Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-01-2013 ]

Δ.Σ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. αριθμ. απόφ. 199 Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτών για το έτος 2013

(Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτών για το έτος 2013)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. απόφ. 199

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/51 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄/21−6−1951), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

β) Του άρθρου 25 παρ. 5 του Α.Ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.825/1978 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/21−6−1978) και τις (κατ’ εξουσιοδότηση αυτής) διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4 και 5 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου της (Υ.Α. Φ.11321/15456/1077/24.7.2012 − ΦΕΚ 2266/τ. Β΄/6−8−2012) του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

γ) Του άρθρου 7, παρ. 3 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/τ. Α΄/2004).

δ) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/22−2−37) (ΦΕΚ 34/ τ. Β΄/1937).

2) Την με Α.Π.: Α42/7/17−12−2012 εισήγηση της Δ/νσης Ασφάλισης − Εσόδων με θέμα: «Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτών για το έτος 2013».

3) Τις απόψεις των μελών.

4) Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασίζει ομόφωνα:

(Με τη σύμφωνη γνώμη του Κυβερνητικού Επιτρόπου)

Α) Να καταταχτούν όλες οι κατηγορίες των με κυμαινόμενες αποδοχές αμειβομένων μισθωτών, κατά το έτος 2013, σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων, κατώτερες κατά τρεις (3) από αυτές που είχαν καταταχθεί για το έτος 2012.

Οι αλιεργάτες, οι οποίοι επέλεξαν τη συνέχιση της ασφάλισης τους στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α΄/2004) κατατάσσονται ως κατωτέρω:

Οι εργαζόμενοι με ειδικότητα, Καπετάνιος, Αρχηγός, Τεχνίτης, Δύτης, Ψαροκαπετάνιος, Μηχανικός, Αλιεργάτης στην 8η ασφαλιστική κλάση. Οι λοιπές ειδικότητες κατατάσσονται στην 7η ασφαλιστική κλάση.

Σχετικά διευκρινίζονται και τα ακόλουθα:

α) Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφ/κών κλάσεων της κατάταξης, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά.

β) Η ανωτέρω κατάταξη ισχύει τόσο για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών ΙΚΑ−ΕΤΑΜ όσο και για τον αυτοτελή υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων−Πάσχα) και το επίδομα αδείας.

γ) Η κατάταξη αυτή είναι ανεξάρτητη από τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης και σ' αυτήν περιλαμβάνονται και οι χορηγούμενες παροχές σε είδος (τροφή, κατοικία κ.λπ.), τα επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, υπερωρίες κ.λπ.

δ) Για μισθωτούς, που τμήμα του μισθού τους είναι σταθερό ποσό και το σταθερό αυτό ποσό ανήκει σε ασφ/κή κλάση ανώτερη από την αναφερόμενη στο συνημμένο στην εισήγηση της Υπηρεσίας πίνακα, για την κατηγορία τους, δεν ισχύει η κατάταξη αυτή, αλλά έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 18 παρ. 6 του Κ.Α. ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

ε) Αν οι κατώτατοι μισθοί και τα κατώτατα ημερομίσθια που προβλέπονται από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Γενική και Ειδικές), συμπεριλαμβανομένων και των γενικών επιδομάτων που χορηγούνται σ' όλους ανεξαιρέτως τους μισθωτούς που υπάγονται στην εκάστοτε ισχύουσα οικεία κλαδική Συλλογική Σύμβαση, αναπροσαρμοστούν κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τότε χωρεί αυτόματη κατάταξη στις ασφ/κές κλάσεις που εμπίπτουν οι νόμιμοι αυτοί μισθοί και τα ημερομίσθια.

στ) Μουσικοί α' λογίζονται οι απασχολούμενοι τη νύχτα ή και μικτά (νύχτα και ημέρα) ενώ μουσικοί β΄ λογίζονται οι απασχολούμενοι μόνο ημέρα.

ζ) Ως κέντρα διασκεδάσεως θεωρούνται τα προσφέροντα μουσική δια μουσικών οργάνων και προκειμένου περί χορευτικών κέντρων και δια μουσικών μηχανημάτων.

Β) Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μη απαιτουμένης προηγούμενης επικύρωσης πρακτικών και εφαρμόζεται από 1.1.2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


2 Σχόλια

image description PantelisCh | Ιανουαρίου 23, 2013 2:22 μ.μ. | Απάντηση
Επιτέλους...
image description DC030240320 | Φεβρουαρίου 4, 2013 5:24 μ.μ. | Απάντηση
ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ;
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο