Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-01-2013 ]

Αριθμ. 57198/Β.2406/28.12.2012 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 36579/Β1666/27.8.2007 (ΦΕΚ 1740/Β/30.8.2007) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει

(Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 36579/Β1666/27.8.2007 (ΦΕΚ 1740/Β/30.8.2007) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 57198/Β.2406

(ΦΕΚ Β' 3462/28-12-2012)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ.3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τΑ/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

2. Το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 1266/82 (ΦΕΚ 81/τΑ/2−7−1982) «Περί Οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 1 του ν. 128/75 (ΦΕΚ 178/τΑ/28−8−1975) όπως ισχύει, «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος».

4. Την πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 1620/5−10−89 «Ρυθμίσεις οφειλών για τραπεζικό δανεισμό» όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 29/8/2007 (ΦΕΚ 205/τΑ/29−8−2007) που κυρώθηκε με το Ν. 3624/2007 (ΦΕΚ 289/τ.Α΄/24−12−2007).

6. Την υπ’ αριθμ. 36579/Β. 1666/27−8−2007 (ΦΕΚ1740/τΒ/30−8−2007) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. 38600/Β 1750/5−9−2007 (ΦΕΚ 1780/τΒ/5−9−2007), αριθ. 46082/Β2123/19−10−2007 (ΦΕΚ 2139/ΤΒ/2−11−2007), και αριθ. 34227/Β.1123/23−7−2008(ΦΕΚ 1548/ τΒ/ 5−8−2008) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

7. Την παράγραφο 7 του άρθρου 2, του ν.3816/2010 (ΦΕΚ 6/τΑ/26−1−2010) «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις».

8. Το άρθρο 4 παρ. 2 περ. α) του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/5−11−2009), 

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 36579/Β1666/27−8−2007 (ΦΕΚ 1740/τΒ/30−8−2007) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως ακολούθως:

Παρέχεται η ευχέρεια στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης και δεν έχουν λάβει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, να ζητήσουν την αναστολή καταβολής των οφειλομένων για το χρονικό διάστημα από 1−1−2012 έως και 31−12−2012 δόσεων. Οι τόκοι του χρονικού διαστήματος της αναστολής, βαρύνουν αποκλειστικά τους δανειολήπτες. Οι δόσεις των οποίων η καταβολή ανεστάλη κατά τα ανωτέρω προσαυξάνουν ισόποσα και αποπληρώνονται μαζί με τις τελευταίες δύο εναπομείναντες δόσεις.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. 36579/Β1666/27−8−2007 υπουργικής απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στην ως άνω ρύθμιση θα πρέπει να γίνουν στα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι τις 28−2−2013.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του λογαριασμού του ν.128/75.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο