Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-02-2013 ]

Ρ.Α.Ε. αριθμ. απόφ. 23/31.1.2013 Εφαρμογή νέου τιμολογίου χρήσης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ 2385/Β/2012)

(Εφαρμογή νέου τιμολογίου χρήσης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ 2385/Β/2012))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. απόφ. 23/2013

(ΦΕΚ Β' 180/31-01-2013)

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση 31η Ιανουαρίου 2013)

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313/27.12.2005).

2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179) (εφεξής «Νόμος») και ιδίως τα άρθρα 23 και 88 αυτού.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ1/Α/5346/22.03.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β΄379/2010) (εφεξής «Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ»), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1096/2011 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 2227/4.10.2011).

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 126/2012 απόφασης ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση των συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ που υποβλήθηκαν από τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (ΦΕΚ Β΄ 907/23.3.2012).

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (εφεξής «Κανονισμός Τιμολόγησης»), που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 594/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 2093/05.07.2012), και ιδίως το άρθρο 26 αυτού.

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 722/2012 απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 2385/27.8.2012) με θέμα «Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (εφεξής «Νέο Τιμολόγιο Χρήσης ΕΣΦΑ»).

7. Την υπ’ αριθμ. Ι−163319/12.10.2012 εισήγηση του ΔΕΣΦΑ για την 2η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και των Πρότυπων Συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ.

Σκέφτηκε ως εξής:

1. Επειδή σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Νόμου: «Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων άλλων αρχών που ορίζονται με σχετική διάταξη νόμου, η ΡΑΕ δύναται να επιβάλει σε επιχειρήσεις που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες μέτρα και όρους, ανάλογους προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι προκειμένου να διασφαλίζονται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και η ύπαρξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς».

2. Επειδή σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 88 του Νόμου, το Νέο Τιμολόγιο Χρήσης ΕΣΦΑ θα τεθεί σε ισχύ από την 1.2.2013.

3. Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 26 του Κανονισμού Τιμολόγησης: «Εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ των τιμολογίων της παραγράφου [1], τα μέρη που συμβάλλονται σε υφιστάμενες Συμβάσεις Μεταφοράς και Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ οφείλουν να προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου οι υφιστάμενες μεταξύ τους συμβάσεις να εμπεριέχουν όρους όμοιους με εκείνους που προβλέπονται στις νέες πρότυπες εγκεκριμένες συμβάσεις κατά την παράγραφο [2]. Η ΡΑΕ, προς διασφάλιση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των συμβαλλομένων στην αγορά Φυσικού Αερίου καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις και ενέργειες των μερών, και δύναται να επιβάλει προς τούτο υποδείξεις, συστάσεις ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο».

4. Επειδή με τη θέση σε εφαρμογή του Νέου Τιμολογίου Χρήσης ΕΣΦΑ στις 1.2.2013 και μέχρι τη θέσπιση των νέων Πρότυπων Συμβάσεων Μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ κρίνεται σκόπιμο να δοθεί η δυνατότητα στους Χρήστες του ΕΣΦΑ να αναπροσαρμόσουν τις δυναμικότητες που έχουν δεσμεύσει στις υφιστάμενες Συμβάσεις Μεταφοράς και Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ με το Διαχειριστή, με βάση τις ανάγκες τους σε δυναμικότητα ένεκα των ρυθμίσεων του Κανονισμού Τιμολόγησης και του Νέου Τιμολογίου Χρήσης ΕΣΦΑ για την εξυπηρέτηση των πελατών τους, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς του φυσικού αερίου και η τήρηση συνθηκών ανταγωνισμού στη σχετική αγορά.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά, αποφασίζει:

Εντός είκοσι (20) ημερών από τη θέση σε ισχύ του Νέου Τιμολογίου Χρήσης ΕΣΦΑ, τα μέρη που συμβάλλονται σε υφιστάμενες Συμβάσεις Μεταφοράς και Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ με το Διαχειριστή ΕΣΦΑ δύνανται να μεταβάλλουν τη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης και Παραλαβής σε Σημεία Εισόδου και Εξόδου του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου που έχουν δεσμεύσει με τις υφιστάμενες συμβάσεις τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο