Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-01-1998 ]

ΠΟΛ.1003/9.1.1998 Συμπληρωματικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 1997 φυσικών προσώπων και κοινοπραξιών

(Συμπληρωματικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 1997 φυσικών προσώπων και κοινοπραξιών )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα 9 Ιανουαρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1002958/6/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 13η (ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ)
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ.: 1003

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 1997 φυσικών προσώπων και κοινοπραξιών.

Ως γνωστόν, με την υπ' αριθ. 1121150/706/Β0013/εγκύκλιό μας, σας δώσαμε οδηγίες σχετικές με τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 1997 φυσικών προσώπων και κοινοπραξιών. Με την υπ' αριθ. απόφαση του υπουργού των
Οικονομικών ορίστηκε, ότι η δήλωση Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 1997 φυσικών προσώπων και κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από τα οικεία φύλλα υπολογισμού της αξίας και τα ειδικά έντυπα (1-5 και Κ1-Κ9), εφόσον τα δηλούμενα ακίνητα έχουν περιληφθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Εντυπο Ε9) έτους 1997 και ο φορολογούμενος αποδέχεται τις αξίες των εντός αντικειμενικού συστήματος υπαγομένων ακινήτων ή των κτισμάτων, κατά περίπτωση, που προσδιορίζονται από τη μηχανογραφική επεξεργασία του Εντύπου Ε9. Μετά την έκδοση της πιο πάνω απόφασης, σκοπός της οποίας είναι η απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής της δήλωσης ΦΜΑΠ και η αποφυγή εξόδων και ταλαιπωρίας των φορολογουμένων, τροποποιούμε την υπ' αριθ.1121150/706/Β0013/ΠΟΛ. 1309/27.11.1997 εγκύκλιό μας και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του ΚΕΠΥΟ, όπως σας γνώρισε με το υπ' αριθ. 531/2.1.1998 έγγραφό της, εκτός από τις "Καταστάσεις Υπόχρεων σε Υποβολή Δήλωσης ΦΜΑΠ" που αποστέλλει ήδη στις ΔΟΥ για αποκλειστική τους χρήση, θα αποστείλει και "Καταστάσεις Ακινήτων Δήλωσης ΦΜΑΠ", οι οποίες προορίζονται
για τους φορολογούμενους.

Οι καταστάσεις αυτές θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία των ακινήτων του υποχρέου, όπως αυτά απεικονίζονται στους πίνακες 1 και 2 των "Καταστάσεων Υπόχρεων σε Υποβολή Δήλωσης ΦΜΑΠ", με την προσθήκη μιάς επιπλέον στήλης, στην οποία θα αναγράφονται οι αξίες των ακινήτων ή των εμπραγμάτων επί ακινήτων δικαιωμάτων
που βρίσκονται σε περιοχές που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα, καθώς και οι αξίες των κτισμάτων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος.

Κατά την προσέλευση των φορολογουμένων στις ΔΟΥ με την προσκόμιση της ειδοποίησης για την παραλαβή των εντύπων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα τους παραδίδουν τη δήλωση ΦΜΑΠ, καθώς και την "Κατάσταση Ακινήτων Δήλωσης ΦΜΑΠ" με τις αξίες των ακινήτων τους, προκειμένου να λάβουν γνώση των αξιών αυτών, χωρίς όμως τα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων (Εντυπα 1-5 και Κ1-Κ9). Σε περίπτωση που κάποιοι από τους φορολογούμενους δεν προσέλθουν στη ΔΟΥ για την παραλαβή των εντύπων, τότε μαζί με την πρόσκλση που θα τους κοινοποιείτε στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει, θα τους επιδίδετε και την "Κατάσταση Ακινήτων Δήλωσης ΦΜΑΠ" με τις αξίες των ακινήτων τους. Εάν ο φορολογούμενος, μέσα στο διάστημα των 30 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, αμφισβητήσει την αξία ορισμένων ακινήτων του και προσέλθει στη ΔΟΥ για την προμήθεια των σχετικών εντύπων, θα πρέπει να τους παρέχετε αυτά, καθώς και κάθε πληροφορία σχετική με τη συμπλήρωσή τους. Κατά την υποβολή της δήλωσης ΦΜΑΠ ο υπόχρεος θα πρέπει απαραίτητα να έχει συμπληρώσει τα στοιχεία της πρώτης σελίδας της δήλωσης και να έχει μεταφέρει στις οικείες στήλες του Πίνακα ΙΙ τα σύνολα των αξιών της ακίνητης περιουσίας του και των μελών της οικογένειάς του προκειμένου περί εγγάμου.
Για όσα ακίνητα ο φορολογούμενος θα δεχθεί την αναγραφόμενη στον Πίνακα 1 της "Κατάστασης Ακινήτων Δήλωσης ΦΜΑΠ", δεν απαιτείται ούτε η υποβολή των σχετικών εντύπων, ούτε η αναγραφή τους στον αντίστοιχο πίνακα του εσωτερικού εντύπου της δήλωσης.

Αντίθετα για τα ακίνητα που:

α) δεν θα αποδεχθεί την πιο πάνω αξία,

β) δεν δηλώθηκαν στο Εντυπο Ε9 (είτε γιατί παρέλειψε την αναγραφή τους στο έντυπο αυτό, είτε γιατί δεν απαιτείτο η αναγραφή τους),

γ) τα περιγραφικά τους στοιχεία που αναγράφονται στο Εντυπο Ε9 είναι ελλιπή ή εσφαλμένα και

δ) τυγχάνουν ειδικής φορολογικής μεταχείρισης (π.χ. απαλλαγή κτισμάτων για ακίνητο που ιδιοχρησιμοποιείται κ.λπ.),

ο φορολογούμενος θα συμπληρώσει απαραιτήτως τα φύλλα υπολογισμού της αξίας τους και θα αναγράψει αυτά αναλυτικά στον οικείο πίνακα του εσωτερικού του εντύπου της δήλωσης.

Για τις πιο πάνω περιπτώσεις β' και γ' ο φορολογούμενος, εκτός από τη δήλωση ΦΜΑΠ, θα υποβάλει και συμπληρωματικό ή τροποποιητικό Εντυπο Ε9 αντίστοιχα, για τα συγκεκριμένα ακίνητα που παρέλειψε να δηλώσει ή ελλιπώς ή εσφαλμένως συμπλήρωσε στο Ε9.

Για τα ακίνητα του Πίνακα 2 (αγροτεμάχια, βοσκότοποι κ.λπ.), οι φορολογούμενοι θα δηλώσουν στην οικεία στήλη της "Κατάστασης Ακινήτων Δήλωσης ΦΜΑΠ" την αγοραία αξία αυτών, κατά την κρίση τους ή με τη βοήθεια οριστικών συγκριτικών στοιχείων που έχουν συμβουλευτεί από το βιβλίο τιμών του αρμοδίου προϊσταμένου ΔΟΥ.
Εάν ο φορολογούμενος δηλώσει ότι αποδέχεται όλες τις αξίες των εντός αντικειμενικού συστήματος ακινήτων ή των κτισμάτων (του Πίνακα 1) ή μερικές από αυτές, τότε στη δήλωση ΦΜΑΠ που θα παραλάβετε, θα επισυνάψετε και τη σχετική κατάσταση, υπογεγραμμένη από το φορολογούμενο, για τη μερική ή ολική αποδοχή των αξιών αυτών και με την ημερομηνία αποδοχής. Επισημαίνεται ότι για τα πιο πάνω θα πρέπει να ενημερώνονται οι φορολογούμενοι κατά την παραλαβή των εντύπων, προκειμένου να αποφεύγεται η τυχόν ταλαιπωρία τους κατά την υποβολή της δήλωσης.
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε την υπ' αριθ. 1000012/780/Β0013/απόφαση του υπουργού των Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία οι δηλώσεις ΦΜΑΠ έτους 1997 φυσικών προσώπων και κοινοπραξιών που θα υποβάλλονταν με τις ισχύουσες διατάξεις στη ΔΟΥ Α' και Β' Ελευθερίων Επαγγελμάτων Αθηνών, λόγω κατάργησής τους από 1.1.1998, θα υποβάλλονται στις ΔΟΥ που είναι κατά τόπον αρμόδιες για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, έστω και αν η σχετική πρόσκληση έχει κοινοποιηθεί από τον προϊστάμενο της καταργούμενης ΔΟΥ. Κάθε αντίθετη με το περιεχόμενο της παρούσας οδηγία που εμπεριέχεται στην υπ' αριθ. 1121150/706/Β0013/εγκύκλιό μας, παύει να ισχύει. Οι προϊστάμενοι των Επιθεωρήσεων παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της παρούσας και να παρέχουν τη συνδρομή τους για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν σε ΔΟΥ της χωρικής τους αρμοδιότητας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο