Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-12-1997 ]

Φ.12/6/30.12.1997 Φορολογική μεταχείριση αλκοόλης που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά και διατήρηση κερασιών, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή σοκολατινίων Φ.12/6/30.12.1997

(Φορολογική μεταχείριση αλκοόλης που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά και διατήρηση κερασιών, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή σοκολατινίων Φ.12/6/30.12.1997 )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΦορολογική μεταχείριση αλκοόλης που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά και διατήρηση κερασιών, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή σοκολατινίων Φ.12/6/30.12.1997

Παίρνοντας αφορμή από αιτήσεις ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, αλλά και από αναφορές Τελωνειακών Αρχών συναφείς με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στη χώρα μας ορισμένες επιχειρήσεις παρασκευής σοκολατινίων παραλαμβάνουν από άλλα κράτη - μέλη κεράσια του κωδικού Σ.Ο. 200860.39, χωρίς κουκούτσια και χωρίς την προσθήκη ζάχαρης, τα οποία, για τις ανάγκες διατήρησης και μεταφοράς, βρίσκονται μέσα σε αλκοολούχο διάλυμα χαμηλού οινοπνευματικού βαθμού.
Τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται για την παρασκευή σοκολατινίων με ολόκληρα κεράσια και διακινούνται με τα προβλεπόμενα από τις κοινοτικές διατάξεις Συνοδευτικά Διοικητικά Εγγραφα (ΣΔΕ).

2. Πριν από τη χρησιμοποίησή τους τα κεράσια στραγγίζονται και η παραμένουσα στο αλκοολούχο διάλυμα ποσότητα της αιθυλικής αλκοόλης, που είναι σχετικά μικρή, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή των σοκολατινίων και ως εκ τούτου τίθεται το πρόβλημα της φορολογικής της μεταχείρισης.

3. Η Υπηρεσία μας, για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση, σε κοινοτικό επίπεδο, της φορολογικής μεταχείρισης του εναπομένοντος κατά τα ανωτέρω αλκοολούχου διαλύματος και την αποφυγή ανταγωνιστικών προβλημάτων για τις ομοειδής επιχειρήσεις στα διάφορα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, υπέβαλε γραπτό ερώτημα στην επιτροπή Ε.Φ.Κ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (CED 241), που συζητήθηκε κατά τη σύνοδο του μηνός Οκτωβρίου 1997. Από τη συζήτηση που έγινε, προέκυψε ότι οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να παραλαμβάνουν τα υπό κρίση προϊόντα με καθεστώς αναστολής του Ε.Φ.Κ. με την τήρηση της προβλεπόμενης από τις σχετικές διατάξεις (κοινοτικές και εθνικές) διαδικασίας.

4. Υστερα από τα παραπάνω, στις περιπτώσεις αυτές, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.2127/1993, όπως ισχύει και με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των υπ' αριθ.
Δ.422/275/1993 και Δ.423/276/1993 Α.Υ.Ο., θα ζητούν από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές τη χορήγηση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή και την αναγνώριση των χώρων παρασκευής των προϊόντων τους (σοκολατινίων), ως φορολογικές αποθήκες.

5. Μετά τη χορήγηση των αδειών αυτών, τα πιο πάνω προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται και να παραμένουν στους χώρους παραγωγής σε καθεστώς αναστολής του Ε.Φ.Κ.
Μετά τη χρησιμοποίηση των κερασιών για την παραγωγή των σοκολατινίων, το εναπομένον αλκοολούχο διάλυμα θα μπορεί, είτε να αποστέλλεται σε άλλο εγκεκριμένο αποθηκευτή κ.λπ. στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος, είτε να καταστρέφεται, τηρουμένων των διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα (Αρθρο 90Α του Ν.2127/1993, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.2187/1994 - ΦΕΚ 16/Α').

6. Συνεπώς, μέσα στα παραπάνω πλαίσια θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι παραλαβές παρόμοιων προϊόντων και να τακτοποιηθούν τυχόν υφιστάμενες εκκρεμείς υποθέσεις.

7. Τέλος, είναι αυτονόητο ότι για την επιβεβαίωση της ποσότητας της αιθυλικής αλκοόλης που δηλώνεται από τις ενδιαφερόμενες εταιρίες ότι εμπεριέχεται τόσο στο εναπομένον αλκοολούχο διάλυμα, όσο και στα κεράσια, θα ζητείται η συνδρομή της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας.
Οπωσδήποτε δε και σε κάθε περίπτωση θα ελέγχεται η οριστικοποίηση της ατέλειας και η νόμιμη χρησιμοποίηση της αιθυλικής αλκοόλης που μαζί με τα κεράσια χρησιμοποιείται στην παραγωγή των σοκολατινίων, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου στ' της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.2127/1993 και της παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. Φ.411/234/30.8.1994 Α.Υ.Ο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο