Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-01-2013 ]

Αριθμ. Φ.21021/ 29303/ 2004/3.1.2013 Υπαγωγή του Ε.Τ.Ε.Α. στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.861/1979 (ΦΕΚ 2 Α), όπως ισχύει

(Υπαγωγή του Ε.Τ.Ε.Α. στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.861/1979 (ΦΕΚ 2 Α), όπως ισχύει)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. Φ.21021/29303/2004

(ΦΕΚ Β' 37/14-01-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 1 του Ν.861/79 «Περί απλουστεύσεως της διαδικασίας αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και απονομής των πάσης φύσεως παροχών στους ασφαλισμένους των Α.Ο. αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοιν/κών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 2/79 τ.Α) όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 13 του Ν. 984/79 (ΦΕΚ 244/79 τ.Α΄) και αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 62 του Ν. 3518/2006 (Α 272),

2. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και επόμενα του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α), όπως ισχύει,

3. Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α).

4. Τις διατάξεις της Φ80000/16348/1142/24.9.2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2710Β) «Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων και των κλάδων από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι αυτών»,

5. Τις διατάξεις της Φ21021/19291/13126/27.09.2012 Υπουργικής Απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) ΦΕΚ 2765 Β,

6. Την αρ. 78/04.12.2012 απόφαση της 16ης Συνεδρίασης του Προσωρινού Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α., η οποία μας διαβιβάστηκε με το ΑΠ 28496/06.12.2012 έγγραφο του Ταμείου,

7. Την αναγκαιότητα της συντόμευσης των διαδικασιών για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Ταμείου.

8. Το άρθρο 90 του Προεδρικού διατάγματος 63/2005 (Α΄ 98) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αρ. 78/04.12.2012 απόφαση του Προσωρινού Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, (ΕΤΕΑ) με την οποία υπάγεται το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 861/1979 (Α 2), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 984/79 (Α 237) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 62 του Ν. 3518/2006 (Α 272).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο