Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-01-2013 ]

Αριθμ. 15014/2608/20.12.2012 Παράταση χρόνου υλοποίησης έργων και τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ' αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 υπουργικής απόφασης του Οδηγού του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013

(Παράταση χρόνου υλοποίησης έργων και τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ' αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 υπουργικής απόφασης του Οδηγού του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 15014/2608

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005) και ιδίως το άρθρο 90.

2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986), π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α'/16.6.1989) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) «Οργανισμός της Γ.Γ.Β.», του άρθρου 21 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) «Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.», και της υπ' αριθμ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/ Β'/12.3.1996) υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.».

3. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α/2012), άρθρο 1.

4. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/2012).

5. Την υπ' αριθμ. 30376/Δ106 721/5-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 2094/Β/6-7-2012).

6. Την υπ' αριθμ. Ε(2007)5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 P0001).

7. Την υπ' αριθμ. C(2007) 5443/5.11.07 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161P0006).

8. Την υπ' αριθμ. C(2007) 5337/26.10.07 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161P0008).

9. Την υπ' αριθμ. C(2007) 5332/26.10.07 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία  Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UP0001).

10. Την υπ' αριθμ. C(2007)5439/5.11.07 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UP0002).

11. Την υπ' αριθμ. 14225/27-3-2008 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού & Αξιολόγησης του ΥΠΟΙΟ, σχετικά με την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

12. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» υπ' αριθμ. πρωτ. 8790/1014Α/0063Α/2472008 (ΦΕΚ Β'1965/24.9.2008).

13. Την Κοινή Υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» υπ' αριθμ. Πρωτ. 46680/ ΕΥΣ6517/13-10-2008 όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με α.π. 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 2632/Β/29.12.2008 και 2652/Β/30.12.2008), 13708/ ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/Β/19.3.2009), 2637/ΕΥΣ4221/ 26.05.2009 (ΦΕΚ 1019/Β/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β/ 2009) και 49448/ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009).

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019Δ/14.4.2009).

16. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ιδίως τα άρθρα 3,4,5,6,7 και 17 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».

17. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) και του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α)

18. Την Υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

19. Τον Κανονισμό ΕΚ 800/2008 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).

20. Το Π.Δ. 93/97 (ΦΕΚ 92 Α) «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας».

21. Το με αρ. πρωτ. 5275/544/Α2/15-7-2010, έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα έγκριση Οδηγού εφαρμογής της πράξης «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ».

22. Την υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. 5247/955/ Φ.0020/14-7-2010 για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ στη Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας του υπ' Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), (ΦΕΚ 1083/Β/15-7-2010).

23. Την υπ' αριθμ. 8395/823/15-7-2010 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 1184/Β/6-8-2010).

24. Την υπ' αριθμ. 8396/824/15-7-2010 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

25. Την υπ' αριθμ. 11023/1154/30-9-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

26. Την υπ' αριθμ. 11088/1164/1-10-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Τροποποίηση  Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 1627/Β/11-10-2010).

27. Την υπ' αριθμ. 14348/1399/16122010 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

28. Την υπ' αριθμ. 804/47/25-1-11 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

29. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 8474/705/13-7-2011 απόφαση για «Αποδοχή πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης, ένταξη έργων και έγκριση χρηματοδότησης των έργων, του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013».

30. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 14751/3695/21-10-2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού «Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής απόφασης με θέμα 'Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», (ΦΕΚ 2464/Β/31-1-2011).

31. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4891/583/4-5-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής απόφασης με θέμα 'Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013', όπως ισχύει», (ΦΕΚ 1607/Β/10-5-2012).

32. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4897/596/4-5-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού «Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», (ΦΕΚ 1607/Β/10-5-2012).

33. Τις ατομικές αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργου δικαιούχου στο πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του ΕΣΠΑ 2007-2013.

34. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3781/Β2/645/13-7-2012 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα 'Προτεινόμενες τροποποιήσεις Οδηγών Προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ με ΕΦΔ τη ΓΓΒ/ Δνση ΜΜΕ'.

35. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 6319/1613/A2/03-12-2012 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση τροποποιήσεων και συμπληρώσεων στους Οδηγούς των Προγραμμάτων «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» και «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την από 05-12-2012 σχετική ηλεκτρονική επιστολή της ΕΥΔΕΠΑΕ και την από 05-12-2012 σχετική ηλεκτρονική επιστολή της ΕΥΔΕΠΑΕ.

36. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 6435/1643/Α2/7-12-2012 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση τροποποιήσεων και συμπληρώσεων στους Οδηγούς των Προγραμμάτων «Εξωστρέφεια  Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» και «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

37. Την ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας απορρόφησης της δημόσιας χρηματοδότησης.

38. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 1627/Β/11-10-2010), όπως ισχύει.

1) Τροποποιείται το κεφάλαιο 9 «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ», του οδηγού προγράμματος, ως εξής:
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε:
• Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί ένα μήνα πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Κατ' εξαίρεση, δύναται να δοθεί πρόσθετη παράταση τριών μηνών μόνο σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης ανωτέρας βίας.
Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου όπως λεπτομερώς ορίζεται στο Κεφ. 14 του παρόντος οδηγού.

2) Τροποποιείται το κεφάλαιο 14.2.Α «Εκθέσεις προόδου έργων», του οδηγού προγράμματος, ως εξής:
Α) Εκθέσεις προόδου έργων
Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων γίνεται μέσω επιτόπιων ελέγχων του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου των έργων τους από ειδικά για το σκοπό αυτό όργανα ελέγχου του ΕΦΕΠΑΕ κατόπιν αιτήματος πιστοποίησης του δικαιούχου.
Το αίτημα πιστοποίησης του δικαιούχου θα συνοδεύεται απαραίτητα από Αναλυτικές Εκθέσεις Προόδου (ΑΕΠ) έργων (Ενδιάμεση Έκθεση και Έκθεση Ολοκλήρωσης) οι οποίες θα υποβάλλονται τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή και θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Το αναλυτικό περιεχόμενο των εκθέσεων, ο χρόνος υποβολής τους καθώς και τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την κάθε ΑΕΠ θα αποσταλούν από τον ΕΦΕΠΑΕ στους Δικαιούχους μετά/ή με την υπογραφή της απόφασης ένταξης.
Ενδιάμεσες Εκθέσεις Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθούν δύο το πολύ, μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 30% του συνολικού οικονομικού αντικειμένου (συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών) του έργου.
Κάθε Έκθεση / αίτημα ενδιάμεσης πιστοποίησης / ολοκλήρωσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσηςπι στοποίησης όσον αφορά στην υλοποίηση του επενδυτικού έργου και καταβολής της επιχορήγησης που αναλογεί.
Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα αίτησης συνολικής πιστοποίησης του έργου του χωρίς την υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης προόδου (υποβολή απευθείας Έκθεσης Ολοκλήρωσης).
Για την περίπτωση των Ενδιάμεσων Εκθέσεων Προόδου και μόνο, ο ΕΦΕΠΑΕ δύναται να κάνει χρήση διοικητικών αντί επιτόπιων ελέγχων. Για την πιστοποίηση της Έκθεσης Ολοκλήρωσης είναι υποχρεωτικός ο επιτόπιος έλεγχος και ο πλήρης έλεγχος οικονομικού και φυσικού αντικειμένου στο σύνολό τους.

3) Τροποποιείται το κεφάλαιο 14.2.Γ «Πιστοποίηση δαπανών απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού», του οδηγού προγράμματος, ως εξής:
Γ) Πιστοποίηση δαπανών απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού
Η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται έπειτα από πιστοποίηση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει ολοκληρώσει το υπόλοιπο έργο, δεν έχει όμως πραγματοποιήσει το εγκριθέν σύνολο των δαπανών αυτής της κατηγορίας, δύναται κατά την αποπληρωμή να λάβει την αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση του υπολοίπου του προϋπολογισμού των δαπανών αυτών με χρήση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, ισχύος ενός έτους. Μετά την πάροδο του έτους (ή και έπειτα από προγενέστερο αίτημα του δικαιούχου), ο Ενδιάμεσος Φορέας διαχείρισης πιστοποιεί τις σχετικές δαπάνες, και επιστρέφει την εγγυητική επιστολή, ή πραγματοποιεί τον αναγκαίο συμψηφισμό.
Η εγγυητική επιστολή δαπανών απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού δύναται να απομειωθεί σταδιακά έως μία φορά με βάση ισόποσο συμψηφισμό με πιστοποιημένη δαπάνη απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού και έπειτα από αίτημα του επενδυτή, στο οποίο θα καθορίζεται το ποσό απομείωσης της εγγυητικής. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά τον πλήρη συμψηφισμό της με πραγματοποιημένη δαπάνη απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού.

4) Τροποποιείται το κεφάλαιο 14.2.Δ «Παραλαβή έργου», του οδηγού προγράμματος, ως εξής:
Δ) Παραλαβή έργου
Το αίτημα ολοκλήρωσης θα πρέπει να υποβληθεί εντός του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου ή μέχρι και την ημερομηνία παράτασης (εφόσον έχει δοθεί). Μη υποβολή της έκθεσης/αίτησης ολοκλήρωσης ή εκπρόθεσμη υποβολή της θέτει τον δικαιούχο στον κίνδυνο να υποστεί τις συνέπειες ανάκλησης της απόφασης ένταξης.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή είναι:
• Το έργο να κριθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό.
• Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής όπου απαιτείται, που να περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, θα πρέπει κατ' ελάχιστον να υπάρχει σχετική βεβαίωση των αρμοδίων υπηρεσιών ότι έχει υποβληθεί σχετικός φάκελος για την ανανέωση της ή την έκδοση νέας αδείας. Η νέα ή ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί στον ΕΦΔ (ΕΦΕΠΑΕ) το αργότερο μέχρι και έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση του έργου. Αποτελεί ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να ελέγχει και να παρακολουθεί τις όποιες εκκρεμότητες δημιουργηθούν και να ενημερώνει σχετικά την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Δ/νση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος. Σε περίπτωση που η άδεια δεν προσκομισθεί εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας ο ΕΦΕΠΑΕ εισάγει άμεσα το θέμα στην Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία κατόπιν εξέτασης εισηγείται σχετικά στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την ανάκληση (απένταξη) ή μη του έργου (από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) και την όποια υποχρέωση του δικαιούχου να επιστρέψει την καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ανωτέρω αναφερόμενος όρος/διαδικασία θα αποτελεί υποχρεωτικά αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης.
• Η εξόφληση του συνόλου των παραστατικών των δαπανών του έργου.
Κατά την παραλαβή του έργου, προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του, πραγματοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή του και καταβάλλεται στον δικαιούχο η τυχόν οφειλόμενη δημόσια χρηματοδότηση.
Μετά το πέρας του ελέγχου ο ΕΦΕΠΑΕ κατόπιν κάλυψης από τον δικαιούχο των τυχόν εκκρεμοτήτων που εντοπίστηκαν στον επί τόπου έλεγχο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δημιουργεί βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας το απαιτούμενο Έντυπο Ελέγχου (Εκθεση Πιστοποίησης), εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και πιστοποίησης και εν συνεχεία αποστέλλει στο Δικαιούχο σχετική επιστολή με τις δαπάνες που πιστοποιήθηκαν καθώς και αυτές που δεν πιστοποιήθηκαν καθώς επίσης και τα συνολικά στοιχεία σχετικά με την παραλαβή του έργου. Η καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 14.3.
Δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ένα έργο ως ολοκληρωμένο και κατά συνέπεια να παραληφθεί αν έχει υλοποιηθεί και πιστοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο κάτω του ελάχιστου προβλεπόμενου προϋπολογισμού.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου θα λαμβάνεται η ημερομηνία στην οποία πραγματοποιήθηκε και η τελευταία πράξη που αφορούσε την ολοκλήρωση του έργου (π.χ. αν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου και υπολείπεται η έκδοση της άδειας λειτουργίας τότε ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου θα εκληφθεί η ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας εφόσον δεν υπερβαίνει το συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεων που έχουν εγκριθεί. Σε περίπτωση που σύμφωνα με τα ανωτέρω κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, για την ημερομηνία ολοκλήρωσης (με τους όρους και επιφυλάξεις του κεφ. 14.2) λαμβάνεται υπόψη άλλη πράξη όπως τελευταία πληρωμή, έκδοση πιστοποίησης  διαπίστευσης κτλ).

5) Τροποποιείται το κεφάλαιο 14.3.Β «Ενδιάμεσες καταβολές», του οδηγού προγράμματος, ως εξής:
Β) Ενδιάμεσες καταβολές
Πραγματοποιούνται έπειτα από υποβολή Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από τον ΕΦΕΠΑΕ όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής της Έκθεσης, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση. Στον δικαιούχο καταβάλλεται σύμφωνα με δηλούμενη επιθυμία του, είτε το σύνολο της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης χωρίς απομείωση της εγγυητικής προκαταβολής, είτε μέρος αυτής με απομείωση της εγγυητικής προκαταβολής κατά το υπόλοιπο.
Ενδιάμεσες Εκθέσεις Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθούν δύο το πολύ, μετά την εκτέλεση του 30% τουλάχιστον του συνολικού οικονομικού αντικειμένου (συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών) του έργου.
Δύναται να γίνει πιστοποίηση οικονομικού αντικειμένου προκαταβολών τις οποίες καταβάλει ο δικαιούχος προς τον προμηθευτή, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο αυτών των προκαταβολών δε θα υπερβαίνει το 30% του συνολικά επιχορηγούμενου εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Για την περίπτωση των Ενδιάμεσων Εκθέσεων Προόδου μόνο και μέχρι ποσοστού 60% της συνολικά εγκεκριμένης επιχορηγούμενης δαπάνης, ο ΕΦΕΠΑΕ δύναται να κάνει χρήση διοικητικών επαληθεύσεων αντί επιτόπιων ελέγχων. Για την πιστοποίηση της Έκθεσης Ολοκλήρωσης είναι υποχρεωτικός ο επιτόπιος έλεγχος και ο πλήρης έλεγχος οικονομικού και φυσικού αντικειμένου στο σύνολό τους.

6) Τροποποιείται η Τρίτη παράγραφος του κεφαλαίου 14.4 «Χρηματοδότηση - Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά», του οδηγού προγράμματος, ως εξής:
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η δαπάνη για το σύνολο του έργου είναι τελικά μικρότερη της εγκριθείσης, η δημόσια χρηματοδότηση θα υπολογισθεί επί του πραγματοποιηθέντος και πιστοποιηθέντος κόστους του έργου, με ελάχιστο κόστος τα 30.000,00 ή 100.000,00 € σύμφωνα με τον φάκελο υποβολής.
Απεντάσσονται οι επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποίησαν έργο κάτω των 30.000,00, ή 100.000,00 € (ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. 7 του παρόντος). Επίσης απεντάσσονται επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 24 μηνών αντίστοιχα (ή 30 μηνών εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης.

7) Τροποποιείται το κεφάλαιο 14.5 «Παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου», του οδηγού προγράμματος, ως εξής:
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός της προθεσμίας των προβλεπόμενων 
24 μηνών οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένη αίτηση εξάμηνης παράτασης ολοκλήρωσης του έργου στον ΕΦΕΠΑΕ. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η σχετική αίτηση μέχρι και ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου και να έχει καταβληθεί (εξοφλημένες δαπάνες συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών) το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες. Περαιτέρω παράταση μέχρι 3 μήνες δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (περιπτώσεις ανωτέρας βίας) και εφόσον υπαίτιος για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου δεν είναι ο δικαιούχος του έργου.

8) Τροποποιείται το κεφάλαιο 14.6 «Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου», του οδηγού προγράμματος, ως εξής:
14.6 Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου
Είναι δυνατές δύο μόνο τροποποιήσεις του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης (εξαιρούνται τροποποιήσεις όπως οι παρατάσεις, αλλαγές επωνυμίας ή έδρας, μετοχικής σύνθεσης κτλ) και εφόσον με την αιτούμενη διαμόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα καθώς και τα κριτήρια βαθμολόγησής του. Επίσης η μεταφορά δαπανών (μεταξύ κατηγοριών δαπανών) δεν δύναται να υπερβαίνει το 15% του συνολικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι δεν γίνεται δεκτό αίτημα αύξησης του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος παράτασης, ο δικαιούχος υποβάλλει τεκμηριωμένη αίτηση στον αρμόδιο ΕΦΔ (ΕΦΕΠΑΕ), το αργότερο μέχρι ένα μήνα πριν την ημερομηνία του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου, με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν την τροποποίηση (π.χ. προσφορές προμηθευτών, τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.) ο οποίος εισηγείται σχετικά στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Δράσης και μετά την γνωμοδότηση εκδίδεται σχετική τροποποιητική απόφαση.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει τις ακριβείς διαφοροποιήσεις σε σχέση με:
• τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα κριτήρια αξιολόγησης,
• τη σκοπιμότητα της τροποποίησης και την ισοδυναμία της νέας προτεινόμενης λύσης
και γνωμοδοτεί για την τελική απόρριψη ή τη μερική ή ολική αποδοχή του αιτήματος και έκδοση σχετικής απόφασης.
Ο ΕΦΕΠΑΕ μπορεί να εξετάζει και να εγκρίνει/απορρίπτει αιτήματα επενδυτών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και αφορούν τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες αναφέρονται σε:
-Αλλαγή συμβούλου εκπόνησης μελετών, IS0, παρακολούθησης του επιχειρηματικού σχεδίου, φορέων πιστοποίησης
-Παράταση ολοκλήρωσης του έργου έως και 6 μήνες
-Μεταβολή νομικής μορφής της επιχείρησης.
-Αλλαγή εξοπλισμού (hardware) πληροφορικής όπως Η/Υ, scanner, εκτυπωτών.
-Αλλαγή προμηθευτή χωρίς ουσιώδη μεταβολή των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών και σκοπιμότητας των δαπανών καθώς και
-Αιτήματα αλλαγής εξοπλισμού χωρίς ουσιαστική και ουσιώδη μεταβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του.
-Αλλαγή έδρας της επιχείρησης εντός της ιδίας γεωγραφικής Περιφέρειας εφόσον:
-Δεν επηρεάζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης
-Τηρούνται τα κριτήρια διαχωρισμού.
-Αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος
-Αλλαγή μετοχικής σύνθεσης εφ' όσων δεν επηρεάζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης.
-Αλλαγή επωνυμίας επιχείρησης.
-Μεταφορές κονδυλίων μεταξύ δαπανών που ανήκουν στην ίδια κατηγορία ενέργειας ή από κατηγορία ενέργειας σε κατηγορία ενέργειας που δεν υπερβαίνουν το 15% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
-Επίσης ο ΕΦΕΠΑΕ μπορεί να εγκρίνει τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που δεν υπερβαίνουν συνολικά το 15% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού χωρίς τη σύγκλιση της επιτροπής παρακολούθησης.
Για κάθε άλλο θέμα επιλαμβάνεται η επιτροπή παρακολούθησης κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων υπηρεσιών του ΕΦΕΠΑΕ.
Οι δαπάνες που αφορούν την διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ, δεν δύναται να μεταφέρονται σε άλλη κατηγορία δαπανών, ούτε να μειώνεται το κόστος τους με μείωση του φυσικού αντικειμένου. Οι υποδομές για ΑΜΕΑ δεν χρειάζεται να ενταχθούν υποχρεωτικά στο επενδυτικό σχέδιο αλλά μπορούν να υλοποιηθούν με ίδια κεφάλαια. Ωστόσο, η ύπαρξή τους θα πρέπει να διαπιστωθεί κατά την πιστοποίηση.

9) Προστίθεται παράγραφος στο κεφάλαιο 14.3.Α «Καταβολή δημόσιας χρηματοδότησης», «Προκαταβολή» του οδηγού προγράμματος, ως εξής:
«Χωρίς να παραβιάζονται οι όροι χορήγησης της προκαταβολής επιχορήγησης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση εγγυητικής επιστολής ορισμένου χρόνου εγγυημένης από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατόν, προ της λήξης της εγγυημένης από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε εγγυητικής επιστολής, να προσκομισθεί άλλη εγγυητική επιστολή για το τυχόν υπολειπόμενο χρονικό διάστημα διατήρησης της προκαταβολής. Η σχετική αίτηση στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 30112013 και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων. Η όποια προμήθεια / επιβάρυνση προκύπτει από αυτή τη διαδικασία αυτή δεν αποτελεί επιλέξιμο κόστος / δαπάνη για το πρόγραμμα.»

10) Τροποποιείται ο τίτλος του Παραρτήματος IV και διαμορφώνεται ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ»

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπ' αριθμ. πρωτ. 0ικ. 11088/1164/1-10-2010 (ΦΕΚ 1627/Β/11-10-2010) του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται αντίστοιχα και όλες οι αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργου δικαιούχου στο πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ», με ανάλογη εφαρμογή ως προς τον χρόνο υποβολής αιτημάτων παράτασης και τροποποιήσεων όπου αυτό απαιτείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο