Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-01-2013 ]

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ−ΔΙΠΙΔ/οικ. 559/8.1.2013 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων διαδικασίας και κριτηρίων κινητικότητας υπαλλήλων κατά το άρθρο πρώτο, παρ. Ζ (υποπαρ. Ζ.1 και Ζ.2), του ν. 4093/2012

(Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων διαδικασίας και κριτηρίων κινητικότητας υπαλλήλων κατά το άρθρο πρώτο, παρ. Ζ (υποπαρ. Ζ.1 και Ζ.2), του ν. 4093/2012)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ−ΔΙΠΙΔ/οικ. 559

(ΦΕΚ Β' 7/08-01-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.1 (περίπτωση 8) και της υποπαραγράφου Ζ.2 (περίπτωση 5) της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (Α΄ 222).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών α) με τα κριτήρια και τη διαδικασία μετάταξης και μεταφοράς προσωπικού του δημόσιου τομέα κατά το άρθρο πρώτο, παρ. Ζ, υποπαρ.Ζ.1 του ν. 4093/2012), β) με τα κριτήρια και τη διαδικασία της μετάταξης ή μεταφοράς (εκούσιας και υποχρεωτικής) υπαλλήλων που οι θέσεις τους καταργούνται και τίθενται σε διαθεσιμότητα κατά το άρθρο πρώτο, παρ. Ζ, υποπαρ. Ζ.2 (περ. 1α και 1β) του ν. 4093/2012, γ) με τα κριτήρια και τη διαδικασία τοποθέτησης των ανωτέρω υπαλλήλων κατά το άρθρο πρώτο, παρ. Ζ, υποπαρ. Ζ.2 (περ. 1γ) του ν. 4093/2012, και δ) με τα κριτήρια και τη διαδικασία υπαγωγής των ανωτέρω υπαλλήλων σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης κατά το άρθρο πρώτο, παρ. Ζ, υποπαρ. Ζ.2 (περ. 1δ) του ν. 4093/2012.

Κεφάλαιο Α΄
Διαδικασία και κριτήρια μετάταξης και μεταφοράς υπαλλήλων (υποπαρ. Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012)

Άρθρο 2
Διαδικασία και κριτήρια επιλογής

1. Η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από δημόσιες υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, υπηρεσίες ανεξάρτητων αρχών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες αυτές, καθώς και η μεταφορά υπαλλήλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες αρχές, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή άλλα ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα, με σκοπό την κάλυψη πάγιων υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό των φορέων υποδοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Ζ.1 (περιπτ. 1−3, 5 και 6) της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, γίνονται σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία της περίπτωσης 4 της ως άνω υποπαραγράφου Ζ.1, καθώς και με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων.

2. Το αίτημα που υποβάλλει κάθε φορέας για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών σύμφωνα με την περ. 4 της υποπαρ. Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 πρέπει να προσδιορίζει ακριβώς τον αριθμό του αναγκαίου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα (κύρια ή παρεμφερή) και να συνοδεύεται από έκθεση που καθορίζει το περιεχόμενο των προς κάλυψη αναγκών και τους λόγους για τους οποίους αυτές ανέκυψαν (ιδίως περιπτώσεις μεταβολής αρμοδιοτήτων ή/και δραστηριοτήτων των φορέων υποδοχής, περιπτώσεις μεγάλου αριθμού κενών θέσεων ή έλλειψης προβλεπόμενων θέσεων, με συνέπεια τη σοβαρή δυσλειτουργία του φορέα υποδοχής).

Τα αιτήματα και οι εκθέσεις του προηγούμενου εδαφίου διαβιβάζονται στο τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011. Το Συμβούλιο εκδίδει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αιτιολογημένη γνώμη: 

α) σχετικά με τις υφιστάμενες ανάγκες σε ζητούμενο προσωπικό των αιτούντων φορέων, προτείνοντας, εφόσον συντρέχει περίπτωση, και τη σειρά προτεραιότητας με την οποία πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες τους,

β) εφόσον υπάρχουν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαθέσιμα στοιχεία των υπηρεσιών, σχετικά με τους φορείς από τους οποίους υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης ζητούμενου προσωπικού και 

γ) εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, υπαγορευόμενοι από τις ανάγκες των φορέων, σχετικά με τον αποκλεισμό ορισμένων από τα ειδικά ή γενικά κριτήρια επιλογής του προς μετακίνηση προσωπικού που καθορίζονται με τους Πίνακες Κριτηρίων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος A. Για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των φορέων, με την οποία πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες τους, το τριμελές Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη ιδίως τη φύση και το μέγεθος των προς κάλυψη αναγκών κάθε φορέα.

3. Μετά τη συγκέντρωση των αιτημάτων και των εκθέσεων των φορέων και τη γνωμοδότηση του τριμελούς Συμβουλίου, εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που προβλέπεται από τη διάταξη της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. Με την Ανακοίνωση καθορίζονται τα τυπικά προσόντα των υπαλλήλων κατά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα (κύρια ή παρεμφερή), οι οποίοι απαιτούνται για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των φορέων που υπέβαλαν σχετικά αιτήματα. Η Ανακοίνωση μπορεί να απευθύνεται: α) στο σύνολο ή σε μέρος των φορέων της περίπτωσης 1 της ως άνω υποπαραγράφου Ζ.1 ή β) στο σύνολο ή μέρος των φορέων αυτών, από τους οποίους υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού σύμφωνα με την αιτιολογημένη γνώμη του τριμελούς Συμβουλίου, ή γ) στο σύνολο ή μέρος των φορέων, προσωπικό των οποίων έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσεων, με αποκλειστικό σκοπό τη μετάταξη ή μεταφορά του προσωπικού τους κατά την περίπτωση 1β της υποπαραγράφου Ζ.2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

Η Ανακοίνωση μπορεί να απευθύνεται ταυτόχρονα σε φορείς που ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω περιπτώσεις (α΄, β΄ και γ΄), εφόσον όμως υπάρχουν φορείς της περίπτωσης γ΄, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και στο σύνολό τους στην Ανακοίνωση. Με την ίδια Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας των φορέων που υπέβαλαν σχετικά αιτήματα, με την οποία θα καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες τους, o αριθμός των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε φορέα, καθώς και τα ειδικά ή γενικά κριτήρια των Πινάκων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος Α, τα οποία τυχόν αποκλείονται από τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής.

4. Οι φορείς προς τους οποίους απευθύνεται η Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συντάσσουν με ευθύνη των υπηρεσιών προσωπικού τους, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πίνακες συνδρομής κριτηρίων όλων των μόνιμων και των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων τους, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που καθορίζονται με την Ανακοίνωση. Με την ίδια Ανακοίνωση καλούνται οι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται, να υποβάλουν Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση στην υπηρεσία προσωπικού του φορέα προέλευσης. Μαζί με την Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει, εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας, κάθε δικαιολογητικό απαραίτητο για την αξιολόγηση των σχετικών κριτηρίων, ιδίως όταν δεν περιλαμβάνεται ήδη στον υπηρεσιακό του φάκελο. Με την Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν αν επιθυμούν τη μετάταξη / μεταφορά τους, τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν ή να μεταφερθούν με τη σειρά προτίμησής τους, καθώς και αν συναινούν η μετάταξη ή η μεταφορά τους να γίνει σε θέσεις κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία της θέσης στην οποία υπηρετούν ή υπηρετούσαν στο φορέα προέλευσης. Σε περίπτωση μη υποβολής Αίτησης −Υπεύθυνης Δήλωσης ή υποβολής Αίτησης − Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία οι δηλούμενες από τον ενδιαφερόμενο προτιμήσεις δεν αφορούν το σύνολο των φορέων υποδοχής που καθορίζονται στην Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως σειρά προτίμησης νοείται η σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό, όπως έχει καθορισθεί με την ως άνω Ανακοίνωση. Οι απαντήσεις των υπαλλήλων στα πιο πάνω ερωτήματα καταχωρίζονται σε ιδιαίτερες στήλες του πίνακα με ευθύνη των υπηρεσιών προσωπικού των φορέων προέλευσης. Οι πίνακες συντάσσονται σε ψηφιακή μορφή κατά κατηγορία και κλάδο και βεβαιώνουν για κάθε υπάλληλο τη συνδρομή των κριτηρίων των Πινάκων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος Α. Εάν οι υπηρεσίες προσωπικού των φορέων προέλευσης δεν υποβάλουν τους ανωτέρω πίνακες, οι πίνακες συνδρομής κριτηρίων συντάσσονται με ευθύνη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Στην τελευταία περίπτωση οι Αιτήσεις − Υπεύθυνες Δηλώσεις των ενδιαφερομένων και τα τυχόν δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν μπορεί να υποβάλλονται απευθείας στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης του Υπουργείου μέσω του τύπου.

Η μη υποβολή Αίτησης − Υπεύθυνης Δήλωσης από τον υπάλληλο δεν επιδρά στο κύρος και την εξέλιξη της διαδικασίας μετάταξης ή μεταφοράς.

5. Σε περίπτωση που η Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απευθύνεται αποκλειστικά σε φορείς, προσωπικό των οποίων έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσεων προκειμένου να εφαρμοσθεί η περίπτωση 1β της υποπαραγράφου Ζ.2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, στους πίνακες συνδρομής κριτηρίων περιλαμβάνονται μόνο οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών τους. Υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσεων, εφόσον υπάρχουν, συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στους συντασσόμενους πίνακες συνδρομής κριτηρίων και σε κάθε περίπτωση που η Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεν αφορά αποκλειστικά τη μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων αυτών. Οι ανωτέρω υπάλληλοι προτάσσονται στους πίνακες συνδρομής κριτηρίων των υπαλλήλων που δεν βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Τα σχετικά πεδία των πινάκων συνδρομής κριτηρίων συμπληρώνονται εφόσον, κατά περίπτωση, υπάρχουν υπάλληλοι της αντίστοιχης κατηγορίας.

6. Σε κάθε περίπτωση που η διαδικασία της μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού δεν αφορά μόνιμους εν ενεργεία υπαλλήλους δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ, καθώς και σε κάθε περίπτωση που η διαδικασία της μετάταξης ή μεταφοράς αφορά αποκλειστικά υπαλλήλους που βρίσκονται ήδη σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών τους, οι συμπληρωμένοι, πίνακες συνδρομής κριτηρίων διαβιβάζονται σε ψηφιακή μορφή από τις υπηρεσίες προσωπικού των φορέων προέλευσης εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας της παραγράφου 4 από τη σύνταξή τους απευθείας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) . Σε κάθε περίπτωση που στη διαδικασία της μετάταξης περιλαμβάνονται και μόνιμοι εν ενεργεία υπάλληλοι δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ, οι πίνακες διαβιβάζονται από τις υπηρεσίες προσωπικού των φορέων προέλευσης ή, σε περίπτωση εφαρμογής του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4, από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο του φορέα προέλευσης, το οποίο γνωμοδοτεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, για τη σειρά προτεραιότητας με την οποία οι ως άνω εν ενεργεία μόνιμοι υπάλληλοι του πίνακα μπορεί να μεταταχθούν ή μεταφερθούν. Για τη γνωμοδότησή του το υπηρεσιακό συμβούλιο συνεκτιμά τις ανάγκες του φορέα προέλευσης σε προσωπικό, καθώς και την κατάταξη των υπαλλήλων που μπορεί να μεταταχθούν με βάση τα κριτήρια επιλογής των Πινάκων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος Α. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί με ειδική αιτιολογία να προτείνει μεταβολές στον πίνακα συνδρομής κριτηρίων, όπως έχει συνταχθεί από την υπηρεσία προσωπικού του φορέα προέλευσης ή το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου διαβιβάζεται εντός δύο ημερών από τη σύνταξή της στο ΑΣΕΠ.

7. Το ΑΣΕΠ, κατ’ αναλογία της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, καταχωρίζει τη βαθμολογία με βάση τους Πίνακες συνδρομής κριτηρίων και ακολούθως εκδίδει ενιαίο Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης των υπαλλήλων κατά κατηγορία και κλάδο. Οι υπάλληλοι του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 προτάσσονται των υπαλλήλων που δεν βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας στον Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης.

Εκτός από τις περιπτώσεις υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, η βαθμολογία των οποίων σε όλα τα αξιολογούμενα κριτήρια είναι θετική, η βαθμολογία των λοιπών υπαλλήλων στα κριτήρια του χρόνου υπηρεσίας και της οικογενειακής κατάστασης είναι αρνητική (περιλαμβάνεται ως αρνητικό στοιχείο στο αλγεβρικό άθροισμα βαθμών κάθε κριτηρίου που απαρτίζουν το γενικό σύνολο βαθμολογίας κάθε υπαλλήλου). Με τον Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης του ΑΣΕΠ καθορίζεται και η υπηρεσία στην οποία μπορεί να μεταταχθεί ή να μεταφερθεί ο υπάλληλος σύμφωνα με την ειδικότητά του, κύρια ή παρεμφερή, την κατάταξή του στον Πίνακα και την τυχόν υποβληθείσα δήλωση προτίμησής του. Αν δεν έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση ή αυτή που υποβλήθηκε δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, για τον καθορισμό του φορέα υποδοχής λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογική κατάταξη του υπαλλήλου και η σειρά προτεραιότητας των φορέων, όπως καθορίσθηκε με την Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

8. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, στην κατάταξη προηγείται κατά σειρά:

α. Μεταξύ των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της θέσης τους, ο υπάλληλος που θα προηγείτο σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 5 του άρθρου 6.

β. Μεταξύ των υπαλλήλων που δεν βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας λόγω κατάργησης της θέσης τους προηγείται κατά σειρά: αα) ο υπάλληλος που έχει λιγότερα ανήλικα τέκνα, ββ) ο υπάλληλος με το μικρότερο χρόνο προϋπηρεσίας και γγ) ο μικρότερος στην ηλικία υπάλληλος με βάση την ημερομηνία γέννησής του. 

γ. Σε κάθε περίπτωση (ανεξαρτήτως διαθεσιμότητας ή όχι) και εφόσον ο καθορισμός της σειράς κατάταξης δεν καταστεί δυνατός με τα κριτήρια των προηγούμενων περιπτώσεων, προηγείται κατά σειρά: αα) ο υπάλληλος που δήλωσε ότι επιθυμεί τη μετάταξη ή τη μεταφορά του, καθώς και την τυχόν προτίμησή του για ορισμένη θέση και ββ) ο υπάλληλος με τη μικρότερη χιλιομετρική απόσταση της θέσης που κατέχει ή κατείχε προς τη θέση στην οποία πρόκειται να μετακινηθεί.

δ. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης, αυτή καθορίζεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται με ευθύνη του ΑΣΕΠ.

9. Ο συντασσόμενος κατά την παράγραφο 8 Πίνακας Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης του ΑΣΕΠ καταχωρίζεται στον δικτυακό του τόπο και αποστέλλεται στον τύπο ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση. Κατά του ανωτέρω Πίνακα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της καταχώρισης στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία αυτή γνωστοποιείται μέσω της καταχώρισης στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, καθώς και μέσω της ανακοίνωσης στον τύπο. Με την ένσταση μπορεί να προβληθούν μόνο νομικές αιτιάσεις σχετικές με τη βαθμολόγηση των κριτηρίων των Πινάκων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος Α. Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, το ΑΣΕΠ τις εξετάζει και εκδίδει τον οριστικό Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης, τον οποίο διαβιβάζει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 3
Άσκηση αρμοδιοτήτων από το τριμελές Συμβούλιο και τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Το τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/201 ασκεί τη γνωμοδοτική αρμοδιότητά του που προβλέπεται από την υποπαρ. Ζ.1 (περ. 4) της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τον Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης του ΑΣΕΠ, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων όπου υπάρχουν.

2. Όταν από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται σύμφωνη γνωμοδότηση υπηρεσιακού συμβουλίου, όπως για τη μετάταξη των δικαστικών υπαλλήλων, η σειρά προτεραιότητας του Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης προσαρμόζεται, εφόσον υπάρχει ανάγκη, ανάλογα ως προς τους υπαλλήλους που αφορά η οικεία γνωμοδότηση.

3. Ακολούθως εκδίδεται η απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη μετάταξη ή τη μεταφορά των υπαλλήλων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με την υποπαρ. Ζ.1 (περ. 4) της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. Με την ίδια απόφαση μπορεί να συνιστώνται ή καταργούνται θέσεις υπαλλήλων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περ. 1 και 2 της ως άνω υποπαραγράφου Ζ.1. Με την απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται επίσης η ημερομηνία εμφάνισης των υπαλλήλων στους φορείς υποδοχής. Ως προς τις συνέπειες της υπαίτιας μη εμφάνισης του υπαλλήλου στο φορέα υποδοχής κατά την ορισθείσα ημερομηνία εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. 5 της υποπαρ. Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. Αν ο υπάλληλος δεν εμφανισθεί με υπαιτιότητά του στο φορέα υποδοχής κατά την ημερομηνία που ορίσθηκε, τα σχετικά στοιχεία διαβιβάζονται αμέσως από την αρμόδια μονάδα προσωπικού του φορέα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η σχετική πράξη μετάταξης ή μεταφοράς ανακαλείται και μετατάσσεται ή μεταφέρεται στη θέση ο αμέσως επόμενος στον Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης υπάλληλος.

Κεφάλαιο Β΄
Αξιοποίηση υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα (υποπαρ. Ζ.2 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012)

Άρθρο 4
Μετάταξη ή μεταφορά μόνιμων υπαλλήλων

1. Μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών τους μπορεί κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητάς τους να μετατάσσονται με αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1α της υποπ. Ζ.2 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, των άρθρων 154 παρ. 4 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και 158 παρ. 4 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), καθώς και τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται με εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων.

2. Οι μόνιμοι υπάλληλοι, εφόσον δεν μεταταχθούν κατά την παράγραφο 1, μπορεί να μετατάσσονται με την ίδια υπηρεσιακή σχέση ή με μετατροπή της σχέσης αυτής σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κάθε βαθμού, για την κάλυψη πάγιων υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1β της υποπαρ. Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ της παρούσας απόφασης. Η μετάταξη υπαλλήλου κατά τις διατάξεις αυτές, εφόσον γίνεται ύστερα από δήλωσή τους κατά την οποία επιθυμούν τη μετάταξή τους, θεωρείται ως εκούσια μετάταξη.

3. Σε περίπτωση μετατροπής της υπηρεσιακής σχέσης μόνιμου υπαλλήλου σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο υπάλληλος εξομοιώνεται πλήρως ως προς κάθε μισθολογική και ασφαλιστική συνέπεια με υπάλληλο ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του φορέα υποδοχής με τα ίδια τυπικά προσόντα και τον ίδιο συνολικό χρόνο υπηρεσίας, χωρίς να διατηρεί οποιαδήποτε προσωπική διαφορά αποδοχών ή άλλων παροχών.

Άρθρο 5
Μετάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου – Μεταφορά υπαλλήλων ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα

1. Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών τους, μπορεί κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητάς τους να μετατάσσονται με την ίδια σχέση εργασίας σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κάθε βαθμού, για την κάλυψη πάγιων αναγκών σε προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ της παρούσας απόφασης. Η κατά τις διατάξεις αυτές μετάταξη των ως άνω υπαλλήλων, εφόσον γίνεται με δήλωσή τους κατά την οποία επιθυμούν τη μετάταξή τους, θεωρείται ως εκούσια μετάταξη.

2. Υπάλληλοι ΝΠΙΔ που ανήκουν στο δημόσιο τομέα οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών τους μπορεί κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητάς τους να μεταφέρονται με την ίδια σχέση εργασίας σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κάθε βαθμού, καθώς και σε άλλα ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα, για την κάλυψη πάγιων αναγκών σε προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ της παρούσας απόφασης. Η κατά τις διατάξεις αυτές μεταφορά των ως άνω υπαλλήλων, εφόσον γίνεται με δήλωσή τους κατά την οποία επιθυμούν τη μεταφορά τους, θεωρείται ως εκούσια μεταφορά.

3. Ως προς το μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς των μετατασσόμενων ή μεταφερόμενων κατά το παρόν άρθρο υπαλλήλων εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 6
Τοποθέτηση υπαλλήλων για την κάλυψη προσωρινών αναγκών

1. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιτρέπεται η τοποθέτηση των υπαλλήλων που αναφέρονται στα άρθρα 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 και 2 της παρούσας απόφασης σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, κεντρική ή περιφερειακή, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κάθε βαθμού και ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα για την κάλυψη προσωρινών αναγκών.

2. Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με Ανακοίνωση που μπορεί να απευθύνεται σε οποιονδήποτε από τους φορείς της παραγράφου 1 (δημόσιες υπηρεσίες κεντρικές ή περιφερειακές, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κάθε βαθμού και ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα) και που δημοσιοποιείται στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και με δημοσίευσή της στον τύπο, γνωστοποιεί στους αποδέκτες της Ανακοίνωσης τα τυπικά προσόντα των υπαλλήλων (κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα) που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της θέσης τους και καλεί τους αποδέκτες της Ανακοίνωσης, εφόσον έχουν ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό για την κάλυψη προσωρινών αναγκών, να υποβάλουν σχετικό αίτημα. Οι φορείς προς τους οποίους απευθύνεται η Ανακοίνωση υποβάλλουν τα αιτήματά τους κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα (κύρια ή παρεμφερή) υπαλλήλων στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσιοποίηση της Ανακοίνωσης στο Διαδίκτυο.

Μετά τη συγκέντρωση των αιτημάτων των φορέων, με Πρόσκληση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιοποιείται στο Διαδίκτυο και δημοσιεύεται στον τύπο με ταυτόχρονη γνωστοποίηση της ημερομηνίας δημοσιοποίησής της στο Διαδίκτυο, καλούνται οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα και ανήκουν στις κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες (κύριες ή παρεμφερείς) που ζητούνται από τους φορείς να υποβάλουν σχετική Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση. Οι Αιτήσεις − Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Διαδίκτυο. Με την Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση ο ενδιαφερόμενος προσδιορίζει τους φορείς στους οποίους επιθυμεί να τοποθετηθεί κατά προτεραιότητα και συνυποβάλλει και κάθε δικαιολογητικό απαραίτητο για την αξιολόγηση των σχετικών κριτηρίων, ιδίως όταν δεν περιλαμβάνεται ήδη στον υπηρεσιακό του φάκελο. Οι Αιτήσεις − Υπεύθυνες δηλώσεις της προηγούμενης παραγράφου και τα δικαιολογητικά που τυχόν τις συνοδεύουν υποβάλλονται στο φορέα προέλευσης κάθε υπαλλήλου.

3. Οι υπηρεσίες προσωπικού των φορέων προέλευσης συντάσσουν σε ψηφιακή μορφή πίνακες συνδρομής κριτηρίων για το σύνολο των υπαλλήλων, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει αίτηση−υπεύθυνη δήλωση, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα προσωπικού. Οι πίνακες συντάσσονται και διαβιβάζονται ψηφιακά στο ΑΣΕΠ εντός της δεκαήμερης προθεσμίας της παραγράφου 2.

4. Εάν οι υπηρεσίες προσωπικού των φορέων προέλευσης δεν υποβάλουν τους πίνακες στην ανωτέρω προθεσμία, αλλά τα στοιχεία των υπαλλήλων που μπορεί να τοποθετηθούν για την κάλυψη προσωρινών αναγκών προκύπτουν από άλλα επίσημα υπηρεσιακά στοιχεία, όπως ιδίως τα στοιχεία της απογραφής των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, οι πίνακες συνδρομής κριτηρίων συντάσσονται με ευθύνη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στην τελευταία περίπτωση οι Αιτήσεις − Υπεύθυνες Δηλώσεις των ενδιαφερομένων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται απευθείας στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης του Υπουργείου μέσω του τύπου.

5. Το ΑΣΕΠ, κατ’ αναλογία της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, καταχωρίζει τη βαθμολογία με βάση τους Πίνακες συνδρομής κριτηρίων και ακολούθως εκδίδει ενιαίο Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης των υπαλλήλων, με τον οποίο προσδιορίζονται και οι θέσεις των φορέων υποδοχής που πρόκειται να καλυφθούν από κάθε υπάλληλο ανάλογα με την ειδικότητά του, κύρια ή παρεμφερή, την κατάταξή του στον πίνακα και τη δηλωθείσα προτίμησή του. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο γενικό σύνολο βαθμολογίας, στην κατάταξη προηγείται κατά σειρά: α) ο υπάλληλος που έχει περισσότερα ανήλικα τέκνα, β) η υπάλληλος σε εγκυμοσύνη γ) ο μεγαλύτερος στην ηλικία υπάλληλος με βάση την ημερομηνία γέννησής του, δ) ο υπάλληλος που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο του χρόνου προϋπηρεσίας και ε) ο υπάλληλος με τημικρότερη χιλιομετρική απόσταση της θέσης που κατείχε πριν τη θέση του σε διαθεσιμότητα προς τη θέση στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης, αυτή καθορίζεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται με ευθύνη του ΑΣΕΠ.

6. Ο Πίνακας Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης που συντάσσεται από το ΑΣΕΠ καταχωρίζεται στον δικτυακό του τόπο και αποστέλλεται παράλληλα στον τύπο για δημοσίευση ανακοίνωσης, με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση. Κατά του ανωτέρω Πίνακα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μόνο για νομικές αιτιάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της καταχώρισης του Πίνακα στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ. Η προθεσμία αυτή γνωστοποιείται και με την καταχώριση στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ και με την ανακοίνωση στον τύπο. Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων το ΑΣΕΠ τις εξετάζει και εκδίδει τον οριστικό Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης, επιφέροντας και τις τυχόν αναγκαίες αλλαγές, τον οποίο διαβιβάζει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

7. Το τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 γνωμοδοτεί σχετικά με τη χρονική σειρά, με την οποία θα υλοποιηθεί η τοποθέτηση των υπαλλήλων στους φορείς υποδοχής, με βάση τον οριστικό Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης του ΑΣΕΠ.

8. Με την απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την τοποθέτηση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται και η ημερομηνία εμφάνισης του υπαλλήλου στο φορέα υποδοχής. Αν ο υπάλληλος δεν εμφανισθεί με υπαιτιότητά του στο φορέα υποδοχής κατά την ημερομηνία που ορίσθηκε, τα σχετικά στοιχεία διαβιβάζονται αμέσως από την αρμόδια μονάδα προσωπικού του φορέα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η σχετική πράξη τοποθέτησης ανακαλείται και τοποθετείται στη θέση ο αμέσως επόμενος στον Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης ενδιαφερόμενος.

Για τον υπάλληλο που δεν εμφανίσθηκε και ανακλήθηκε η τοποθέτησή του εφαρμόζεται κατά τα λοιπά η διάταξη του τρίτου εδαφίου της περ. 1γ της υποπαρ. Ζ.2 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

9. Κατά τη διάρκεια της προσωρινής τοποθέτησής του ο υπάλληλος λαμβάνει το σύνολο των νόμιμων αποδοχών του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 7
Υπαγωγή σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης

1. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιτρέπεται η υπαγωγή των υπαλλήλων που αναφέρονται στα άρθρα 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 και 2 της παρούσας απόφασης σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης.

2. Η διαδικασία για την υπαγωγή στα ανωτέρω προγράμματα αρχίζει με σχετική Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία καθορίζονται τα ειδικά προγράμματα επαγγελματικής επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Για τη δημοσιοποίηση της Ανακοίνωσης, την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, το περιεχόμενό τους, τα κριτήρια και την απόφαση υπαγωγής στα προγράμματα, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 2−6 του προηγούμενου άρθρου.

Σε κάθε περίπτωση που οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων είναι λιγότερες από τις προσφερόμενες θέσεις κατά κατηγορία η κατάρτιση πινάκων βαθμολογίας και κατάταξης παραλείπεται.

Άρθρο 8
Παραρτήματα

Το προσαρτώμενο στην παρούσα απόφαση Παράρτημα Α αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο