Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-02-2013 ]

Αριθ. πρωτ.: 7044/853/8.2.2013 Πιστοποίηση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

(Πιστοποίηση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 8/2/2013
Αριθ. Πρωτ. 7044/853

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   

Ταχ. Δ/νση: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ.:101 91 Αθήνα
Πληροφορίες:Γ. Αχπατζίδου
Τηλέφωνο:2131308520
Fax:2131308481

ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. 20628/2206/9.5.2012 έγγραφο μας

1. Αναφορικά με το θέμα της πιστοποίησης των ιδιωτικών ΚΤΕΟ σας υπενθυμίζουμε - επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 (268Α'), όπως αυτή τροποποιήθηκε τελευταία με την παράγραφο 10 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (82Α'), προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ΚΤΕΟ είναι η πιστοποίησή του κατά το πρότυπο ISO 9001 από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα της Ελλάδας ή κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πιστοποίηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της προαναφερόμενης ρύθμισης και τις διευκρινίσεις του σημείου 2 της αριθμ. 20628/2206/9-5-12 εγκυκλίου μας. Ειδικότερα υπενθυμίζεται ότι πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:

> Ο φορέας που χορηγεί την πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 9001 πρέπει να είναι φορέας της Ελλάδας ή κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> Ο φορέας πιστοποίησης πρέπει να είναι διαπιστευμένος κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021, ως Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.

> Η διαπίστευση στο φορέα πιστοποίησης πρέπει να έχει χορηγηθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ή άλλο ισότιμο φορέα διαπίστευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο φορέας πιστοποίησης πρέπει είτε να διαθέτει πλήρες πεδίο διαπίστευσης για τον κωδικό ΕΑ 34 με την ονομασία «Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών παροχής τεχνικών συμβουλών. Έρευνα και ανάπτυξη», είτε, σε περίπτωση μερικού πεδίου διαπίστευσης του κωδικού ΕΑ 34, η διαπιστευμένη δραστηριότητα να φέρει την ονομασία «Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις».

2. Ενόψει των παραπάνω, σας εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή για τον ενδελεχή έλεγχο της συμμόρφωσης, προς όλες τις προαναφερόμενες απαιτήσεις, των υποβαλλόμενων πιστοποιητικών συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 των ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Επίσης, παρακαλείσθε για την, κατά το δυνατό, άμεση επανεξέταση της συμμόρφωσης προς τις προαναφερόμενες απαιτήσεις των πιστοποιητικών ιδιωτικών ΚΤΕΟ που σας έχουν ήδη υποβληθεί και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, τη σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας μας.Ο ΓΕΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
α. α.
Α ΜΗΤΣΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Γεωργία Αχπατζίδου


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο