Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-01-2013 ]

Αριθμ. οικ. 14684/914/Φ.15/17.12.2012 Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών

(Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών)

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αριθμ. οικ. 14684/914/Φ.15

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 (Α΄143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».

2. Της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (Α΄226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

3. Του Ν. 3325/2005 (Α΄68) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών−βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

4. Του Ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτού.

5. Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (Α΄232), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 2129/1993 (Α΄57).

6. Του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

7. Toυ Π.Δ. 27/96 (Α΄19) «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και του Π.Δ.122/2004 (Α΄85) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

8. Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»

9. Του Π.Δ. 189/09 (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

10. Του Π.Δ. 96/10 (Α΄170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

11. Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

12. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄96) «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του Π.Δ.396/1989 (Α΄172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 342/1990 (Α΄135) και το ΠΔ 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του ΠΔ 396/89 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του άρθρου 21 του Ν. 2367/95 (Α΄261) «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 182/2005 (Α΄230) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης».

13. Του Π.Δ. 85/2012 (Α΄141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

14. Του Π.Δ. 86/2012 (Α΄141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Της υπ’ αριθμ. 30376/Δ106 721/2012 (Β΄2094/2012) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά».

16. Του Π.Δ. 90/2012 (Α΄144) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Για τη βεβαίωση της κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης και για τον εκ των υστέρων έλεγχο της ορθότητας του περιεχομένου της για την απαλλαγή των δραστηριοτήτων, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, καταβάλλεται από το φορέα της δραστηριότητας άπαξ παράβολο εκατό (100) ευρώ.

2. Για την έκδοση απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας, για τη βεβαίωση της κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19 και για τη λειτουργία δραστηριοτήτων μέσης όχλησης, εφόσον η Υπεύθυνη Δήλωση συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 19, για την έκδοση απόφασης προθεσμίας για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση δραστηριοτήτων που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143) και για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων, καταβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας παράβολο που καθορίζεται ως εξής:

Α. Για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και εφόσον πρόκειται:

i. Για δραστηριότητες των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι μέχρι και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και η ισχύς μέχρι 200 KW ή προκειμένου περί αποθηκών των οποίων η αποθηκευτική ικανότητα είναι μικρότερη ή ίση των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών μέτρων, καταβάλλεται παράβολο διακοσίων (200) ευρώ.

ii. Για δραστηριότητες των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι μέχρι εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ και ισχύος μέχρι 400 KW ή προκειμένου περί αποθηκών των οποίων η αποθηκευτική ικανότητα είναι μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών μέτρων και μικρότερη ή ίση των τριών χιλιάδων (3.000) κυβικών μέτρων, καταβάλλεται παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ.

iii. Για δραστηριότητες των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και ισχύος μέχρι 1.000 KW ή προκειμένου περί αποθηκών των οποίων η αποθηκευτική ικανότητα είναι μεγαλύτερη των τριών χιλιάδων (3.000) κυβικών μέτρων και μικρότερη ή ίση των πέντε χιλιάδων (5.000) κυβικών μέτρων, καταβάλλεται παράβολο τετρακοσίων (400) ευρώ.

iv. Για δραστηριότητες των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι μέχρι δυο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ και ισχύος μέχρι 2.000 KW ή προκειμένου περί αποθηκών των οποίων η αποθηκευτική ικανότητα είναι μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) κυβικών μέτρων και μικρότερη ή ίση των δέκα χιλιάδων (10.000) κυβικών μέτρων, καταβάλλεται παράβολο πεντακοσίων (500) ευρώ.

v. Για δραστηριότητες των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ και ισχύος μέχρι 4.000 KW ή προκειμένου περί αποθηκών των οποίων η αποθηκευτική ικανότητα είναι μεγαλύτερη των δέκα χιλιάδων (10.000) κυβικών μέτρων και μικρότερη ή ίση των είκοσι χιλιάδων (20.000) κυβικών μέτρων, καταβάλλεται παράβολο εξακοσίων (600) ευρώ.

vi. Για δραστηριότητες των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ και ισχύος άνω των 4.000 KW ή προκειμένου περί αποθηκών των οποίων η αποθηκευτική ικανότητα είναι μεγαλύτερη των είκοσι χιλιάδων (20.000) κυβικών μέτρων, καταβάλλεται παράβολο ίσο με το μηδέν τρία τοις χιλίοις (0,3‰) της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού και όχι μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Τα παραπάνω παράβολα καταβάλλονται και σε κάθε περίπτωση χορήγησης άδειας εγκατάστασης για επέκταση ή εκσυγχρονισμό υπολογιζόμενα επί της αξίας και της ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού ή της αποθηκευτικής ικανότητας της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού.

Β.i. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και για την βεβαίωση της κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19 και για τη λειτουργία δραστηριοτήτων μέσης όχλησης, εφόσον η Υπεύθυνη Δήλωση συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 19, καταβάλλεται παράβολο ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30 %) του παραβόλου που προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε κάθε περίπτωση αυτής, όπως ορίζεται παραπάνω.

ii. Για τις υφιστάμενες μονάδες, που η άδειά τους, μετά τη λήξη της, θα καταστεί αόριστης χρονικής διάρκειας το καταβλητέο παράβολο είναι το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης.

iii. Τα παραπάνω παράβολα καταβάλλονται και σε κάθε περίπτωση χορήγησης άδειας λειτουργίας για επέκταση, υπολογιζόμενα επί της αξίας και ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού ή της αποθηκευτικής ικανότητας της επέκτασης.

iv. Για τη χορήγηση ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στις μεταποιητικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 39 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), καταβάλλονται αθροιστικά τα παράβολα της περίπτωσης Α και Βi της παραγράφου αυτής.

v. Το παράβολο που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται εφ’ όσον συμπίπτουν στην ίδια κατηγορία η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού και η ισχύς αυτού.

Εφ’ όσον όμως δεν συμπίπτουν τότε καταβάλλεται το υψηλότερο υπολογιζόμενο παράβολο που προκύπτει είτε βάσει της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού είτε βάσει της ισχύος του.

Γ. Για την έκδοση απόφασης χορήγησης προθεσμίας για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση, καταβάλλεται παράβολο ίσο με το ένα και πέντε τοις χιλίοις (1,5‰) της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, αλλά όχι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ και όχι μεγαλύτερο των χιλίων (1.000) ευρώ.

3. Τα παράβολα που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο διπλασιάζονται εφόσον βεβαιώνεται η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης ή η άδεια χορηγείται μετά από απόφαση διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας.

4. Για την υποβολή καταγγελίας που αφορά μεταποιητική δραστηριότητα καταβάλλεται από τον καταγγέλλοντα παράβολο διακοσίων (200) ευρώ εφόσον πρόκειται για βιομηχανία−βιοτεχνία και παράβολο εκατό (100) ευρώ για όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες του άρθρου 17 του Ν.3982/2011. Το ποσό του παραβόλου επιστρέφεται στον καταγγέλλοντα σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η καταγγελία ευσταθεί.

Άρθρο 2

1. Το κατά περίπτωση καταβαλλόμενο παράβολο σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας αποτελεί πόρο της εκάστοτε Αδειοδοτούσας Αρχής και κατατίθεται σε Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό, που συνιστάται σε κάθε μία εξ αυτών, ως ορίζονται στην παρ. 14 του άρθρου 17 του Ν.3982/2011. Το ποσό αυτό διατίθεται με απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής για την κάλυψη της αποζημίωσης των υπαλλήλων της Αδειοδοτούσας Αρχής που διενεργούν επιθεωρήσεις, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο, για την κάλυψη άλλων σχετικών με την αδειοδότηση λειτουργικών αναγκών, για την κάλυψη δαπάνης απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών και για την υλοποίηση σκοπών και δράσεων βιομηχανικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης στην περιοχή.

2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να υποβάλλει προς την Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Αδειοδότησης του άρθρου 32 του Ν.3982/2011 το Δεκέμβριο κάθε έτους έκθεση διαχείρισης των πόρων που συγκεντρώνει από τα παράβολα της παρούσας για τους σκοπούς βιομηχανικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης στην εκάστοτε περιοχή.

Άρθρο 3

1. Καθορίζεται αποζημίωση για τους υπαλλήλους της εκάστοτε Αδειοδοτούσας Αρχής, που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.3982/2011, στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά έλεγχο και μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως.

2. Οι επιθεωρήσεις και το βοηθητικό έργο σύνταξης των σχετικών εκθέσεων πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

3. Οι υπάλληλοι της εκάστοτε Αδειοδοτούσας Αρχής υποχρεούνται, όταν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, να πραγματοποιούν και περισσότερες των πέντε (5) επιθεωρήσεις. Για τις πέραν των αριθμού των πέντε (5) επιθεωρήσεων μηνιαίως, δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

Άρθρο 4

Τα μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης κατατεθειμένα παράβολα που συνοδεύουν αιτήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας για την έκδοση αδειών θεωρούνται επαρκή.

Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία παύει να ισχύει η υπ’ αριθ. Φ 15/οικ. 7814/614/14.4.2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄542).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο