώσεως της επενδύσεως, ο οποίος συμπίπτει με τη δημοσίευση στην ΕτΚ της σχετικής αποφάσεως, δεν έχει χωρήσει ανάκληση της αποφάσεως εγκρίσεως του καθορισμού της Β.Ε.ΠΕ,, η προϋπόθεση του νόμου για την εγκατάσταση του φορέα της επενδύσεως στη Β„Ε.ΠΕ. για να λάβει τα αυξημένα ποσοστά επιχορηγήσεως έχει ικανοποιηθεί, έστω και αν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημιουργία της Β.Ε.ΠΕ.

Τυχόν μη ολοκλήρωση της δημιουργίας της Β.Ε.ΠΕ. ή ανάκληση της αποφάσεως εγκρίσεως του καθορισμού της μετά το ως άνω χρονικό σημείο της πιστοποιήσεως της ολοκληρώσεως της επενδύσεως, δεν έχει έννομες συνέπειες εις βάρος της προεγκατεστημένης επιχειρήσεως που έλαβε τα τυχόν αυξημένα ποσοστά επιχορηγήσεως, λόγω εγκαταστάσεώς της σε Β.Ε.ΠΕ., δοθέντος ότι οι ενέργειες αυτές λαμβάνουν χώρα μετά την ολοκλήρωση της επενδύσεως και ανάγονται εκτός των ορίων ευθύνης της (ΝΣΚ 452/2009).

Ενόψει των ανωτέρω, κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας, η επιχείρηση, που υλοποίησε Ε/Σ βάσει των διατάξεων του ν.3299/2004 και ήταν προεγκατεατημένη σε ΒΙ.ΠΑ του ν.2545/1997, δικαιούται αυξημένο ποσοστό (10%) επιχορηγήσεως, λόγω της εγκαταστάσεώς της σε αυτό το ΒΙ.ΠΑ, διότι η έγκριση του καθορισμού του πάρκου έλαβε χώρα πριν τη δημοσίευση της αποφάσεως πιστοποιήσεως της ολοκληρώσεως της επενδύσεως στην ΕτΚ.

Επιπροσθέτως τούτων, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εταιρεία "Π...Ε...ΑΒΕΕ" κατά το χρόνο δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ (29-9-2009) της υπ' αριθμ. 13772/ΔΒΕ1789/17-9-2009 αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης περί υπαγωγής του Ε/Σ της εταιρείας αυτής στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου 3299/2004, η απόφαση εγκρίσεως καθορισμού του ΒΙ.ΠΑ. Ασπροπύργου είχε μεν αυτοδικαίως ανακληθεί, πλην όμως, στο άρθρο 6 παρ. ε' της αποφάσεως αυτής (υπαγωγής) περιλήφθηκε όρος, ότι σε περίπτωση εκδόσεως διαπιστωτικής πράξεως επανακαθορισμού του ΒΙ.ΠΑ. Ασπροπύργου η εταιρεία θα δικαιούται αύξηση του ποσοστού επιχορηγήσεως κατά 10%.

Ο καθορισμός με την υπ' αριθμ. Φ/Α6/6/4524/361/2012 κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών της ως άνω περιοχής ως Ε.Π., υπό το καθεστώς πλέον του ν. 3982/2011, συνιστά πλήρωση του ανωτέρω όρου και εφόσον η δημοσίευση (24-4-2012) στην ΕτΚ της εν λόγω αποφάσεως, έχει συντελεσθεί πριν τη δημοσίευση στην ΕτΚ της οικείας αποφάσεως πιστοποιήσεως ολοκληρώσεως της επενδύσεως, η ανωτέρω εταιρεία θεμελιώνει δικαίωμα απολήψεως του αυξημένου ποσοστού (10%) της επιχορηγήσεως ως προεγκατεατημένη σε Ε.Π..

Τούτο δε διότι, εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της οικείας αιτήσεως υπαγωγής η απόφαση εγκρίσεως καθορισμού της Β.Ε.ΠΕ. ήταν σε ισχύ, η προσθήκη όρου εκ μέρους της Διοικήσεως στην απόφαση υπαγωγής, ότι δηλαδή, σε περίπτωση επανακαθορισμού της Β.Ε.ΠΕ. η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα έχει δικαίωμα λήψεως αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεως, λόγω εγκαταστάσεως σε Β.Ε.ΠΕ., η πλήρωση του όρου συνεπάγεται δέσμευση της Διοικήσεως να καταβάλει στην επιχείρηση αυτή το αυξημένο ποσοστό επιχορηγήσεως και δεν ασκεί καμία επιρροή το γεγονός ότι, μεθυστέρως, κατά το χρόνο υπαγωγής του Ε/Σ στον ως άνω επενδυτικό νόμο η απόφαση εγκρίσεως καθορισμού της Β.Ε.ΠΕ. είχε ανακληθεί, υπό την εξυπακουόμενη και εν προκειμένω συντρέχουσα προϋπόθεση ότι ο επανακαθορισμός της Β.Ε.ΠΕ. θα πραγματοποιηθεί πριν την δημοσίευση στην ΕτΚ της αποφάσεως πιστοποιήσεως ολοκληρώσεως της επενδύσεως.

Και ναι μεν, στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3299/2004 προβλέπεται ότι οι Β.Ε.ΠΕ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης υπάγονται στη περιοχή Β' των νομών αυτών και, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, τα πραγματοποιούμενα εντός αυτών Ε/Σ παρέχουν δικαίωμα λήψεως αυξημένων ποσοστών επιχορηγήσεως στις οικείες επιχειρήσεις, για την ταυτότητα, όμως, του νομικού λόγου το ίδιο δικαίωμα θα πρέπει να αναγνωριστεί και στις επιχειρήσεις που είναι προεγκατεστημένες στα όρια περιοχών, στις οποίες έχει εγκριθεί η ανάπτυξη Ε.Π. του ν. 3982/2011. Τούτο δε, διότι τόσο οι Β.Ε.ΠΕ. όσο και τα Ε.Π. εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, δηλαδή την δημιουργία οργανωμένων χώρων εγκαταστάσεως Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την επίτευξη επιχειρηματικής αναπτύξεως και γενικότερα οικονομικής προόδου της χώρας, εξοικονομήσεως ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Β. Η γνώμη της μειοψηφίας, την οποία υποστήριξαν οι Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους Παναγιώτης Παναγιωτουνάκος και Ανδρέας Ανδρουλιδάκης (ψήφοι δύο -2) και προς την οποία συντάχθηκε ο Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. Γεώργιος Γρυλωνάκης (γνώμη χωρίς ψήφο), δέχθηκε τα εξής:

Επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε Β.Ε.ΠΕ. μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 και να λάβει τα αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων που οι διατάξεις του νόμου αυτού προβλέπουν, λόγω εγκαταστάσεως σε Β.Ε.ΠΕ., εφόσον πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και εφόσον το αργότερο κατά τον χρόνο ολοκληρώσεως της επενδύσεως έχει επέλθει και ολοκλήρωση της δημιουργίας της Β.Ε.ΠΕ. Και ναι μεν ο νόμος δεν απαιτεί ρητώς τέτοια προϋπόθεση, δηλαδή την ολοκλήρωση της Β.Ε.ΠΕ., πλην όμως, η παραγνώριση της προϋποθέσεως αυτής έρχεται σε αντίθετη προς το σκοπό του νόμου 2545/1997, που συνίσταται στη συγκέντρωση των βιομηχανικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους χώρους υποδοχής προκειμένου να επιτευχθεί η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και βεβαίως η προστασία του περιβάλλοντος. Πέραν τούτου, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η έγκριση του καθορισμού μιας Β.Ε.ΠΕ. δεν συνεπάγεται άνευ ετέρου ότι η δημιουργία της θα τερματισθεί με την έκδοση αποφάσεως διαπιστώσεως της ολοκληρώσεως των έργων υποδομής της και της δυνατότητος λειτουργίας της, ιδίως όταν ο φορέας της Β.Ε.ΠΕ. αμελήσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει ο νόμος σχετικώς με την κατάρτιση και εφαρμογή των οικείων πολεοδομικών και τεχνικών μελετών ή την εκτέλεση των έργων υποδομής. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις προεγκατεστημένες στα όρια Β.Ε.ΠΕ. επιχειρήσεις, δεδομένου ότι και στις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ο ίδιος ως άνω δικαιολογητικός λόγος. Περαιτέρω, και κατά μείζονα λόγο, εάν κατά τον χρόνο υπαγωγής ορισμένου Ε/Σ στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 δεν είχε εκδοθεί απόφαση εγκρίσεως καθορισμού της Β.Ε.ΠΕ., αλλά ούτε και κατά τον χρόνο ολοκληρώσεως της επενδύσεως, τότε η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεν μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα λήψεως αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεως, λόγω εγκαταστάσεως σε Β.Ε.ΠΕ., διότι τέτοια Β.Ε.ΠΕ. δεν υφίσταται κατά την έννοια του νόμου, έστω και κατά το πρώτο στάδιο, δηλαδή της εγκρίσεως του καθορισμού της.

Εξάλλου, τυχόν τεθείς όρος στην απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 του Ε.Σ., ότι δηλαδή η αυξημένη επιχορήγηση, λόγω εγκαταστάσεως σε Β.Ε.ΠΕ., θα χορηγηθεί στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση σε περίπτωση που θα εκδοθεί νέα απόφαση καθορισμού (όταν έχει συντελεστεί αυτοδίκαιη ανάκληση προηγούμενου), θα προκαλούσε ενδεχομένως δέσμευση στη Διοίκηση να χορηγήσει την εν λόγω αυξημένη επιχορήγηση, εάν ο όρος αυτός εύρισκε έρεισμα σε διάταξη νόμου ή εάν ο εκ νέου καθορισμός της Β.Ε.ΠΕ. θα είχε ως συνέπεια την καταβολή αυξημένης επιχορηγήσεως κατ' εφαρμογή συγκεκριμένης διατάξεως νόμου.
Και είναι μεν αληθές στην παρούσα περίπτωση ότι στο άρθρο 6 παρ. ε' της αποφάσεως υπαγωγής έχει τεθεί όρος ότι, σε περίπτωση εκδόσεως διαπιστωτικής πράξεως επανακαθορισμού του ΒΙ.ΠΑ. Ασπροπύργου, η εταιρεία "Π...Ε...ΑΒΕΕ" θα δικαιούται την αύξηση του ποσοστού επιχορηγήσεως κατά 10%, ως εγκατεστημένη σε Β.Ε.ΠΕ., πλην όμως, κατά το αληθές νόημα του εν λόγω άρθρου, για τη λήψη του ως άνω ποσοστού επιχορηγήσεως πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία του ως άνω ΒΙ.ΠΑ. με την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξεως του άρθρου 9 παρ. 2 του ν.2545/1997, που θα βεβαιώνει την ολοκλήρωση των έργων υποδομής του ΒΙ.ΠΑ. και τη δυνατότητα λειτουργίας του, δοθέντος ότι η έκδοση διαπιστωτικής πράξεως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του ν. 2545/1997 για την ολοκλήρωση της δημιουργίας Β.Ε.ΠΕ. και όχι για την έγκριση του καθορισμού της. Τούτο ισχύει βεβαίως και στην περίπτωση που, αντί της νέας εγκρίσεως καθορισμού Β.Ε.ΠΕ., εκδίδεται απόφαση εγκρίσεως αναπτύξεως Ε.Π. κατά τις διατάξεις του ν.3982/2011, εφόσον και στις δύο περιπτώσεις εξυπηρετείται ο ίδιος δημόσιος σκοπός.

Επί τη βάσει των ανωτέρω, κατά τη γνώμη της μειοψηφίας, η ενδιαφερόμενη εν προκειμένω εταιρεία δεν θεμελιώνει δικαίωμα λήψεως αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεως κατά 10%.

V. Κατ' ακολουθίαν των προεκτεθέντων, στο τεθέν ερώτημα αρμόζει, κατά πλειοψηφία, η απάντηση ότι η εταιρεία «Π...Ε...ΑΒΕΕ» δικαιούται της απολήψεως αυξημένης επιχορηγήσεως κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Θεωρήθηκε
Αθήνα, 31η Δεκεμβρίου 2012

Ο Προεδρεύων του Τμήματος
Αλέξανδρος Καραγιάννης
Νομικός Σύμβουλος του Κράτους

Ο Εισηγητής
Γεώργιος Γρυλωνάκης
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο