Σχόλια

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1033/28.1.2014, η παρούσα εγκύκλιος καταργείται για την αποστολή των στοιχείων χρήσης 2013 και εφεξής.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-01-2013 ]

ΠΟΛ.1011/21.1.2013 Τροποποιήσεις των ΠΟΛ.1195/12.10.2012 Α.Υ.Ο. και ΠΟΛ.1077/26.3.2012 Α.Υ.Ο. αναφορικά με τα στοιχεία και τις προθεσμίες υποβολής αυτών στη Γ.Γ.Π.Σ.

(Τροποποιήσεις των ΠΟΛ.1195/12.10.2012 Α.Υ.Ο. και ΠΟΛ.1077/26.3.2012 Α.Υ.Ο. αναφορικά με τα στοιχεία και τις προθεσμίες υποβολής αυτών στη Γ.Γ.Π.Σ.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2013

(ΦΕΚ Β' 227/05-02-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑN. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10
Τηλέφωνο : 210-3375149
Fax : 210-3375001
Ταχ. Κώδικας: 10484, Αθήνα

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης
Ταχ. Κώδικας 18345, Μοσχάτο
Τηλέφωνο : 210-4802004, 7
Fax : 210-4802019

ΠΟΛ 1011

ΘΕΜΑ: «Τροποποιήσεις των ΠΟΛ.1195/12.10.2012 Α.Υ.Ο. και ΠΟΛ.1077/26.3.2012 Α.Υ.Ο. αναφορικά με τα στοιχεία και τις προθεσμίες υποβολής αυτών στη Γ.Γ.Π.Σ.»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α’), της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄) και της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152Α΄).

β) Την ανάγκη διευκόλυνσης των διασταυρώσεων που διενεργεί το Υπουργείο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης.

γ) Την αριθ. 07927/19.09.2012 (Φ.Ε.Κ. 2574/Β/24.09.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

δ) Ότι από τις διατάξεις της, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις της ΠΟΛ.1077/26.3.2012 Α.Υ.Ο.


1.1. «Άρθρο 3
Υποχρεώσεις των ιδιωτικών θεραπευτηρίων

Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών Κατάσταση με τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ΑΦΜ ιατρού που εκτέλεσε την ιατρική πράξη,
β) ένδειξη έμμισθου (1) ή συνεργαζόμενου (2) ιατρού,
γ) ημερομηνία εκτελεσθείσης πράξης,
δ) κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD-10)/ ιατρικών πράξεων. Εξαιρούνται οι ιατρικές πράξεις που αφορούν αποκλειστικά επισκέψεις για ιατρικές γνωματεύσεις.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και όλα τα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων πλαστικής χειρουργικής, καθώς και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους ιατρούς που παρέχουν με προσωπική εργασία τις ιατρικές υπηρεσίες και πράξεις τους είτε στις επιχειρήσεις στις οποίες είναι ιδιοκτήτες, είτε στα ιατρεία τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες.»

1.2. «Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

15.1. Η παρούσα ισχύει για τα στοιχεία της χρήσης 2011 και εφεξής, εκτός των στοιχείων των περιπτώσεων των άρθρων 2 και 10 της παρούσης, τα οποία δύναται να αφορούν χρήσεις από το 2010 και εφεξής.

15.2. Η πρώτη αποστολή αρχείων των στοιχείων των άρθρων 3 έως και 10 θα γίνει έως και την 20-02-2013. Ειδικά για τα στοιχεία του άρθρου 10, η αποστολή αυτή θα αφορά τα έτη 2010 έως και 2011, ενώ για τα στοιχεία των άρθρων 3 έως και 9 θα αφορά μόνο το έτος 2011».

Άρθρο 2
Τροποποιήσεις της ΠΟΛ.1195/12.10.2012 Α.Υ.Ο.

2.1. «Άρθρο 3
Υποχρεώσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων

3.1. Τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, που εμπίπτουν στην περίπτωση δ’ της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.2238/1994, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α’), διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών κατάσταση καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές ανά ημερολογιακό έτος.

3.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:
α) ΑΦΜ υπόχρεου προς καταβολή. Για την εφαρμογή της παρούσης ως υπόχρεος θεωρείται ο γονέας ή ο κηδεμόνας ή τρίτο πρόσωπο που καταβάλει σταθερά τα δίδακτρα σε όλη τη διάρκεια του έτους.
β) Ονοματεπώνυμο υπόχρεου, εφόσον δεν έχουν δοθεί στοιχεία για το ΑΦΜ αυτού έως την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης.
γ) Ποσό καταβληθέντων διδάκτρων και ποσό αμοιβών για τυχόν πρόσθετες παροχές (εξέταστρα, μεταφορικά, διατροφή, αθλοπαιδιές, ιδιαίτερα μαθήματα,
κ.λ.π.).

3.3. Τις παραπάνω υποχρεώσεις της παραγράφου 3.2. και σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 48, της περ. γ’ της παρ.4 του άρθρου 9 και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, έχουν και όλα τα λοιπά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κάθε βαθμίδας που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα (Πανεπιστήμια, Κολλέγια, Παραρτήματα ξένων Πανεπιστημίων, Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ξένων γλωσσών, ιδιαιτέρων μαθημάτων, εισαγωγικών εξετάσεων και πιστοποιήσεων γενικά, Ιδιωτικά ΙΕΚ, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, Ινστιτούτα, επαγγελματικές και τεχνικές σχολές, σχολές οδήγησης, ωδεία και μουσικές σχολές, σχολές χορού, πολεμικών τεχνών και γυμναστήρια)».

2.2. «Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

7.1. Η παρούσα, αναφορικά με το άρθρο 3 αυτής, ισχύει για τα στοιχεία της χρήσης 2011 και εφεξής.

7.2. Η πρώτη αποστολή αρχείων των στοιχείων του άρθρου 3 θα γίνει έως και την 20-2-2013».

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


9 Σχόλια

image description ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ | January 29, 2013 9:38 AM | Απάντηση
ΜΑ ΚΑΛΑ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΗΤΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ...ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΑ ΑΦΜ???
image description monte | January 29, 2013 1:36 PM | Απάντηση
μεχρι τωρα ηταν μονο τα φροντιστηρια τωρα εβαλαν τα οικοδιδασκαλεια και τους δασκαλους και καθηγητες με εναρξη.ευτυχως που δεν ειχα τιποτα να κανω μεχρισ τις 22/2 και βαριομουν αφανταστα .
image description ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | January 29, 2013 4:38 PM | Απάντηση
ΗΜΑΡΤΟΝ ΠΙΑ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΠΕΘΑΝΕΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ! ΚΑΘΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΛΙΓΑΚΙ ΟΛΟ ΚΑΤΙ ΝΕΟ. ΚΑΛΑ κ.ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΜΑΣ; ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΤΣΑΜΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ,ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙ; ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΠΙΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΠΑΧΑΛΟ ΟΥΣΤΤΤΤΤΤΤ
image description xristosnlogist | January 29, 2013 9:10 PM | Απάντηση
Οι γιατροι και οι οδοντίατροι εξαιρούνται της πολ. 1195 με την παρουσα η δεν καταλαβα καλά ?
image description xristosnlogist | January 29, 2013 9:43 PM | Απάντηση
Εννοώ οι ατομικά ελεύθεροι επαγγελματίες γιατροι και οδοντίατροι.......
image description Koutvis | February 6, 2013 2:49 PM | Απάντηση
Οι άνθρωποι είναι είτε ηλίθιοι είτε συνειδητοί ψεύτες και επιδιώκουν να εισπράξουν πρόστιμα. Δεν εξηγελιται αλλιώς να μου απαντούν σε Mail ότι, "Αγαπητέ κύριε, Σας ενημερώνουμε ότι τα ωδεία εξαιρούνται και για περισσότερες διευκρινίσεις θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στα τηλέφωνα που αναφέρει η ΠΟΛ 1077/26.3.12 Πάντα στη διάθεσή σας Υπηρεσία TAXISnet" ..........και ένα μήνα μετά τροποποιώντας την 1195 να εντάσσουν τα ωδεία στους υπόχρεους υποβολής της κατάστασης. Αν οποιοσδήποιτε από εμάς έπραττε κάτι παρόμοιο πως θα χαρακτηριζόταν (όταν θα προσποριζόταν χρήματα); Καιρός συνάδελφοι να ξεμπερδεύουμε με δάφτους. Ας προετοιμάσουμε μια σοβαρή απεργία διαρκείας του κλάδου, εχουμε απεριόριστη δύναμη, μένει μόνο να τη χρησιμοποιήσουμε.
image description Σπύρος | February 18, 2013 2:56 PM
Όσο για τα ωδεία κ. συνάδελφε 20 χρόνια πρόεδρος της ΕΝΙΑΜΕΙ δεν είδα ποτέ καμμία δύναμη πλέον της δικής μου. 3 άνθρωποι τρέχαμε συνέχεια και όταν "οι συνάδελφοι" ήταν να δώσουν την ευτελή συνδρομή ή να ψηφίσουν τους ψάχναμε. Λέω ψέματα;
image description σπυροσ | February 18, 2013 2:40 PM | Απάντηση
Τώρα είναι αργά κύριοι Αυτά να τα θυμόσαστε όταν ψηφίζατε Έλληνες (????????) ε! Έλληνες. Φτηνοί στο αλεύρι και ακριβοί στα πίτουρα. Επαναστάτες του καναπέ και φίλαυτοι. ¨οταν κάνει ένας κλάδος απεργία όλοι οι άλλοι εναντίον. Που πας ρε Καραμήτροοοοοοοοο
image description ΣΚΑΤΑ | February 28, 2013 12:56 PM | Απάντηση
ΚΙ ΑΠΟΣΚΑΤΑ
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο