Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-02-2013 ]

Aριθ. πρωτ.: 30225/13.2.2013 Υποχρεωτική Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης στο ΣΕΠΕ

(Υποχρεωτική Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης στο ΣΕΠΕ)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα 13.02. 2013
Aριθ. πρωτ: 30225

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ
KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Tαχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8
101 10 Αθήνα
Fax: 210 – 3748750
Πληροφορίες:Μ. Παυλοπούλου-Κ. Τσατσούλης
Tηλέφωνο: 210 3748831, 3249556, 210 3748774
e-mail: [email protected]

Θέμα: Υποχρεωτική Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης στο ΣΕΠΕ

Σχετ: Η αριθμ. 26352/839/28.11.2012 εγκύκλιος του Υπουργείου μας

Με τη διάταξη της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, επιδιώκεται η, κατά ενιαίο τρόπο, υιοθέτηση της διαδικασίας υποχρεωτικής αναγγελίας της υπερωριακής απασχόλησης εκ μέρους του εργοδότη, προς την οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας, για όλες τις επιχειρήσεις.

Η υποχρεωτική αναγγελία, ως τρόπος νομιμοποίησης και γνωστοποίησης στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ της υπερωριακής απασχόλησης προβλεπόταν, ρητά, για το προσωπικό των βιομηχανικών, βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ή εργασιών εν γένει (αρ. 9 του Π.Δ. 27.6/4.7/1932 (Α΄212), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 515/1970 (Α΄ 95).

Με την νομοθετική πρόβλεψη της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 15 κεφ.Ε της Π.Ν.Π. της 5.12.2012, η παραπάνω διαδικασία επεκτείνεται και για το προσωπικό των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.Δ. 515/1970 όπως αυτό τροποποίησε τις διατάξεις του Π.Δ. 27.6/4.7/1932.

Η αναγγελία αυτή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν ή το αργότερο κατά την ημέρα πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης. Σε περιπτώσεις εξαιρετικού χαρακτήρα και εφόσον προκύπτουν επείγουσες ανάγκες της επιχείρησης είναι επιτρεπτή η αναγγελία προς την Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας το αργότερο κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης.

Όλες οι επιχειρήσεις υποβάλλουν μόνο το έντυπο Ε8 «Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης» κατά την ηλεκτρονική υποβολή, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του συνημμένου παραρτήματος Ι.

Ενώ για την χειρόγραφη υποβολή και προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση από τις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. θα πρέπει οι επιχειρήσεις ή η εργοδότες να συντάσσουν αυτή με βάση τo συνημμένο χειρόγραφο υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ, χωρίς παραλλαγές.

Στις περιπτώσεις που η υπερωριακή απασχόληση αναγγέλλεται για όλο το α’ ή β’ ημερολογιακό εξάμηνο ή για ολόκληρο το έτος θα πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς οι σχετικές ημερομηνίες καθώς και οι ώρες πραγματοποίησης της σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τότε και μόνο οι Υπηρεσίες μας θα προχωρούν σε θεώρηση της, «ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ».

Στις περιπτώσεις που η υπερωριακή απασχόληση αναγγέλλεται για όλο το α’ ή β’ ημερολογιακό εξάμηνο ή για ολόκληρο το έτος και δεν προσδιορίζονται επακριβώς οι σχετικές ημερομηνίες καθώς και οι ώρες πραγματοποίησης της, ή στις περιπτώσεις μη σύννομης εφαρμογής των διατάξεων περί υπερωριακής απασχόλησης, οι Υπηρεσίες μας θα προχωρούν σε μη θεώρηση της, «ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο