Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-01-2010 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1614 /12.1.2010 Προαγορά Εισιτηρίων εισόδου σε ιαματικά λουτρά

(Προαγορά Εισιτηρίων εισόδου σε ιαματικά λουτρά)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2010
Αριθμ. Πρωτ.:  1614

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62, Αθήνα
Πληροφορίες:  
Τηλέφωνο:       210 3242.648 
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ».
ΣΧΕΤ.: Τα από 11-12-2009 έγγραφά σας (αριθ. ημ. πρωτ. 1612/11-12-2009 και 1614/11-12-09, αντίστοιχα). 

ΕΡΩΤΗΜΑ
Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών, κατά την είσοδο  των πελατών τους στα ιαματικά λουτρά, υποχρεούνται να εκδίδουν εισιτήρια λουτήρων τα οποία προαγοράζουν από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ, καταβάλλοντας τη συνολική αξία των τελών υπέρ ΕΟΤ και ΔΗΜΩΝ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ που αναλογεί σε αυτά και που αναγράφονται διακεκριμένα επί των εισιτηρίων. Στη συνέχεια κατά την είσοδο των πελατών στο υδροθεραπευτήριο, η επιχείρηση δεν εκδίδει ξεχωριστό στοιχείο του Κ.Β.Σ., αλλά με βάση τα δοθέντα εισιτήρια λουτήρων καταχωρεί στα βιβλία της τις εισπράξεις. Περαιτέρω, στην περίπτωση που κατά το τέλος της λουτρικής περιόδου υπάρχουν αδιάθετα εισιτήρια η εν λόγω επιχείρηση τα επιστρέφει στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. και εισπράττει την αξία των τελών που αναλογούν σε αυτά και τα οποία έχει ήδη προκαταβάλλει.
Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός κατά την προαγορά των εν λόγω εισιτηρίων λουτήρων και κατά την διάθεσή τους στους πελάτες.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Έστω ότι αγοράσθηκαν δυο εισιτήρια συνολικής αναγραφόμενης επί αυτών αξίας 5 ευρώ, η οποία αναλύεται σε:

Εισφορά σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
1,92

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟ
0,58
ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

2,50
ΣΥΝΟΛΟ 5.00
Για την αγορά των δυο αυτών εισιτηρίων η επιχείρηση κατέβαλλε στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. το ποσό των (1,92+0,58)*2=5 ευρώ. Με την αγορά τους γίνεται η εγγραφή:

(Κ.Α. 33) Απαιτήσεις από ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
5

     (Κ.Α. 38) Χρηματικά  διαθέσιμα    
                    5

Στη συνέχεια γίνεται χρήση ενός εισιτηρίου από πελάτη και η επιχείρηση εισπράττει 5 ευρώ, με τα οποία  διενεργεί την εγγραφή:

(Κ.Α 38) Χρηματικά διαθέσιμα 5

(Κ.Α. 33) Απαιτήσεις από ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ  

2,5

(Κ.Α 73) Πωλήσεις υπηρεσιών
2,5

Για το άλλο εισιτήριο που δεν χρησιμοποιήθηκε και επιστρέφεται στο τέλος της περιόδου διενεργείται η εγγραφή:

(Κ.Α. 38) Ταμιακά διαθέσιμα   2,5

(Κ.Α. 33) Απαιτήσεις από ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ  

2,5

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝH
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο