Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-01-1998 ]

Φ.21/11/14.01.1998 Ελεγχος διακίνησης αγαθών που παραλαμβάνονται από εγγεγραμμένο επιτηδευματία

(Ελεγχος διακίνησης αγαθών που παραλαμβάνονται από εγγεγραμμένο επιτηδευματία )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΕλεγχος διακίνησης αγαθών που παραλαμβάνονται από εγγεγραμμένο επιτηδευματία Φ.21/11/14.1.1998

Με αφορμή τις από 17.10.1997 και 25.11.1997 αιτήσεις της εταιρίας "Υπερμαρινόπουλος ΑΒΕΤΕ", αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την υπ' αριθ. Δ.427/280/22.3.1993 ΕΔΥΟ, κοινοποιήθηκαν οι Υπουργικές αποφάσεις οι συναφείς με την εφαρμογή των άρθρων 10, 11, 15, 62, 63 και 64 του Ν.2127/1993.
Σύμφωνα με την παρ. α' του άρθρου 5 της Δ.422/275/19.3.1993 περί "όρων και προϋποθέσεων χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή", ο εγκεκριμένος αποθηκευτής, με τη χορήγηση της άδειας, είναι υποχρεωμένος - εκτός των άλλων - να τηρεί γραμμογραφημένο βιβλίο εισερχομένων - εξερχομένων προϊόντων, που δύναται να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε προϊόντος, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της πιο πάνω ΑΥΟ.

2. Με την ίδια παραπάνω ΕΔΥΟ, κοινοποιήθηκε και η υπ' αριθ. Δ.424/277/19.3.1993 ΑΥΟ με θέμα τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ενός προσώπου ως εγγεγραμμένου επιτηδευματία.
Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.2127/1993, ως εγγεγραμμένος επιτηδευματίας νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ύστερα από έγκριση της Τελωνειακής Αρχής δύναται στα πλαίσια της άσκησης του επιτηδεύματός του, μόνο να παραλαμβάνει προϊόντα με αναστολή είσπραξης των Ε.Φ.Κ. από τα άλλα Κ-Μ, δεν μπορεί όμως να κατέχει ή ν' αποστέλλει τα προϊόντα αυτής υπό καθεστώς αναστολής, αλλά καταβάλλει τους αναλογούντες φόρους κατά την παραλαβή των προϊόντων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. γ' της υπ' αριθ. Δ.424/277/19.3.1993 ΑΥΟ, μεταξύ των υποχρεώσεων που υπέχει ο εγγεγραμμένος επιτηδευματίας, περιλαμβάνεται η τήρηση (εκτός των άλλων) και γραμμογραφημένου βιβλίου εισερχομένων - εξερχομένων προϊόντων, που δύναται να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε προϊόντος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της ίδιας πιο πάνω ΑΥΟ. Εξάλλου, όπως ρητά αναγράφεται στο ίδιο εδάφιο του πιο πάνω άρθρου, αντί του εν λόγω βιβλίου, παρέχεται η ευχέρεια χρησιμοποίησης του τηρουμένου από τον Κ.Β.Σ. βιβλίου αποθήκης ή μηχανογραφικού συστήματος τήρησης στοιχείων κίνησης των
προϊόντων.

4. Μετά από αυτά και δεδομένου ότι αρκετές επιχειρήσεις λειτουργούν ως εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες και ως εκ τούτου καταβάλλουν άμεσα (με την παραλαβή) τις φορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στα εκάστοτε
παραλαμβανόμενα προϊόντα, είναι φανερό ότι, ειδικά στις περιπτώσεις που γίνεται εφαρμογή της υπ' αριθ. Π.3081/231/Γ0017/1.7.1993 ΕΔΥΟ, καθίσταται άνευ αντικειμένου και πρακτικά ανεφάρμοστη η αναγραφή της εξόδου των εμπορευμάτων στο ειδικά θεωρημένο βιβλίο εισόδου - εξόδου των εμπορευμάτων.


Αντίθετα, το εν λόγω βιβλίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση στα πλαίσια της σύστασης λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης του εγκεκριμένου αποθηκευτή, για τον έλεγχο του οποίου καθιερώθηκε κατά βάση ο συγκεκριμένος τύπος
γραμμογράφησής του.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο