Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-01-1998 ]

ΠΟΛ.1024/19.1.1998 Τύπος και περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου

(Τύπος και περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 19/1/1998
Αρ.Πρωτ.: 1008318/134/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1024

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου.

Εχοντας υπόψη:
1. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις των παρ. 3, 4 και 8 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α').
3. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν από εκείνη που έχει προϋπολογισθεί για την εκτύπωσή του.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου της οριστικής δήλωσης με τα ποσά φόρου εισοδήματος, ΟΓΑ φόρου, τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου που παρακρατήθηκαν από τις τακτικές και έκτακτες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος του πλοίου, όπως το έντυπο αυτό έχει
στο σχετικό υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται, ως παράρτημα της παρούσας.

2. Η υπόψη δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ στην περιφέρεια της οποίας υπάγεται ο λιμένας νηολόγησης του πλοίου κατά περίπτωση (άρθρο 20, Ν.27/1975), σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραμένει σε αυτή και το άλλο αποστέλλεται στο ΚΕΠΥΟ, συνοδευόμενο κατά περίπτωση, είτε από το δεύτερο αντίτυπο των εκδοθεισών βεβαιώσεων αποδοχών, είτε από μαγνητικά μέσα, τα οποία περιέχουν το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών.

3. Υπόχρεοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες κ.λπ.) που κατέβαλαν τακτικές και έκτακτες αμοιβές σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος, για τα πάνω από 29 πρόσωπα, αξιωματικούς και κατώτερο ημεδαπό πλήρωμα, οφείλουν να συμπληρώνουν καταστάσεις, οι οποίες πρέπει να περιέχουν απαραιτήτως τα
στοιχεία που αναγράφονται στη δεύτερη σελίδα του εντύπου της υπόψη δήλωσης και να επισυνάπτονται σε αυτό.

4. Υπόχρεοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες κ.λπ.) που κατέβαλαν τακτικές και έκτακτες αμοιβές σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος, μπορούν να χρησιμοποιούν, αντί για το προσχεδιασμένο έντυπο (Φ-01.015Α) της παρ. 1 της παρούσας, έντυπα μηχανογραφικώς σχεδιασμένα, εφόσον αυτά περιέχουν όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην πρώτη και στις επόμενες σελίδες του εγκεκριμένου εντύπου της οριστικής δήλωσης φόρου εισοδήματος αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος του πλοίου.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Εντύπου

1. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από όσους έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994.
Επιδίδεται μέσα στο μήνα Μάρτιο κάθε έτους, στον προϊστάμενο της ΔΟΥ στην περιφέρεια της οποίας υπάγεται ο λιμένας νηολόγησης του πλοίου κατά περίπτωση (άρθρο 20, Ν.27/1975) και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό των αμοιβών, το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές, για κάθε μισθωτό. Στις περιπτώσεις που δηλώνεται από τους υποχρέους ότι δεν υπάρχει ΑΦΜ, θα αναγράφεται:

α) Ο Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας, για νέους μισθωτούς που για οποιοδήποτε λόγο δεν είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

β) Για τους μισθωτούς που εργάζονται στην επιχείρηση από προηγούμενα έτη και δεν έχουν ΑΦΜ, θα αναγράφεται στη δήλωση αυτή ο Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας και παράλληλα θα συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωσή τους του Ν.1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ο λόγος για τον οποίο δεν έχουν λάβει ΑΦΜ.

γ) Για τις έγγαμες γυναίκες που δεν έχουν ΑΦΜ, θα αναγράφεται στην οριστική δήλωση ο ΑΦΜ του συζύγου τους, εφόσον υποβάλλουν με αυτόν κοινή δήλωση, διαφορετικά (εάν βρίσκονται σε διάσταση κ.λπ.) θα αναγράφεται ο Αριθμός της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

2. Κατά τη σύνταξη της οριστικής αυτής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών δεν διενεργείται εκκαθάριση φόρου, αλλά απλώς εμφανίζονται τα ποσά του φόρου που αναλογούν και τα ποσά που παρακρατήθηκαν.

3. Η υποβολή της δήλωσης αυτής δεν παράγει έννομα αποτελέσματα αν δεν έχουν υποβληθεί οι οικείες προσωρινές δηλώσεις ή δεν έχει αποδοθεί με αυτές ολόκληρο το ποσό της οφειλής που προκύπτει για τον παρακρατούμενο Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών. Συνεπώς, σε περίπτωση που προκύπτουν διαφορές μεταξύ των ποσών των
προσωρινών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί και της οριστικής δήλωσης, πρέπει να προηγείται η υποβολή συμπληρωματικών προσωρινών δηλώσεων μετά του τυχόν οφειλομένου κατά περίπτωση πρόσθετου φόρου και να ακολουθεί η υποβολή της οριστικής δήλωσης.

4. Οσοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν οριστική δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, εφόσον απασχολούν περισσότερους από πενήντα (50) μισθωτούς και χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για τη μισθοδοσία όσων εργάζονται σε αυτούς, υποχρεούνται να υποβάλουν σε μαγνητικά μέσα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, καθώς και το φόρο που παρακράτησαν από αυτούς. Οσοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν οριστική δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και
απασχολούν λιγότερους από πενήντα (50) μισθωτούς, μπορούν εάν το επιθυμούν να υποβάλουν σε μαγνητικά μέσα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις για τις αποδοχές των μισθωτών, καθώς και το φόρο που παρακράτησαν από αυτούς, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για τη μισθοδοσία όσων εργάζονται σε αυτούς.
Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται το δεύτερο αντίτυπο της οικείας βεβαίωσης (1012127/101/Α0012/ΠΟΛ.1030/27.1.1993 απόφαση και 1026579/258/Α0012/ΠΟΛ.1069/
/17.2.1993 διαταγή Υπουργείου Οικονομικών).

5. Η υποβολή οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών με διαφορετικό, από ό,τι ορίζεται στις υπ' αριθ. 1012127/101/ΠΟΛ.1030/27.1.1993 ΑΥΟ και 100627/88/ /ΠΟΛ.1009/Α0012/17.1.1995 διαταγές Υπουργείου Οικονομικών, τρόπο δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Σημειώνεται, ότι η οριστική δήλωση που στέλνεται με το
Ταχυδρομείο δεν παράγει, επίσης, έννομα αποτελέσματα.

6. Αν τυχόν, έχουν καταβληθεί αναδρομικά ποσά αποδοχών ή συντάξεων, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, τότε θα αναγραφούν σε ξεχωριστή σειρά της οριστικής δήλωσης, κάτω από τις τακτικές αποδοχές, συνολικά ανεξάρτητα από το χρόνο καταβολής.

7. Ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί μειώνεται κατά ποσοστό 5%.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο