Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-01-1998 ]

ΠΟΛ.1007/12.1.1998 Αναπροσαρμογή ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των τουριστικών επιχειρήσεων και δημόσιας χρήσης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων της παρ. 13 του άρθρου 33 του v.2238/1994 και της επαγγελματικής αμοιβής των ελεύθερων επαγγελματιών της παρ. 3 του άρθρου 51 του v.2238/1994 για τη χρήση 1997

(Αναπροσαρμογή ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των τουριστικών επιχειρήσεων και δημόσιας χρήσης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων της παρ. 13 του άρθρου 33 του v.2238/1994 και της επαγγελματικής αμοιβής των ελεύθερων επαγγελματιών της παρ. 3 του άρθρου 51 του v.2238/1994 για τη χρήση 1997 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 12 Ιανουαρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1004219/32/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1007

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των τουριστικών επιχειρήσεων και δημόσιας χρήσης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του ν.2238/1994 και της επαγγελματικής αμοιβής των ελεύθερων επαγγελματιών της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν. 2238/1994, για τη χρήση 1997.

Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των παρ. 13 και 24 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α').
 2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994.
 3. Την ανακοίνωση του Ιανουαρίου 1997 της Γενικής Γραμματείας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.
 4. Το υπ' αριθ. 2041015/6447/0022/10.7.1997 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 5. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
 6. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


Αποφασίζουμε

Α. Ελάχιστο Ποσό Καθαρού Εισοδήματος Εμπορικών Επιχειρήσεων

1. Αναπροσαρμόζουμε για τη χρήση 1997, κατά ποσοστό οκτώ και δύο δέκατα τοις εκατό (8,2%), όση είναι η μεταβολή του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους 1996 (με βάση το έτος 1994), τα ποσά του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος, που ίσχυσαν για τη χρήση 1996, των περ. α', β', γ', δ' και του πρώτου εδαφίου της περ. ε' της παρ. 13 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994.
Τα μετά την αναπροσαρμογή ποσά ελάχιστου καθαρού εισοδήματος των παραπάνω περιπτώσεων διαμορφώνονται στρογγυλοποιούμενα ως εξής:

- Της περίπτωσης α': σε εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες (193.000) δρχ.
- Της περίπτωσης β':
για την υποπερ. αα' σε διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες (263.000) δρχ.
για την υποπερ. ββ' σε τετρακόσιες εννέα χιλιάδες (409.000) δρχ.
για την υποπερ. γγ' σε εξακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες (643.000) δρχ.
- Της περίπτωσης γ': σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες (64.000) δρχ.
- Της περίπτωσης δ':
για την υποπερ. αα' σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες (3.857.000) δρχ.
για την υποπερ. ββ' σε τρία εκατομμύρια διακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (3.214.000) δρχ.
για την υποπερ. γγ' σε τρία εκατομμύρια ενενήντα πέντε χιλιάδες (3.095.000) δρχ.
για την υποπερ. δδ' σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (2.332.000) δρχ.
- Της περίπτωσης ε':


¦ Ωφέλιμο φορτίο (τόνοι) ¦ Με οδηγό τον ¦ Με οδηγό τρίτο ¦
¦ ¦ ιδιοκτήτη ¦ πρόσωπο ¦
+


¦ μέχρι 5 ¦ 2.840.000 ¦ 1.941.000 ¦
¦ πάνω από 5 μέχρι 11 ¦ 3.625.000 ¦ 2.573.000 ¦
¦ πάνω από 11 μέχρι 16,5 ¦ 4.397.000 ¦ 3.111.000 ¦
¦ πάνω από 16,5 ¦ 5.181.000 ¦ 3.368.000 ¦
L2. Τα πιο πάνω αναπροσαρμοσμένα ποσά ελάχιστου καθαρού εισοδήματος ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.1997 μέχρι 31.12.1997.

Β. Επαγγελματική αμοιβή ελεύθερων επαγγελματιών

1. Αναπροσαρμόζουμε για τη χρήση 1997, την επαγγελματική αμοιβή, που ορίζεται στις διατάξεις της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, κατά το ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%), όπως δηλαδή ήταν η ετήσια μεσοσταθμική αύξηση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με το Ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α').
Τα μετά την αναπροσαρμογή ποσά επαγγελματικής αμοιβής στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη εκατοντάδα χιλιάδας, διαμορφώνονται ως εξής:

- Της υποπερ. αα' σε τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (3.200.000) δρχ.
- Των υποπερ. ββ', γγ', δδ' και εε' σε δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (2.200.000) δρχ.
- Της υποπερ. στστ' σε τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (3.200.000) δρχ.

2. Τα πιο πάνω αναπροσαρμοσμένα ποσά της επαγγελματικής αμοιβής ισχύουν για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της διαχειριστικής περιόδου 1997.

Γ. Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  Up
  Close
  Close
  Κλείσιμο