Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-09-2010 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1064 ΕΞ/22.9.2010 Κίνηση λογαριασμού 30.90 "Έξοδα για λογαριασμό πελατών"

(Κίνηση λογαριασμού 30.90 "Έξοδα για λογαριασμό πελατών")

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2010
Αριθμ. Πρωτ.:  1064 ΕΞ
                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 - Αθήνα
Πληροφορίες:  
Τηλέφωνο:       210 3242.648 
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr 

ΘΕΜΑ: «ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30.90 “ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΕΛΑΤΩΝ”».
ΣΧΕΤ.: Το από 16.08.2010 ερώτημά σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. ημ. πρωτ. 1064/17.08.2010).

ΕΡΩΤΗΜΑ
Ζητούνται  διευκρινίσεις  όσον αφορά τη χρήση του λογαριασμού 30.90 από επιχείρηση που εφαρμόζει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα:
1. Τα παραστατικά που καταχωρούνται στον λογαριασμό 30.90 πρέπει να έχουν εκδοθεί στο όνομα του πελάτη ή μπορεί και να μην έχουν εκδοθεί στο όνομά  του;
2. Αν η απάντηση είναι μπορεί και να μην έχουν εκδοθεί στο όνομά του, θα μπορούσαν να καταχωρηθούν στον λογαριασμό αυτό, π.χ.:
-Αμοιβές δικηγόρων τις υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποιούμε κατά την διεκπεραίωση μέρους της εργασίας που αναλαμβάνουμε, όταν η  Α.Π.Υ. του δικηγόρου έχει εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας μας; Στη συνέχεια όταν θα τιμολογήσουμε τον πελάτη, στην  Α.Π.Υ. μας, θα αναφέρουμε το συγκεκριμένο κόστος της αμοιβής ως «Έξοδα πραγματοποιηθέντα για λογαριασμό σας». Σε αυτήν την περίπτωση οι λογαριασμοί του 61 (Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων) δεν θα ενημερωθούν καθόλου με την  Α.Π.Υ. του δικηγόρου που χρησιμοποιήσαμε. Είναι ο εν λόγω χειρισμός ορθός;
-Διάφορα άλλα έξοδα όπως π.χ. τηλεφωνικά – μέρος του λογαριασμού του  ΟΤΕ που πάλι είναι στο  δικό μας όνομα  και όχι στο όνομα του πελάτη; Σε αυτήν την περίπτωση μέρος του λογαριασμού θα καταχωρηθεί στον λογαριασμό με Κ.Α.  30.90 και όχι στον λογαριασμό εξόδου 62 (Παροχές Τρίτων). Είναι ο εν λόγω χειρισμός ορθός;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο λογιστικός χειρισμός των προαναφερόμενων εξόδων εξαρτάται από την ουσία της συναλλαγής. Έτσι, αν κατά την σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμφωνείται ένα ποσό εσόδου που περιλαμβάνει το σύνολο των εξόδων που θα πραγματοποιηθούν,  τα σχετικά ποσά  πρέπει να βαρύνουν τα έξοδα της επιχείρησης που τα πραγματοποιεί και προσφέρει την υπηρεσία, ώστε να προκύπτει το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης συναλλαγής. Αν η συμφωνία δεν περιλαμβάνει κάποια έξοδα, τα οποία αν πραγματοποιηθούν θα βαρύνουν τον πελάτη και δεν προκύπτει από αυτά έσοδο,  τα έξοδα αυτά δεν πρέπει να βαρύνουν την επιχείρηση που προσφέρει την υπηρεσία αλλά τον πελάτη και στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο  ενδιάμεσος λογαριασμός με Κ.Α. 30.90. Στην δεύτερη  περίπτωση όμως, κατά την γνώμη μας, δεν υπάρχει λόγος τα παραστατικά να εκδίδονται στο όνομα του προσφέροντος την υπηρεσία και όχι απευθείας στο όνομα του πελάτη. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο