Σχόλια

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 4351/2015 από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 04/12/2015, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ιδίου νόμου.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-01-2013 ]

Aριθμ. 3287/127664/17.12.2012 Ορισμός τιμήματος χρήσης για βοσκότοπους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 4061/2012

(Ορισμός τιμήματος χρήσης για βοσκότοπους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 4061/2012)

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Aριθμ. 3287/127664

(ΦΕΚ Β' 3468/28-12-2012)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 2 του άρθρου 24 και του άρθρου 9 του Ν. 4061/2012 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Ρυθμίσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 66),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για τον καθορισμό του τιμήματος.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε το ετήσιο τίμημα της χρήσης βοσκοτόπων σε κτηνοτρόφους, ανάλογα με την βοσκοϊκανότητα του βοσκοτόπου, ως εξής:

Βοσκότοπος χαμηλής βοσκοϊκανότητας 0,50 ευρώ/στρέμμα

Βοσκότοπος μεσαίας βοσκοϊκανότητας 1,00 ευρώ/στρέμμα

Βοσκότοπος υψηλής βοσκοϊκανότητας 1,50 ευρώ/στρέμμα

2. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ορίζει γεωπόνο, ο οποίος διενεργεί αυτοψία και συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση για τη βοσκοϊκανότητα του παραχωρούμενου βοσκότοπου.

3. Το τίμημα καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

4. Ο παραχωρησιούχος οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης του τιμήματος χρήσης στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της χώρας.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο