Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1107814 ΕΞ 2017/13.7.2017.
Στο Παράρτημα της παρούσας οι λέξεις «Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ο Προϊστάμενος της οικείας Φορολογικής ή Τελωνειακής Αρχής».

Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-02-2013 ]

Αριθ. 2/ 55763/ 0026/17.1.2013 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα

(Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αριθ. 2/55763/0026

(ΦΕΚ Β' 215/05-02-2013)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 45, παρ. 10α, του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

β) του άρθρου 26, παρ. 1, του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε με το ταυτάριθμο άρθρο του ν. 3871/2010 (Α΄ 141).

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών που αφορούν τόκους, σε περίπτωση έντοκης επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων δημόσιων εσόδων (άρθρο 38, ν. 1473/1984, Α΄ 127), μετά την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 37, του ν. 2362/1995, όπως αυτές ίσχυαν,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πληρωμή τόκων

1. Ορίζουμε, όπως οι δαπάνες για την πληρωμή τόκων επί επιστρεφόμενων κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38, του ν. 1473/1984 άμεσων ή έμμεσων φόρων ή δασμών, κύριων ή πρόσθετων, ή προστίμων που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και εντέλλονται προς πληρωμή αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα.

2. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθ. 45 παρ. 10 Α.Ν. 4071/2012).

Άρθρο 2
Διαδικασία και δικαιολογητικά

Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή των ανωτέρω δαπανών, ως ακολούθως:

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Κατά την έναρξη του οικείου οικονομικού έτους αναλαμβάνονται οι σχετικές δεσμεύσεις και εκδίδονται, από τα αρμόδια όργανα, οι σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων, για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων.

2.α. Μετά την πάροδο της προβλεπόμενης εξάμηνης προθεσμίας, για την επιστροφή φόρου, δασμού ή προστίμου και τη σύνταξη και εκκαθάριση του σχετικού Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (Α.Φ.Ε.Κ.), στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται, συντάσσεται, από το αρμόδιο τμήμα της οικείας Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου, κατάσταση εκκαθάρισης και πληρωμής τόκου, στην οποία περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, το Α.Φ.Μ., ο αριθμός Α.Φ.Ε.Κ., η εκδούσα αυτό υπηρεσία, το ποσό επιστροφής, η ημερομηνία έναρξης και λήξης της έντοκης επιστροφής, το σύνολο των ημερών τοκοφορίας, το επιτόκιο έναρξης έντοκης επιστροφής, το ποσό τόκου με αναλυτικό υπολογισμό αυτού, οι κρατήσεις και το τελικό ποσό επιστροφής. Η κατάσταση αυτή υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος και θεωρείται από τον Προϊστάμενο της οικείας φορολογικής ή τελωνειακής αρχής.

βi) Μέχρι την ολοκλήρωση εφαρμογής της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του άρθρου 69ΣΤ του ν. 4270/2014, η αρμόδια υπηρεσία της οικείας φορολογικής ή τελωνειακής Αρχής αποστέλλει στην αρμόδια για την εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) τα υπό στοιχεία 1-5 δικαιολογητικά. 2. Η οικεία Υ.Δ.Ε. μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της ενότητας Β εκδίδει τακτικά χρηματικά εντάλματα στο όνομα των δικαιούχων.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου, για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου.

2. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει: i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε., ii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, iii) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική δ/νση, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, iv) το δικαιούμενο ποσό, v) τις σχετικές κρατήσεις, vi) το καθαρό πληρωτέο ποσό και vii) την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της οικείας φορολογικής ή τελωνειακής Αρχής.


3. Κατάσταση εκκαθάρισης και πληρωμής τόκου (παρ. 2 αριθ. 1089911/7087/−19/0016/1994 Α.Υ.Ο.).

4. Αντίγραφο της σχετικής καταψηφιστικής δικαστικής απόφασης και αποδεικτικό κοινοποίησης αυτής ή αντίγραφο της σχετικής φορολογικής δήλωσης, στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία υποβολής αυτής ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος, κατά περίπτωση.

5. Αντίγραφο του σχετικού Α.Φ.Ε.Κ., όπου προβλέπεται.

Άρθρο 3
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Εκκρεμή δικαιολογητικά για πληρωμή τόκων συμπληρώνονται κατά τα ανωτέρω από το αρμόδιο τμήμα της οικείας φορολογικής ή τελωνειακής Αρχής, προκειμένου να ακολουθηθεί η περαιτέρω διαδικασία που καθορίζεται με την παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο