Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-01-2013 ]

Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. 39/7/14.1.2013 Απόφαση με αριθμό 39/7/14.1.2013, της παραγράφου 5, του άρθρου 54, του N. 4002/2011, όπως ισχύει «Θέματα του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με τη μίσθωση ακινήτων»

(Απόφαση με αριθμό 39/7/14.1.2013, της παραγράφου 5, του άρθρου 54, του N. 4002/2011, όπως ισχύει «Θέματα του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με τη μίσθωση ακινήτων»)

Κατηγορία: Λοιπά

Aριθμ. 39/7/14.1.2013

(ΦΕΚ Β' 43/15-01-2013)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α΄ 38) όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 25 έως 54 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180) και τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως 26 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14), και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α΄ 220), όπως ισχύει,

β) τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ Α΄ 318),

β) τη διάταξη της παραγράφου 5, του άρθρου 54, του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180), όπως ισχύει,

δ) την υπ’ αριθμ. 55906/1673/20.12.2011 (τεύχος ΥΟΔΔ 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Περί συγκρότησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

ε) την υπ’ αριθμ. 56660/1679/22.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και Τουρισμού «Περί πιστοποίησης έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

στ) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται αυτή δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

στ) την από 14.1.2013 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., 

αποφασίζουμε:

Τη ρύθμιση των θεμάτων του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με τη μίσθωση ακινήτων, ως εξής:

1. Στις μισθώσεις ακινήτων από την Ε.Ε.Ε.Π. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α΄ 212) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών» όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Όπου, στο παραπάνω προεδρικό διάταγμα αναφέρεται το συλλογικό όργανο που διοικεί το Ν.Π.Δ.Δ., νοείται η Ε.Ε.Ε.Π.

3. Οι επιτροπές που αναφέρονται στο παραπάνω προεδρικό διάταγμα και η σύνθεσή τους, ορίζονται από την Ε.Ε.Ε.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2013

Ο Πρόεδρος
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο