Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-01-2013 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 335/2012/28.12.2012 Καύσιμα αυτοκινήτων – Υγραέρια (LPG) − Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών

(Καύσιμα αυτοκινήτων – Υγραέρια (LPG) − Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ. 335/2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα υπ’ αριθμ. οικ. 30/005/612/14.10.2011,30/005/595/06.09.2012 έγγραφα της Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929).

4. Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 229/Α/1989).

5. Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006Α/6−8−1992 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).

6. Το Π.Δ 39/2001 «Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/Ε.Κ και 98/48/Ε.Κ.» (Α΄ 28).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 235 του Ν.4072/2012 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α΄ 86).

8. Το Π.Δ 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/1989), όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Α΄ 230).

10. Τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.2251/1994, όπως το έδάφιο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Ν.3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 90).

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 197/1997 « Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή» (Α΄ 156).

12. Τις διατάξεις του Ν.Δ 136/46 «περί Κυρώσεως, Τροποποιήσεως και Συμπληρώσεως του από 10/11.5.1946 Ν.Δ. περί Αγορανομικού Κώδικος» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

13. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α/7−10−2009).

14. Το Π.Δ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»(Α΄ 221)

15. Το Π.Δ 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141)

16. Το Π.Δ 87/2012 «Διορισμός Υφυπουργών» (Α΄ 142)

17. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.09.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β/24.09.2012)

18. Την υπ’ αριθμ. 34240/6.7.2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ 2101/B/9.07.2012) η οπoία τροποποίηθηκε με την όμοια απόφαση με αριθμό 15378/19−07−2012 (ΦΕΚ 2166/Β΄/19−07−2012).

19. Την υπ’ αριθμ. 30376/Δ 106 721/5.07.2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 2094/B/6.07.2012).

20. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005).

21. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 335/2012 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 12/09/2012 και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε τις απαιτήσεις και μεθόδους δοκιμής των καυσίμων αυτοκινήτων − Υγραέρια (LPG) ως εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η καθιέρωση νέων προδιαγραφών, απαιτήσεων και μεθόδων δοκιμών για τα υγραέρια κίνησης, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην ελληνική αγορά ως καύσιμα σε μηχανές εσωτερικής καύσεως σχεδιασμένες να λειτουργούν με καύσιμα του είδους αυτού.

Όλες οι απαιτήσεις της παρούσας απόφασης είναι σύμφωνες προς τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 589 «Καύσιμα αυτοκινήτων – Υγραέρια (LPG) – Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμής», το οποίο καθίσταται υποχρεωτικό.

Άρθρο 2
Δειγματοληψία

Η δειγματοληψία των υγραερίων κίνησης γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 4257.

Άρθρο 3
Σήμανση αντλιών

Οι σημάνσεις στις αντλίες παροχής υγραερίων κίνησης και οι διαστάσεις των σημάνσεων αυτών καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Άρθρο 4
Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών

4.1 Τo υγραέριο κίνησης που διατίθεται στην ελληνική επικράτεια ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας που καθορίζονται στον Πίνακα 1 (Table 1) του σημείου 6.1 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 589:2008 ή του αντίστοιχου της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης του προτύπου, εφόσον εξετάζονται με τις μεθόδους δοκιμών που αναφέρει ο Πίνακας 1 του προτύπου αυτού.

4.2 Οι ανωτέρω αναφερόμενες μέθοδοι δοκιμών καθορίζονται από τα πρότυπα που αναφέρονται στο σημείο 2 «Πρότυπα Αναφοράς (Normative References)» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 589:2008 ή του αντίστοιχου της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης του προτύπου και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Σε όσα εξ αυτών δεν αναφέρεται το έτος εκδόσεως θεωρείται ότι ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. Είναι δυνατόν να εφαρμόζεται άλλη μέθοδος δοκιμής η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση μεθόδου δοκιμής προβλεπόμενης από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 589, εφόσον η νέα μέθοδος παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο πιστότητας με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά.

4.3 Τα υγραέρια κίνησης, όταν εξετάζονται μακροσκοπικά δεν πρέπει να περιέχουν ελεύθερο νερό στους 0οC και ατμούς σε κατάσταση κορεσμού.

4.4 Η οσμή του αερίου, όταν εξετάζεται όπως περιγράφεται στο παράρτημα Α του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 589:2008 ή του αντίστοιχου της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης του προτύπου θα είναι χαρακτηριστική (ευδιάκριτη και δυσάρεστη) και θα επιτρέπει την ανίχνευση της παρουσίας του αερίου στον αέρα σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 20% του κατώτερου ορίου αναφλεξιμότητας

4.5 Όλες οι μέθοδοι που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 589:2008 ή του αντίστοιχου της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης του προτύπου περιλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων τα αποτελέσματα των δοκιμών αξιολογούνται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4259.

4.6 Τα υγραέρια κίνησης που διατίθενται στην ελληνική επικράτεια την χειμερινή και την θερινή περίοδο είναι των κλάσεων που ορίζονται στο εθνικό παράρτημα ΝΑ1 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 589 :2008 ή του αντίστοιχου της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης του προτύπου.

Άρθρο 5
Ελεύθερη Κυκλοφορία και Ρήτρα Αμοιβαίας Αναγνώρισης

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, υγραέρια κίνησης μπορούν να διατίθενται στην ελληνική αγορά μόνον εφόσον συμφωνούν με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

Υγραέρια κίνησης τα οποία έχουν παρασκευασθεί νομίμως ή/ και έχουν διατεθεί στο εμπόριο σε άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρες ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία Ε.Ο.Χ., ή στην Τουρκία μπορούν να διατεθούν στην ελληνική αγορά, εφόσον έχουν παρασκευασθεί σύμφωνα με πρότυπα, προδιαγραφές ή και διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου ώστε αποδεδειγμένα να εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον στις ίδιες κλιματολογικές συνθήκες.

Άρθρο 6

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η απόφαση Α.Χ.Σ. 264/2003,ΦΕΚ 47/Β/2004 «Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Καυσίμων αυτοκινήτων − Υγραέρια (LPG)».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ.α.α.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Γ. ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τα μέλη: Θ. Στριλάκος, Κ. Δημητρίου, Δ. Τσίπη, Σ. Συνούρη − Βρετάκου, Χ. Παπαχρήστου, Ι. Πετροχείλου.

Άρθρο 2

H ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΥΦΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο