Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-01-2013 ]

Αριθ. Οικ.14465/2545/12.12.2012 Παράταση Χρόνου Υλοποίησης Εντεταγμένων Έργων στα Προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013

(Παράταση Χρόνου Υλοποίησης Εντεταγμένων Έργων στα Προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθ. Οικ.14465/2545

(ΦΕΚ Β' 3369/18-12-2012)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα και ιδίως το άρθρο 90 (Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α'/2005).

2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α'/16.7.1986), Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α'/716.6.1989) και Π.Δ. 189/1995 «Οργανισμός της Γ.Γ.Β.» (ΦΕΚ 99/Α'/1995), του άρθρου 21 του ν. 2367/1995 «Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.» (ΦΕΚ 261/Α'/1995), και της αριθμ. 3584/5.3.1996 υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.» (ΦΕΚ 147/ Β'/12.3.1996).

3. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/ Α'/2012).

4. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α'/2012).

5. Την αριθ. 30376/Δ106 721/5.7.2012 (ΦΕΚ 2094/Β'/2012) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά».

6. Την αριθ. Ε(2007)5338/26-10-2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 P0001).

7. Την αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161P0006).

8. Την αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161P0008).

9. Την αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR 16UP0001).

10. Την αριθ. C(2007)5439/5.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UP0002).

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει.

13. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α'/2007) και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7 και 17, αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Την αριθ. 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 (ΦΕΚ 1965/ Β'/2008) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013 στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης».

15. Την κοινή Υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με αριθ. Πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13 102008, όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με ΑΠ 58758/ ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ 8572/ 18.12.2008 (ΦΕΚ 2632/ Β'/2008 και ΦΕΚ 2652/Β'/2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/ Β/2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ 1019/ Β'/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β'/2009), 45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β'/2009) και 49448/ ΕΥΣ8114/ 02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β'/2009).

16. Την αριθ. 1057/200/0020Α/24-2-2012 (ΦΕΚ 671/Β'/2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΑΑΝ «Αντικατάσταση των αριθμ. Α.Π. 5662/1051/Φ0020/30.7.2010 (ΦΕΚ 1189/Β'/2010), Α.Π. 5663/1052/Φ0020/30.7.2010 (ΦΕΚ 1200/ Β'/2010) και Α.Π. 3877/700/Φ0020 Α1/3.6.2010 (ΦΕΚ 932/ Β'/2010) αποφάσεων Εκχώρησης αρμοδιοτήτων για τις κατηγορίες πράξεων: «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων», «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ένδυση - Υπόδηση: Νέες Προοπτικές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013».

17. Την αριθ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β'/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 98/1996 (ΦΕΚ 77/Α'/1996) «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιαφερόμενους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων».

19. Την αριθ. 4226/1019Δ/14.4.2009 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π.Δ. 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ.

20. Την αριθ. οικ.8810/986/5.6.2009 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Έγκριση του οδηγού του Προγράμματος Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 20072013» (ΦΕΚ 1133/Β'/2009), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. οικ. 13264/1516/9.9.2009 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1974/Β'/2009), την με ΑΠ 3173/346/2232012 (ΦΕΚ 892/Β'/2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την με ΑΠ 9534/1736/29-8-2012 (ΦΕΚ 2403/Β'/2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

21. Την αριθ. οικ.8812/988/5.6.2009 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Έγκριση του οδηγού του Προγράμματος Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 20072013» (ΦΕΚ 1133/Β'/2009), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. οικ.13263/1515/9.9.2009 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και την με ΑΠ 3173/346/22-3-2012 (ΦΕΚ 892/Β'/ 2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την με ΑΠ 9534/ 1736/29-8-2012 (ΦΕΚ 2403/Β'/2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

22. Τον Ν. 4038/2012 και ειδικότερα το άρθρο 16 «Κατάργηση των θυγατρικών εταιριών της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.» και το άρθρο 17 «Ρυθμίσεις για τη συγχώνευση των εταιρειών ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και ΕΤΕΑΝ Α.Ε.» (ΦΕΚ 14/Α'/2012).

23. Την με ΑΠ 2234/4-10-2012 επιστολή του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με θέμα «Προτάσεις ΕΦΕΠΑΕ για παράταση ολοκλήρωσης έργων στα Προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών».

24. Την ανάγκη να διευρυνθεί ο χρόνος υλοποίησης των ενταγμένων έργων ώστε να καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους και η αύξηση του ποσοστού απορρόφησης της δημόσιας χρηματοδότησης.

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται νέα δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού πέραν της ήδη προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

Ο χρόνος υλοποίησης των ενταγμένων έργων στα Προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» παρατείνεται ως την 30/6/2013 συμπεριλαμβανομένης και της κατόπιν αιτήσεως χορηγούμενης τρίμηνης παράτασης και των παρατάσεων για λόγους ανωτέρας βίας. Η σχετική ενημέρωση των ενταγμένων στα δύο Προγράμματα δικαιούχων γίνεται με μέριμνα του ΕΦΕΠΑΕ.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι αριθ. οικ. 8810/986/5.6.2009 και 8812/988/5.6.2009 αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο