Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-10-2003 ]

ΠΟΛ.1110/8.10.2003 Συμπλήρωση και τροποποίηση της ΑΥΟΟ 1069392 /725/0015/ ΠΟΛ.1094/22.7.2003 (ΦΕΚ 1093/Β�)

(Συμπλήρωση και τροποποίηση της ΑΥΟΟ 1069392 /725/0015/ ΠΟΛ.1094/22.7.2003 (ΦΕΚ 1093/Β�))

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2003
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1089736/963/0015
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
  
ΠΟΛ 1110

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ - Γ΄
   ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1069392/725/0015/ (Φ.Ε.Κ. 1093/Β΄).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β, γ (υποπεριπτώσεις γδ΄ και γη΄) και στ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84 Α΄), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84/Α΄), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988 (Φ.Ε.Κ. 222/Α΄), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της 1081253/320/0015/ (Φ.Ε.Κ. 1362/Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. 1051081/383/0015/ (Φ.Ε.Κ.754/Β΄).

5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1069392/725/0015/ (ΦΕΚ 1093/Β΄) περί υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών μηχανισμών του Ν.1809/1988, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, για την εμπορία πετρελαίου.

6. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης της ανωτέρω απόφασης για να αντιμετωπισθούν ειδικές περιπτώσεις, με σκοπό την ομαλή και ομοιόμορφη εφαρμογή του μέτρου έκδοσης των φορολογικών στοιχείων στις πωλήσεις πετρελαίου μέσω αντλιών με φορολογικούς μηχανισμούς, για την περιστολή της φοροδιαφυγής και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

7. Την με αριθμ. Πρωτ. 1065956/863/Α0006/15.7.2003 (Φ.Ε.Κ. 985/Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».

8. Το νέο οργανωτικό πλαίσιο ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΕΘΕΚ, ΠΕΚ. ΤΕΚ, ΣΔΟΕ, ΤAXIS, ESKORT).

9. Ότι, η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η περίπτωση 1.8 της παραγράφου 1 της Α.Υ.Ο.Ο. 1069392/725/0015/ (Φ.Ε.Κ. 1093/Β΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.8. Για την ομαλή εφαρμογή του νέου μέτρου και τη διευκόλυνση εφοδιασμού της αγοράς με τους ως άνω φορολογικούς μηχανισμούς, παρέχεται η δυνατότητα στους πρατηριούχους υγρών καυσίμων να εκδίδουν μέχρι 15.10.2003 θεωρημένες χειρόγραφες ή μηχανογραφημένες αποδείξεις για τις πωλήσεις πετρελαίου (κίνησης - θέρμανσης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 1007293/36/0015/(Φ.Ε.Κ. 44/Β΄) απόφαση.

Κατ΄ εξαίρεση για τις πωλήσεις πετρελαίου κίνησης οι αποδείξεις μπορεί να εκδίδονται μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, από τις ήδη λειτουργούσες στα πρατήρια υγρών καυσίμων φορολογικές ταμειακές μηχανές του Ν. 1809/1988.

Εφόσον έχει ληφθεί δελτίο παραγγελίας μέχρι την ως άνω ημερομηνία η έκδοση των αποδείξεων συνεχίζεται με τον ανωτέρω τρόπο μέχρι την παραλαβή του μηχανισμού.

Οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων που το έτος 2002 είχαν όγκο πωλήσεων όλων των καυσίμων μέχρι 170 κυβικά (170.000 lit.) και διαθέτουν μηχανικές αντλίες για το πετρέλαιο, υποχρεούνται να εφοδιαστούν με δελτίο παραγγελίας ταμειακής μηχανής ΦΗΜ-ΑΔΗΜΕ, μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2004 με καταληκτικό χρόνο προσαρμογής την 30η Σεπτεμβρίου 2004».

2. Οι παρ. 2 και 3 της Α.Υ.Ο.Ο. 1069392/725/0015/ (Φ.Ε.Κ. 1093/Β΄), αναριθμούνται σε 3 και 4 και προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Από την υποχρέωση εγκατάστασης Ταμειακής Μηχανής ΦΗΜ-ΑΔΗΜΕ, εξαιρούνται τα πρατήρια που έχουν πρόσβαση στους αυτοκινητόδρομους ΠΑΘΕ και Εγνατία οδό, ως και τα πρατήρια των κόμβων σύνδεσης με τη νέα γέφυρα ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ, τα οποία υποχρεούνται να διακόψουν τη λειτουργία τους εντός των επομένων 12 μηνών.

Μέχρι την ημερομηνία διακοπής της λειτουργίας των πρατηρίων, οι πρατηριούχοι εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης πετρελαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1.8 της παραγράφου 1 της παρούσας».

3. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο