Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-01-2013 ]

Αριθμ. 1519/35/18.1.2013 Καθορισμός του ύψους, των όρων και προϋποθέσεων, και της διαδικασίας κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών που καταθέτουν οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης

(Καθορισμός του ύψους, των όρων και προϋποθέσεων, και της διαδικασίας κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών που καταθέτουν οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. 1519/35

(ΦΕΚ Β' 155/29-01-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 126 και 122-133 του ν. 4052/2012 «Νόμος Αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Εγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος, και άλλες επείγουσες διατάξεις για την μείωση του δημοσίου χρέους και την διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 41).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α'/2-3-2011) «αρχή επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 « Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α' 14).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α').

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 « Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163 Α') όπως αυτός ισχύει.

5. Το Π.Δ. 372/95 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ Α' 201).

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 80036/2003 Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β' 983).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Π.Δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, Μεταφορά και Κατάργηση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α' 141).

8. Την με αριθμ. 14362/20/18-7-2012 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο» (ΦΕΚ Β' 2166).

9. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 9797/292/14-5-2012 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β' 1664).

10. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 23863/506/2.11.2012 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 2963).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικών επιστολών

Κάθε Επιχείρηση προκειμένου να ασκήσει την δραστηριότητα της προσωρινής απασχόλησης, υποχρεούται να καταθέσει δύο (2) εγγυητικές επιστολές Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 2
Χρόνος κατάθεσης εγγυητικών επιστολών

Κάθε Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης η οποία πληροί, με βάση τα υποβληθέντα από την Επιχείρηση δικαιολογητικά και την Εκθεση της Τριμελούς Επιτροπής, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης, ειδοποιείται εγγράφως από την Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας να καταθέσει αρμοδίως τις κατά το προηγούμενο άρθρο εγγυητικές επιστολές, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης.

Άρθρο 3
Ύψος εγγυητικών επιστολών

1. Η πρώτη από τις κατά το άρθρο 1 εγγυητικές επιστολές, δίδεται ως εγγύηση για τη διασφάλιση των αποδοχών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης και πρέπει να έχει απεριόριστη ισχύ. Το ύψος αυτής της εγγυητικής πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000€) ευρώ. Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

2. Η δεύτερη από τις κατά το άρθρο 1 εγγυητικές επιστολές, δίδεται ως εγγύηση για τη διασφάλιση των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των προσωρινά απασχολουμένων μισθωτών της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης και πρέπει να έχει απεριόριστη ισχύ. Το ύψος αυτής της εγγυητικής επιστολής πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ. Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ, η οποία υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλισης και Εσόδων.

3. Το ύψος των κατά τις προηγούμενες παραγράφους εγγυητικών επιστολών δύναται να αναπροσαρμόζεται κάθε διετία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η αναπροσαρμογή γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των προσωρινά απασχολουμένων μισθωτών με τους οποίους έχει συμβληθεί η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης και η Επιχείρηση αυτή υποχρεούται να καταθέσει τις αντίστοιχες κατά τις παραγράφους 1 και 2 σχετικές συμπληρωματικές εγγυητικές επιστολές μέσα σε ένα τρίμηνο από τη δημοσίευση της κατά το προηγούμενο εδάφιο Υπουργικής απόφασης, διαφορετικά απαγορεύεται η άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης από την εν λόγω επιχείρηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Σε κάθε μία από τις ανωτέρω εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιέχεται ο όρος ότι η Τράπεζα παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και από κάθε άλλη ένσταση και προθεσμία των άρθρων 853, 858, 862 έως και 868 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.) και να δηλώνει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, θα καταβάλει αμέσως το ποσό που θα της ζητηθεί μετά από απλή και μόνο ειδοποίηση χωρίς αντιρρήσεις και χωρίς να έχει καμία απολύτως και από οποιοδήποτε λόγο ευθύνη ή υποχρέωση να ερευνήσει το νόμιμο ή μη της αξίωσης για την οποία εκδόθηκε η εγγύηση, ούτε να λάβει υπόψη της οποιεσδήποτε ενστάσεις ή αντιρρήσεις που τυχόν προβληθούν.

Άρθρο 4
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών

1. Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας καταπίπτει υπέρ του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης, αν η επιχείρηση αυτή καθυστερεί να καταβάλει στο μισθωτό αποδοχές που αντιστοιχούν συνολικά σε ποσό τριών (3) μηνών ή αποδοχές που αντιστοιχούν σε σύμβαση μικρότερης διάρκειας.

Για την κατάπτωση της αυτής εγγυητικής επιστολής απαιτείται αίτηση του μισθωτού, την οποία υποβάλλει στην Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και με την οποία ζητείται η έκδοση από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας της πράξης (ολικής ή μερικής) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής. Η εν λόγω αίτηση διαβιβάζεται στην Ειδική Επιτροπή Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει σχετικά προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η πράξη του Υπουργού αποτελεί τίτλο πληρωμής του δικαιούχου μισθωτού από την Τράπεζα που έχει εκδώσει την εγγυητική επιστολή.

Προκειμένου να εκδοθεί η πράξη κατάπτωσης πρέπει απαραιτήτως ο μισθωτός να επισυνάπτει στη σχετική αίτησή του τα εξής:

α) έγγραφο της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης με το οποίο η Επιχείρηση αφενός να αναγνωρίζει το ύψος και την αξίωση επί των καθυστερούμενων αποδοχών και αφετέρου να δηλώνει ότι αδυνατεί να καταβάλλει τις αποδοχές αυτές. Σε περίπτωση που ο έμμεσος εργοδότης κατόπιν σχετικής συμφωνίας, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις αποδοχές του μισθωτού, ο τελευταίος πρέπει να επισυνάψει στην αίτησή του, ομοίου περιεχομένου έγγραφο, που υπογράφεται τόσο από την Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης όσο και από τον έμμεσο εργοδότη,

β) ή επικυρωμένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία να αναγνωρίζονται οι καθυστερούμενες αποδοχές, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του μισθωτού ότι δεν έχει εν τω μεταξύ λάβει χώρα εξόφληση μερική ή ολική των καθυστερούμενων αποδοχών.

2. Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της παρούσας καταπίπτει υπέρ του Ι.Κ.Α., αν καθυστερείται η καταβολή στον οργανισμό αυτό ασφαλιστικών εισφορών πάσης φύσεως τουλάχιστον τριών (3) μηνών οι οποίες αφορούν στους προσωρινά απασχολούμενους μισθωτούς από Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης.

Εφόσον οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές έχουν οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η αρμόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α. εκδίδει τη σχετική πράξη, την προωθεί στο Διοικητή του Ι.Κ.Α για την έκδοση από αυτόν της πράξης (ολικής ή μερικής) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και στη συνέχεια καλείται η Τράπεζα να καταβάλει στο Ι.Κ.Α. το αντιστοιχούν ποσό.

Εντός τριμήνου από την κοινοποίηση των πράξεων κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών, οι ΕΠΑ, σε βάρος των οποίων κατέπεσαν οι εγγυητικές επιστολές υποχρεούνται να καταθέσουν αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές ισόποσες με το συνολικό ποσό της κατάπτωσης.

Άρθρο 5
Επιστροφή εγγυητικών επιστολών

Οι κατά την παρούσα απόφαση εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης, μετά την οριστική παύση της δραστηριότητας της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης και εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) και της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α' 45), ότι δεν οφείλονται αποδοχές και κάθε είδους προβλεπόμενες αποζημιώσεις σε κανέναν από τους προσωρινά απασχολούμενους της επιχείρησης.

Άρθρο 6
Μεταβατικές Διατάξεις

Η άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης από Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης εξαρτάται από τη διαρκή τήρηση των διατάξεων του εξουσιοδοτικού νόμου και των απαιτήσεων της παρούσας απόφασης, και ως εκ τούτου οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν και για τις ΕΠΑ που ήδη ασκούν νομίμως την δραστηριότητα της προσωρινής απασχόλησης.

Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται:
α) η υπ' αριθμ. 30343/6-3-2002 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β' 337) και
β) η υπ' αριθμ. 23863/506/2.11.2012 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 2963)

Άρθρο 8
Ισχύς παρούσας απόφασης

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το χρόνο δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο