Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-02-2013 ]

Αριθμ. 2106/18.1.2013 Καθορισμός των δικαιολογητικών για τον έλεγχο των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του ν.3908/2011 καθώς και των επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν υπαχθεί στα κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης τόκων ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δημιουργουμένης απασχόλησης προηγούμενων επενδυτικών νόμων (ν.3299/2004 ν.2601/98, και ν.1892/90)

(Καθορισμός των δικαιολογητικών για τον έλεγχο των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του ν.3908/2011 καθώς και των επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν υπαχθεί στα κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης τόκων ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δημιουργουμένης απασχόλησης προηγούμενων επενδυτικών νόμων (ν.3299/2004 ν.2601/98, και ν.1892/90))

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 2106

(ΦΕΚ Β' 183/31-01-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3908/2011 « Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Φ.Ε.Κ. 8/Α/ 1-2-2011) και ειδικότερα το άρθρο 11 παρ. 5 και 6 και το άρθρο 16 παρ. 2 εδ β και ε αυτού.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/14-4-2011) Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» και ειδικότερα το άρθρο 2 και άρθρο 10 αυτού.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 35/2011 (ΦΕΚ 88/Α/19-4-2011) «Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011».

4. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/ 23-12-2004) «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των προηγούμενων επενδυτικών νόμων (ν.2601/1998 και ν. 1892/1990).

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ./τ.Α/98/2005).

6. Το Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α/14.7.2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ141/Α/21-6-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ141/Α/21-6-2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την υπ' αριθμ. 3077/Δ106722/5-7-2012 (ΦΕΚ 2094/ Β/672012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Μηταράκη».

10. Την υπ' αριθμ. 48116/19.12.2005 (Φ.Ε.Κ. 1827/τ.Β'/ 23-12-2005) απόφαση «Καθορισμός των δικαιολογητικών και των παραστατικών για τον έλεγχο των επενδύσεων που ενισχύθηκαν με τα κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004».

11. Την υπ' αριθμ. 20283/3.5.2012 (Φ.Ε.Κ. 1518./τ.Β'/ 4-5-2012) Καθορισμός διαδικασιών «Διοικητικών Ελέγχων» στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος έως 150 kw σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 εδάφιο 3 παρ. α. του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α'83),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Α. Για τη διενέργεια των τακτικών ελέγχων του άρθρου 9 παρ. 3 του Π.Δ. 33/2011 στα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια του άρθρου 6 και τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια του άρθρου 13 παρ. 1β και του ν. 3908/2011 ή των επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν υπαχθεί στα κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης τόκων ή και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργουμένης απασχόλησης των παλαιότερων επενδυτικών νόμων (ν. 3299/2004, ν. 2601/1998, ν.1892/1990), από τα Όργανα Ελέγχου του άρθρου 10 του Π.Δ. 33/2011, προκειμένου να πιστοποιηθεί α) η πρόοδος του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου β) η ολοκλήρωση και η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας και γ) η τήρησης των διατάξεων του νόμου και των όρων εγκριτικής απόφασης, ορίζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτημα ελέγχου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου στην αρμόδια Υπηρεσία.

α. Αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προς την αρμόδια υπηρεσία υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό αυτού.
β. Ερωτηματολόγιο αίτησης ελέγχου, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο έχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8. του ν. 1599/1986.
γ. Τα κατά περίπτωση παραστατικά νόμιμης εκπροσώπησης του φορέα.

Τα ανωτέρω α και β δικαιολογητικά παράγονται από το ΠΣΚΕ-Επ βάσει των καταχωρηθέντων στοιχείων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.

2. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης και μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

i. Ανώνυμες Εταιρείες

α. Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του, από το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου και μέχρι την υποβολή του αιτήματος ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν ενοποίησης αυτού, καθώς και τα σχετικά Φ.Ε.Κ. δημοσιεύσεις τους.
β. Αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων Μετόχων από τα οποία να προκύπτουν τυχόν μεταβολές της μετοχικής σύνθεσης του φορέα μετά την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου και σε κάθε περίπτωση το σχετικό απόσπασμα της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης καθώς και αντίγραφο των σελίδων του Βιβλίου Μετόχων για την προαναφερόμενη περίοδο.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο θα είναι στη διάθεση του Οργάνου Ελέγχου το βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και το Βιβλίο Μετόχων.

ii. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) - Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.)

α. Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του από την χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου μέχρι το χρόνο υποβολής του αιτήματος ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν ενοποίησης αυτού, καθώς τα σχετικά Φ.Ε.Κ. δημοσιεύσεις τους.
β. Αποσπάσματα των πρακτικών των Συνελεύσεων Εταίρων από τα οποία να προκύπτουν τυχόν μεταβολές της εταιρικής σύνθεσης του φορέα μετά την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου και σε κάθε περίπτωση το σχετικό απόσπασμα της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης καθώς και αντίγραφο των σελίδων του Βιβλίου Εταίρων για την προαναφερόμενη περίοδο.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο θα είναι στη διάθεση του Οργάνου Ελέγχου το Βιβλίο Εταίρων καθώς και το Βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων και Βιβλίο πρακτικών Διαχείρισης για Ε.Π.Ε. ή το Ενιαίο Βιβλίο πρακτικών Αποφάσεων Εταίρων και Αποφάσεων της Διαχείρισης για Ι.Κ.Ε.

iii. Ομόρρυθμες εταιρείες  Ετερόρρυθμες εταιρείες

α. Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων αυτού από την χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου μέχρι το χρόνο υποβολής του αιτήματος ελέγχου, τα οποία φέρουν τη θεώρηση (σφράγιση) του αρμόδιου φορέα στο οποίο έχουν κατατεθεί.

iv. Συνεταιρισμοί.

α. Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις από την χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου μέχρι το χρόνο υποβολής του αιτήματος ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν ενοποίησης αυτού, καθώς και τα σχετικά Φ.Ε.Κ. με δημοσιεύσεις τους.
β. Αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων μετά την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου από τα οποία να προκύπτουν τα μέλη με τα αντίστοιχα μερίδια αυτών και σε κάθε περίπτωση το σχετικό απόσπασμα της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης καθώς και αντίγραφο των σελίδων του Βιβλίου Μητρώου Μελών για την προαναφερόμενη περίοδο.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο θα είναι στη διάθεση του Οργάνου Ελέγχου το Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, το Βιβλίο Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και το Βιβλίο Μητρώου Μελών.

v. Ατομικές επιχειρήσεις

α. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και τυχόν τροποποιήσεις.

3. Παραστατικά κάλυψης της ιδίας συμμετοχής.

3.1 Κάλυψη ίδιας συμμετοχής με εισφορές των μετόχων/εταίρων.

Υποβάλλονται τα στοιχεία για τις τελευταίες αυξήσεις/μειώσεις του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στο νόμο και μετέπειτα. Εφόσον η επιχείρηση για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής χρησιμοποιεί αύξηση κεφαλαίου η οποία έχει γίνει πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, υπό τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του νόμου, θα πρέπει να υποβάλλονται τα προαναφερόμενα στοιχεία για χρονική περίοδο που να περιλαμβάνει και την εν λόγω αύξηση. Ειδικότερα τα υποβαλλόμενα κατά περίπτωση στοιχεία είναι:

i. Ανώνυμες εταιρείες

α. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Μετόχων για την αύξηση/μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσή αυτών (Για τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου που αφορούν στην κάλυψη της ίδια συμμετοχής στο πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Μετόχων θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο σκοπός).
β. Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής των ή σχετική καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση.
γ. Κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 στην μεγαλύτερη δυνατή ανάλυσή τους.
δ. Επί πλέον για τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αφορούν στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο επενδυτικό σχέδιο, αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο Τραπεζικό λογαριασμό όψεως, κίνηση του λογαριασμού αυτού και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.

ii. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης - Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.)

α. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Εταίρων για την αύξηση/μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσή αυτών (Για τις μεταβολές του εταιρικού κεφαλαίου που αφορούν στην κάλυψη της ίδια συμμετοχής στο πρακτικό Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο σκοπός).
β. Κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 στην μεγαλύτερη δυνατή ανάλυσή τους.
γ. Επί πλέον για τις αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου που αφορούν στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο επενδυτικό σχέδιο, αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο Τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας για αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, κίνηση του λογαριασμού αυτού και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.

iii. Ομόρρυθμες εταιρείες - Ετερόρρυθμες εταιρείες.

α. Τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας για την αύξηση/μείωση του κεφαλαίου τα οποία φέρουν τη θεώρηση (σφράγιση) του αρμόδιου φορέα στο οποίο έχουν κατατεθεί. (Για τις μεταβολές του εταιρικού κεφαλαίου που αφορούν στην κάλυψη της ίδια συμμετοχής θα πρέπει στο καταστατικό να αναφέρεται ρητά ο σκοπός).
β. Σε περίπτωση που ο φορέας τηρεί Βιβλία Γ' Κατηγορίας κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 για στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση.
γ. Επί πλέον για τις αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου που αφορούν κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας για αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, κίνηση του λογαριασμού αυτού και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.

3.2 Κάλυψη ίδιας συμμετοχής με χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών

α. Αντίγραφο απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα (Γενική Συνέλευση Μετόχων κ.λπ.) για τη δέσμευση του ποσού που θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη της ιδίας συμμετοχής από τα υπάρχοντα φορολογηθέντα αποθεματικά του φορέα.
β. Κίνηση (Καρτέλα) του σχετικού λογαριασμού 41 όπου φαίνεται η τήρηση του εν λόγω ποσού σε διακριτό κωδικό.

3.3 Κάλυψη της ίδιας συμμετοχής με κεφάλαια εξωτερικού

Στις επενδύσεις του Ν. 3908/2011 εφόσον τίθεται ως όρος η κάλυψη τμήματος της ίδιας συμμετοχής με κεφάλαια εξωτερικού, τα κατά περίπτωση παραστατικά για την εισαγωγή των κεφαλαίων από το εξωτερικό.

4. Χρηματοδότηση τμήματος του επενδυτικού σχεδίου με τραπεζικό δάνειο.

i. Μεσομακροπόθεσμο Επενδυτικό Δάνειο

α. Σύμβαση του δανείου και τροποποιήσεις αυτής από το περιεχόμενο της οποίας να προκύπτει ότι το δάνειο αφορά την χρηματοδότηση της συγκεκριμένης επένδυσης.
β. Πρωτότυπη βεβαίωση της τράπεζας που έχει χορηγήσει το επενδυτικό δάνειο στην οποία θα αναφέρονται ο σκοπός και αναλυτικά, οι εκταμιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με τις αντίστοιχες ημερομηνίες τους και το ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείου.
γ. Σε περίπτωση που ο φορέας έχει Βιβλία Γ' Κατηγορίας αναλυτική κίνηση (καρτέλα) του λογαριασμού ο οποίο τηρείται για το εν λόγω δάνειο.

ii. Δάνειο έναντι εκχώρησης επιχορήγησης

α. Σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης έναντι παροχής ισόποσου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και τυχόν τροποποιήσεις.
β. Πρωτότυπη βεβαίωση της τράπεζας που έχει χορηγήσει το δάνειο έναντι επιχορήγησης στην οποία θα αναφέρονται οι εκταμιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με τις αντίστοιχες ημερομηνίες τους και το τρέχον ανεξόφλητο υπόλοιπο.
γ. Σε περίπτωση που ο φορέας έχει Βιβλία Γ' Κατηγορίας αναλυτική κίνηση (καρτέλα) του λογαριασμού ο οποίος τηρείται για το εν λόγω δάνειο.

iii. Λοιπά Τραπεζικά Δάνεια για τη χρηματοδότηση της επένδυσης

Σε περίπτωση που για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου έχει γίνει χρήση άλλων Τραπεζικών Δανείων:

α. Σύμβασης του δανείου και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.
β. Πρωτότυπη βεβαίωση της τράπεζας που έχει χορηγήσει το δάνειο στην οποία θα αναφέρεται ο σκοπός και το τρέχον ανεξόφλητο υπόλοιπο.
γ. Σε περίπτωση που ο φορέας τηρεί Βιβλία Γ' Κατηγορίας αναλυτική κίνηση (καρτέλα) του λογαριασμού ο οποίος τηρείται για το εν λόγω δάνειο.

5. Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού.

α. Σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού (leasing).
β. Πρωτότυπη βεβαίωση της εταιρείας Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, στην οποία θα αναφέρεται ο εξοπλισμός που έχει παραδοθεί και η αξία αυτού με επισυναπτόμενη κατάσταση των σχετικών τιμολογίων καθώς και οι τυχόν καταβληθείσες από το φορέα δόσεις με τις αντίστοιχες ημερομηνίες.

6. Νομιμοποιητικά έγγραφα δικαιωμάτων του ακινήτου επί του οποίου θα πραγματοποιηθεί η επένδυση.

α. Στην περίπτωση κυριότητας του οικοπέδου αντίγραφο του συμβολαίου αγοράς του και πιστοποιητικό μετεγγραφής στο Υποθηκοφυλάκειο.
β. Στην περίπτωση απόκτησης του δικαιώματος χρήσης του οικοπέδου ή του ακινήτου με εκμίσθωση ή παραχώρηση αντίγραφο της σχετικής σύμβασης θεωρημένο από την αρμόδια οικονομική Υπηρεσία και πιστοποιητικό μετεγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 περ. η του ν. 3908/2011 και το άρθρο 3 παρ. 6 περ. δ του Ν. 3299/2004 κατά περίπτωση με εξαίρεση τα επενδυτικά σχέδια για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), για τα οποία η μίσθωση οικοπέδων δεν απαιτείται να έχει μεταγραφεί, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 245/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

7. Οι αναγκαίες άδειες για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της επένδυσης.

α. Οικοδομική άδεια και τυχόν αναθεωρήσεις αυτής και τα εγκεκριμένα βάσει της οικοδομικής αδείας αρχιτεκτονικά σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης).
β. Στη περίπτωση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της επένδυσης τελική θεώρηση της οικοδομικής άδειας από την αρμόδια Πολεοδομία.
β. Οι απαιτούμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις και άδειες για την υλοποίηση της επένδυσης (άδεια εγκατάστασης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κ.α.).
γ Οι απαιτούμενες κατά περίπτωση άδειες για τη λειτουργία της επένδυσης (άδεια λειτουργίας για μεταποιητικές επιχειρήσεις, σήμα ΕΟΤ για τουριστικές μονάδες κ.λπ.) στη περίπτωση πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας αυτής.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο θα είναι στη διάθεση του Οργάνου οι παραπάνω άδειες και εγκρίσεις σε πρωτότυπη μορφή καθώς και τα και τα τεχνικά υπομνήματα και σχέδια και κάθε άλλο στοιχείο που συνοδεύει αυτές.

8. Παραστατικά και στοιχεία υλοποίησης και ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

α. Συμβάσεις εκτέλεσης κατασκευής των επενδυτικών έργων (πολιτικού μηχανικού, μηχανολόγου κ.λπ.) και αντίγραφα των υποβεβλημένων στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, σχετικών καταστάσεων.
β. Τεχνική περιγραφή του επενδυτικού έργου που έχει υλοποιηθεί (ανά κατηγορία) μέχρι το χρόνο υποβολής του αιτήματος ελέγχου, υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους μηχανικούς κατά κατηγορία  ομάδα δαπανών, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της απόφασης υπαγωγής στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται και οι τυχόν αποκλίσεις έναντι του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.
γ. Φωτογραφικό υλικό του έργου (κτίρια, περιβάλλον χώρος, εξοπλισμός).
δ. Πίνακας Παραστατικών Δαπανών (τιμολόγια και λοιπών παραστατικά δαπανών του έργου που έχει υλοποιηθεί, Πίνακας σύνδεσης των δαπανών επένδυσης με τις πληρωμές αυτών και Πίνακας Σύνδεσης του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου με τις δαπάνες και πληρωμές υπογεγραμμένους από τον Υπεύθυνου Λογιστηρίου του φορέα.
Οι ανωτέρω Πίνακες παράγονται από το ΠΣΚΕ-Επ βάσει των καταχωρηθέντων στοιχείων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.
ε. Τα αναφερόμενη στους ανωτέρω πίνακες τιμολόγια και λοιπά παραστατικά δαπανών.
στ. Τα παραστατικά πληρωμής αυτών καθώς και τα συνοδευτικά παραστατικά (δελτία αποστολής, φορτωτικά, διασαφήσεις, CMR, packing list κ.λπ.).

Τα πρωτότυπα των παραπάνω στοιχείων (περ. ε και στ) θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένα και ταξινομημένα κατ' αντιστοιχία με την προαναφερόμενη κατάσταση (περ. δ) προκειμένου να ελεγχθούν και να σφραγισθούν κατά τον επιτόπιο έλεγχο.

9. Λογιστική απεικόνιση των στοιχείων υλοποίησης της επένδυσης.

i. Εταιρείες που τηρούν Βιβλία Γ' κατηγορίας

α. Συγκεντρωτικό ημερολόγιο λογιστικών εγγραφών για την περίοδο υλοποίησης της επένδυσης.
β. Μητρώο παγίων της επένδυσης (τα πάγια της ενισχυόμενης επένδυσης θα πρέπει να σηματοδοτούνται διακριτά με αναφορά στον αναπτυξιακό νόμο και στην εγκριτική απόφαση).
γ. Κίνηση των λογαριασμών (καρτέλες) των προμηθευτών του υλοποιούμενου έργου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ελέγχου.
δ. Κίνηση των λογαριασμών όψεως του φορέα μέσω των οποίων γίνονται οι πληρωμές των προμηθευτών για την παραπάνω χρονική περίοδο.
γ. Ισοζύγιο Γενικού Αναλυτικού Καθολικού κατά χρόνο έναρξης του επενδυτικού σχεδίου και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ελέγχου υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον υπεύθυνο λογιστή.
δ. Ισολογισμοί των δύο τελευταίων κλεισμένων χρήσεων.

Σημειώνεται ότι οικονομικά στοιχεία που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να απεικονίζονται σε διακριτούς λογαριασμούς Ενεργητικού και Παθητικού εφόσον τίθεται σχετική υποχρέωση βάσει της απόφασης υπαγωγής ή της ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

ii. Εταιρείες που τηρούν Βιβλία Β' κατηγορίας.

α. Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων στο οποίο σε διακριτές σελίδες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί το οικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου εφόσον τίθεται σχετική υποχρέωση βάσει της απόφασης υπαγωγής η της ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.
β. Μητρώο παγίων της επένδυσης (τα πάγια της ενισχυόμενης επένδυσης θα πρέπει να σηματοδοτούνται διακριτά με αναφορά στον αναπτυξιακό νόμο και στην εγκριτική απόφαση).

10. Παραστατικά απασχόλησης.

Κατά τον τελικό έλεγχο για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και κατά την διενέργεια ελέγχων τήρησης των όρων μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης:

α. Κατάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας για το απασχολούμενο προσωπικό.
β. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στο ΙΚΑ από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
γ. Έντυπο Ε7 (Οριστική Δήλωση Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών) για τη χρήση εντός της οποίας έγινε η έναρξη λειτουργίας ης επένδυσης και τις μετέπειτα χρήσεις.
δ. Για τις επενδύσεις του Ν. 3908/2011 κατάσταση απασχολούμενων, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα σύμφωνα με σχετικό Υπόδειγμα.

11. Στοιχεία διαπίστωσης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Για την πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης απαιτούνται αντίγραφα τιμολογίων αγοράς πρώτων υλών και πώλησης προϊόντων στο βαθμό που να τεκμηριώνουν την λειτουργία της μονάδας συνοδευόμενα με τα αναλυτικά καθολικά των αντίστοιχων λογαριασμών που έχουν γίνει οι σχετικές εγγραφές (ομάδες λογαριασμών 2 και 7).

12. Δικαιολογητικά ειδικών περιπτώσεων.

α Στις περιπτώσεις όπου στην εγκριτική απόφαση προβλέπεται ο μηδενισμός υφιστάμενων αρνητικών κεφαλαίων κίνησης απαιτείται ισοζύγιο από πρόσφατες θεωρημένες εκτυπώσεις, με ενημερωμένο και τον λογαριασμό «αποθέματα», το οποίο πρέπει να είναι ελεγμένο και υπογεγραμμένο από ορκωτό λογιστή.
β. Στις περιπτώσεις όπου στην εγκριτική απόφαση προβλέπεται η διενέργεια εξαγωγών απαιτούνται αντίγραφα τιμολογίων πώλησης προϊόντων στο εξωτερικό και τα αναλυτικά καθολικά του αντίστοιχου λογαριασμού που έχουν γίνει οι σχετικές εγγραφές (λογαριασμός 7).

Β. Για τη διενέργεια των έκτακτων ελέγχων της παρ. 9 του άρθρου 10 του Π.Δ. 33/2011 τα απαιτούμενα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά εξαρτώνται από το αντικείμενο του ελέγχου όπως ορίζεται στην απόφαση διενέργειας ελέγχου του αρμοδίου οργάνου, και προσδιορίζονται με έγγραφο της Υπηρεσίας προς το φορέα.

Άρθρο 2
Διαδικασίες υποβολής αιτημάτων ελέγχου και δικαιολογητικών

1. i. Τα αιτήματα τακτικού ελέγχου υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων - Επενδυτικός Νόμος (ΠΣΚΕ-Επ) του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και σε έντυπη μορφή στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών των αρμοδίων Υπηρεσιών.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης προηγείται της έντυπης. Η πρόσβαση στο ΠΣΚΕ-Επ γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.ependyseis.gr με τη χρήση του μοναδιαίου κωδικού πρόσβασης που αποκτά κάθε επιχείρηση κατά την εγγραφή της ως χρήστη στο ανωτέρω Πληροφοριακό Σύστημα. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος ελέγχου συμπληρώνονται τα στοιχεία του φορέα, του επενδυτικού σχεδίου και της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτού και επισυνάπτονται σε ηλεκτρονικά μορφή τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα πεδία και τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Ειδικότερα στο ΠΣΚΕ - Επ επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 1 της παρούσας που αφορούν στα στοιχειά 1γ, 2 έως 7, 8 α, β, γ και ε, 9 ε και στ καθώς και 10 έως 12.

Ο φάκελος που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή δημιουργείται σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στο ΠΣΚΕ-Επ. Ειδικότερα ο έντυπος φάκελος περιλαμβάνει μέρος των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της παρούσας και ειδικότερα τα δικαιολογητικά που αφορούν στα στοιχεία 1α και β και 8 δ που αποτελούν εκτυπώσεις παραγόμενες από το ΠΣΚΕ καθώς και τα στοιχεία 4 β και 5β που αφορούν τις πρωτότυπες βεβαιώσεις της Τράπεζα και της εταιρείας Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.

ii. Σε περίπτωση έκτακτου ελέγχου τα στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων  Επενδυτικός Νόμος (ΠΣΚΕ-Επ) του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και σε έντυπη μορφή στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών των αρμοδίων Υπηρεσιών κατά αντιστοιχία των προαναφερόμενων.

2. Ως ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου θεωρείται η ημερομηνία υποβολής του έντυπου φακέλου στην αρμόδια Υπηρεσία.
Αιτήματα τακτικού ελέγχου που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ-Επ. καθώς και αιτήματα ελέγχου που δεν είναι πλήρη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση δεν προωθούνται. Επίσης σε περίπτωση που από τα στοιχεία του υποβληθέντος αιτήματος διαπιστώνεται ότι πρόοδος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου δεν τεκμηριώνει την καταβολή της ενίσχυσης δεν διενεργείται περαιτέρω έλεγχος και φάκελος τίθεται στο αρχείο της Υπηρεσίας.

3. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου του επενδυτικού σχεδίου η επιχείρηση οφείλει να έχει στη διάθεση των μελών του Οργάνου Ελέγχου το σύνολο των δικαιολογητικών του άρθρου 1 της παρούσας συγκεντρωμένα σε πρωτότυπη μορφή καθώς και όλα τα τηρούμενα κατά το νόμο από φορέα Βιβλία και Στοιχεία.

4. Τα μέλη των Οργάνων Ελέγχου για την αποτελεσματικότερη άσκηση νέου έργου τους και για την διαπίστωση της τήρησης των όρων του νόμου και της εγκριτικής απόφασης δύναται να ζητήσουν από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου πρόσθετα διευκρινιστικά στοιχεία και παραστατικά.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δεν έχει εφαρμογή στα επενδυτικά σχέδια που καταλαμβάνονται από την υπ' αριθμ. 20283/3.5.2012 (Φ.Ε.Κ. 1518./τ.Β'/4-5-2012) «Καθορισμός διαδικασιών «Διοικητικών Ελέγχων» στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος έως 150 KW σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 εδάφιο 3 παρ. α. του Π.Δ. 33/2011» (ΦΕΚ Α'83 και σε άλλες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων εφόσον εκδοθούν ειδικές σχετικές κανονιστικές αποφάσεις.

Άρθρο 3

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο