Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-02-2013 ]

Αριθ. πρωτ.: 40700/18.2.2013 Χορήγηση υπηρεσιακής άδειας σε υπαλλήλους-πιστοποιημένους ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχων ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο

(Χορήγηση υπηρεσιακής άδειας σε υπαλλήλους-πιστοποιημένους ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχων ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2013
Αριθ. Πρωτ. : 40700

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Παυλή Ελένη
Τηλέφωνο : 213-1364349
FAX : 213-1364383

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση υπηρεσιακής άδειας σε υπαλλήλους-πιστοποιημένους ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχων ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο

Στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Π.Δ. 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (ΦΕΚ 83/Α/14-4-2011) προβλέπεται η σύσταση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ), με σκοπό την ικανοποίηση των υπηρεσιακών αναγκών ελέγχου και παρακολούθησης των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο 3908/2011. Το άρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ. 33/2011 ορίζει ότι όλα τα όργανα ελέγχου ιδιωτικών επενδύσεων που ενισχύονται από τον εν λόγω αναπτυξιακό νόμο απαρτίζονται από ελεγκτές του Μητρώου που επιλέγονται με τυχαία ηλεκτρονική επιλογή.

Το ανωτέρω Μητρώο έχει συσταθεί από τον Μάρτιο του 2012, απαρτίζεται από ιδιώτες και μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους ή υπαλλήλους ι.δ.α.χ. της κεντρικής διοίκησης, της αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα και λειτουργεί υποστηρίζοντας την επιλογή ελεγκτών που απαρτίζουν τα όργανα ελέγχου των ιδιωτικών επενδύσεων του προγενέστερου αναπτυξιακού νόμου 3299/2004.

Συχνά στις συγκροτήσεις οργάνων ελέγχου που καλούνται να ελέγξουν ιδιωτικές επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου επιλέγονται υπάλληλοι μόνιμοι ή ι.δ.α.χ. που υπηρετούν σε άλλο δημόσιο φορέα, εκτός του Τομέα Οικονομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ιδίως στις περιπτώσεις ιδιωτικών επενδύσεων στην περιφέρεια της χώρας (εκτός Αττικής) επιλέγεται ένας τουλάχιστον ελεγκτής από την ευρύτερη περιοχή της επένδυσης για λόγους μείωσης του σχετικού δημοσιονομικού κόστους, αλλά και για λόγους βελτίωσης του περιεχομένου του ελέγχου.

Σε όλες τις περιπτώσεις το δημοσιονομικό κόστος του ελέγχου βαρύνει συγκεκριμένο έργο του Π.Δ.Ε. του Τομέα Οικονομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Αναγνωρίζοντας την καθοριστική συμβολή που έχουν οι ιδιωτικές επενδύσεις στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Χώρας, και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το βασικό εργαλείο υποβοήθησης των ιδιωτικών επενδύσεων που διαθέτει η Διοίκηση είναι οι ενισχύσεις που παρέχονται –αφού πρώτα διενεργηθούν οι κατά τα ανωτέρω έλεγχοι- στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου, κρίνεται εθνικής σημασίας ανάγκη η παροχή διευκολύνσεων εκ μέρους των υπηρεσιών των εν λόγω υπαλλήλων, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι υπηρεσίες να χορηγούν υπηρεσιακή άδεια απουσίας στους υπαλλήλους (μόνιμους και ι.δ.α.χ.) που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών και επιλέγονται να συμμετέχουν στα όργανα ελέγχου ιδιωτικών επενδύσεων του αναπτυξιακού νόμου.

Ωστόσο, εάν εξαιτίας της απουσίας υπαλλήλων με την εν λόγω άδεια, προκύπτουν προβλήματα κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών, θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως εκ μέρους της υπηρεσίας ο κατάλληλος προγραμματισμός, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διευκόλυνση των ελεγκτών υπαλλήλων, αλλά και η αντιμετώπιση αυτών των αναγκών, καθώς και η εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της υπηρεσίας. Εάν παρόλα αυτά σε κάποιες περιπτώσεις κρίνεται επιβεβλημένος ο περιορισμός των αδειών αυτών, αυτό θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα και πάντα σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην εκτέλεση των ελέγχων.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας και να μεριμνήσετε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κ. ΚΙΝΤΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο