Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-01-2013 ]

Αριθμ. 27850/1715/11.12.2012 Καθορισμός ύψους Δώρου εορτών Χριστουγέννων 2012 — Ν. Έτους 2013 των Εφημεριδοπωλών όλης της Χώρας

(Καθορισμός ύψους Δώρου εορτών Χριστουγέννων 2012 — Ν. Έτους 2013 των Εφημεριδοπωλών όλης της Χώρας)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. 27850/1715

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις του Ν. 452/1976 «Περί χορηγήσεως Δώρου εις τους Εφημεριδοπώλες» (ΦΕΚ 272/Α΄/14.10.1976) και ιδίως το άρθρο 5.

3. Την Β2/55/1919/15−11−1977 (ΦΕΚ 1223/Β΄/1977) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί συστάσεως λογαριασμού δώρου Εφημεριδοπωλών παρά τω Ταμείω Συντάξεως Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και 7 του Κανονισμού χορήγησης Δώρου Εορτών στους Εφημεριδοπώλες (ΦΕΚ 1223/Β΄/1977) όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις Β2/55/2237/13−12−1979 (ΦΕΚ 1135/Β΄/1979), Φ55/2728/Β΄/24−11−1992 (ΦΕΚ 707 Β΄/30−11−1992) των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Υφυπουργού Υγείας−Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Φ10055/21−4−2003 (ΦΕΚ 489/Β΄/22−4−2003) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 8 του Π.Δ 231/86 (ΦΕΚ 97/Α΄/16−7−1986) «περί περιορισμού συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων σε αντικείμενα αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58/A΄/3−4−2008) «Διοικητική και Οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄/16−6−1989) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

8. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

9. Το Π.Δ. 93/2012 (ΦΕΚ 146/Α΄/12−7−2012) «Διορισμός Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

10. Την αριθμ. 14362/20/18−7−2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 2166/Β΄/19−7−2012) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο».

11. Την αριθμ. 46/21−11−2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 

αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση Δώρου Εορτών Χριστουγέννων 2012− Ν. Έτους 2013 στους Εφημεριδοπώλες όλης της Χώρας ως εξής:

α. Για όσους έχουν μέχρι ένα χρόνο ασφάλιση 2.024,33 ευρώ.

β. Για όσους έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο και μέχρι πέντε (5) χρόνια ασφάλισης 2.834,06 ευρώ.

γ. Για όσους έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια και μέχρι δέκα χρόνια ασφάλισης 3.238,93 ευρώ.

δ. Για όσους έχουν συμπληρώσει δέκα (10) χρόνια και μέχρι είκοσι χρόνια ασφάλισης 3.643,79 ευρώ.

ε. Για όσους έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) χρόνια ασφάλισης και άνω 4.048,66 Ευρώ.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος δεν απασχοληθεί πλήρως κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 παίρνει κλάσμα δώρου ανάλογο προς τον χρόνο εργασίας του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού του Λογαριασμού Δώρου Εφημεριδοπωλών.

Η ιδιότητα του Εφημεριδοπώλη καθορίζεται από τις διατάξεις του κανονισμού Δώρου Εφημεριδοπωλών.

Η δαπάνη, ύψους περίπου 3.350.789,96 ευρώ θα βαρύνει τον Λογαριασμό Δώρου Εορτών − Εφημεριδοπωλών του κλάδου ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο