Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-01-2013 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. Π1/2380/18.12.2012 Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

(Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)

Κατηγορία: Λοιπά

Aριθμ. Π1/2380

(ΦΕΚ Β' 3400/20-12-2012)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ − ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.1. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

1.2. Της υποπερίπτωσης ββ, της περίπτωσης ι, της παρ. 2, του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86).

1.3. Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14).

1.4. Του Π.Δ. 397/1988 “Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου” (ΦΕΚ Α΄ 185), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

1.5. Του Π.Δ. 195/95 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών Υπουργείου Εμπορίου».

1.6. Του Π.Δ. 59/1996 “Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της” (ΦΕΚ Α΄ 51).

1.7. Του Π.Δ. 27/1996 “Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης” (ΦΕΚ Α΄ 19).

1.8. Του Π.Δ. 185/2009 “Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α΄ 213)”.

1.9. Του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.» (ΦΕΚ Α΄ 147).

1.10. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

1.11. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». (ΦΕΚ Α΄ 141).

1.12. Του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών». (ΦΕΚ Α΄ 144).

1.13. Την με αριθμ. 30376/Δ106721/ 5−7−2012 (Β΄2094) απόφαση «Aνάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά».

1.14. Την με αριθμ. Υ43/5−7−2012/05−07−2012 (Β΄2094) απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη».

1.15. Την με αριθμ. 30377/Δ106 722/5−7−2012 (Β΄2094) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Μηταράκη».

2. Την αρ. 2/2012 γνώμη και την αρ. 5/2012 γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων [υποπερ. γγ, περ. γ΄, παρ. 2, άρθρο 2 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204)].

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) και ιδία τη δομή, το περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό, τα κατά περίπτωση καταχωρούμενα στοιχεία σε κάθε υποσύστημα, τον χρόνο καταχώρισης, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση, τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσης, με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας αυτών.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

Οι ρυθμίσεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14) οι οποίες έχουν προϋπολογισμό ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των χιλίων (1.000) ευρώ και συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) και τρίτων, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε όλα τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσής τους, και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 και της παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσης.

Άρθρο 3
Καταχωρούμενα στοιχεία

1. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής Μητρώο) αποτελείται από δύο επιμέρους υποσυστήματα:

α) Το Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Αιτημάτων και

β) Το Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Δημοσίων Συμβάσεων στα οποία καταχωρίζονται μέσω ηλεκτρονικής διαδικτυακής φόρμας ή διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων τα ακόλουθα, ως εξής:

2. Στο υποσύστημα Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Αιτημάτων καταχωρίζονται:

2.1 Τα Πρωτογενή Αιτήματα, ήτοι όλα τα αιτήματα των υπηρεσιών των Φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1β του ν. 2362/1995, με τα οποία ζητείται η προμήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών ή η εκτέλεση δημοσίων έργων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Στην περίπτωση των συμβάσεων δημοσίων έργων ή μελετών του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄ 42), τα οποία εντάσσονται σε πρόγραμμα, ως πρωτογενές αίτημα καταχωρίζεται το δημόσιο έγγραφο από το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο προκύπτει η πρωτοβουλία για την υλοποίηση ή διερεύνηση υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.

Στην περίπτωση προγραμματισμένων ή περιοδικά επαναλαμβανόμενων αιτημάτων σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων ή παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας αγαθών όπως είναι ιδίως η προγραμματισμένη συντήρηση δημοσίου έργου, ο καθαρισμός κτιρίου και η ετήσια προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, πρωτογενές αίτημα θεωρείται το έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας με το οποίο δηλώνεται η πρόθεσή της για τη σύναψη σχετικής σύμβασης.

2.2 Τα Εγκεκριμένα Αιτήματα, ήτοι όλα τα αιτήματα για τα οποία έχει εγκριθεί η αντίστοιχη δαπάνη είτε με τον Αριθμό Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στη διαδικασία του Π.Δ. 113/2010 (Α΄ 194), είτε με την ένταξή τους σε αντίστοιχο προϋπολογισμό (άρθρο 8 Π.Δ. 113/2010) ή ΣΑΕ ή ανάλογη διαδικασία.

2.3 Προκήρυξη ή και πρόσκληση, ήτοι το πλήρες κείμενο διακηρύξεων ή προσκλήσεων που αφορούν σε εγκεκριμένα αιτήματα ανάλογα με την ακολουθητέα διαδικασία.

Οι παραπάνω καταχωρίσεις περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα στοιχεία της παραγράφου 2 περίπτωση α΄του άρθρου 11 του ν. 4013/2011.

3. Στο υποσύστημα Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Δημοσίων Συμβάσεων καταχωρίζονται:

3.1 Οι δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων.

3.2 Οι Εντολές Πληρωμών, ήτοι όλες οι εντολές για ενταλματοποίηση ή οι εντολές πληρωμής καθώς και τα στοιχεία των σχετικών τιμολογίων (ιδίως αριθμός τιμολογίου, ημερομηνία, ποσό, εκδών οικονομικός φορέας).

Οι παραπάνω καταχωρίσεις περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα στοιχεία της παραγράφου 2 περίπτωση β’ του άρθρου 11 του ν. 4013/2011.

4. Κατά παρέκκλιση, για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4013/2011, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο οριζόμενο από την παρούσα, που αφορούν στις ένοπλες δυνάμεις, καταχωρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4038/2012.

5. Από την καταχώρηση στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων εξαιρούνται οι δαπάνες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που αφορούν:

α) Προμήθειες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 5 εδάφιο ΙΙ του Ν. 2286/1995 (Α΄ 19), 11 του Π.Δ. 60/2007 (Α΄ 64) και της κοινής υπουργικής απόφασης Α 1300.4β/55/2011 (Β΄ 1818), οι οποίες διαζευκτικά:

i. Χαρακτηρίζονται ως απόρρητες ή απρόβλεπτες.

ii. Επιβάλλονται για την προστασία ουσιωδών συμφερόντων της χώρας.

iii. Η σύναψη και εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύονται από ιδιαίτερα μέτρα ασφάλειας.

β) Έκτακτα έξοδα δημόσιας ασφάλειας.

γ) Πάσης φύσης μετακινήσεις προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στο εσωτερικό και εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας και εκπαιδεύσεις.

δ) Προμήθειες καυσίμων και δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

6. Η υποχρέωση καταχώρισης των στοιχείων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου στο Μητρώο δεν υποκαθιστά το σύστημα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή δημοσιότητας που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

7. Το Μητρώο επιτρέπει την αυτόματη αναδημοσίευση των καταχωρημένων στοιχείων στον οικείο δικτυακό τόπο του κάθε Φορέα.

8. Στα καταχωρούμενα στοιχεία που αφορούν στα έγγραφα που αναρτώνται περιλαμβάνονται και τα ελάχιστα απαραίτητα μεταδεδομένα που προσιδιάζουν με σαφήνεια την ταυτότητα του εγγράφου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301 Β΄/12−4−2010) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

9. Το Μητρώο παρέχει τις απαραίτητες διεπαφές για την αυτόματη άντληση και αξιοποίηση του συνόλου των στοιχείων του από άλλα πληροφοριακά συστήματα.

Άρθρο 4
Χρόνος καταχώρισης − Υπόχρεα για την καταχώριση πρόσωπα − Έλεγχος της προσήκουσας τήρησης του Μητρώου.

1. Οι καταχωρίσεις που αναφέρονται στα υποσυστήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας αναρτώνται αμελλητί στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων αντίστοιχα, ως εξής:

α) Τα πρωτογενή αιτήματα καταχωρίζονται με μέριμνα του εισηγητή / συντάκτη του αιτήματος του φορέα ο οποίος υποβάλλει το συγκεκριμένο αίτημα.

β) Τα εγκεκριμένα αιτήματα καταχωρίζονται αμέσως μετά την έγκριση της σχετικής ανάληψης δαπάνης, με μέριμνα του εισηγητή / συντάκτη της οικείας πράξης έγκρισης του αιτήματος ή της απαιτούμενης ανάλογης ενέργειας.

γ) Οι διακηρύξεις ή προσκλήσεις καταχωρίζονται αμέσως μετά τη δημοσίευση τους στο ΦΕΚ και την ανάρτηση στη Διαύγεια με μέριμνα του εισηγητή / συντάκτη αυτών. Οι διακηρύξεις ή προσκλήσεις που δεν δημοσιεύονται καταχωρίζονται μετά την ανάρτησή τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή την υπογραφή τους κατά περίπτωση με μέριμνα του εισηγητή / συντάκτη αυτών.

δ) Οι συμβάσεις καταχωρίζονται αμέσως μετά την υπογραφή τους, με μέριμνα του εισηγητή / συντάκτη αυτών πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης.

ε) Οι εντολές πληρωμών ή οι εντολές για ενταλματοποίηση καταχωρίζονται με μέριμνα του εισηγητή / συντάκτη αυτών.

2. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Μητρώου γίνεται από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

3. Κατά την καταχώριση λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης και ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων με σκοπό να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και να είναι όλα τα στοιχεία των αναρτημένων εγγράφων ευχερώς προσβάσιμα στο μέσο χρήστη.

4. Οι αρμόδιοι για την ανάρτηση φορείς λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζεται η ορθότητα, προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των στοιχείων που αναρτώνται.

Άρθρο 5
Συντονισμός και υποστήριξη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), αποτελούμενη από έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, κατηγορίας ΠΕ, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του, έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του, και έναν υπάλληλο της ΕΑΑΔΗΣΥ, κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής, με τον αναπληρωτή του.

Έργο της Συντονιστικής ΟΔΕ του Μητρώου είναι:

Α. Η υποστήριξη σε κεντρικό επίπεδο κατά τις διατάξεις της παρούσης των υπόχρεων Φορέων σε τεχνικά, οργανωτικά και διαδικαστικά θέματα μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας (on line) άμεσης υποβολής αιτημάτων υποστήριξης των ως άνω φορέων, η διαχείριση των οποίων πραγματοποιείται από την υποομάδα υποστήριξης φορέων (help desk) καθώς και τις υπόλοιπες υποομάδες της Συντονιστικής ΟΔΕ.

Β. Η συνεργασία με τη συντονιστική ΟΔΕ του Προγράμματος Διαύγεια για το σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδικασιών, παρεμβάσεων που προκύπτουν από τις συνέργειες των δύο δράσεων σε συνεργασία και με τις οικείες υποομάδες κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 της παρούσης που θα καθορίζονται από τη συντονιστική ΟΔΕ.

Γ. Η συμμετοχή στο σχεδιασμό συνεργειών με νέες δράσεις και η εισήγηση για τον ανασχεδιασμό του Μητρώου όπου απαιτείται, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Δ. Οι εισηγήσεις για το σχεδιασμό και την υποστήριξη ελεγκτικών μηχανισμών εφαρμογής του νόμου.

Ε. Ο ποιοτικός έλεγχος των αναρτημένων πράξεων και της διαδικασίας καθώς και η εξασφάλιση της ένταξης του συνόλου των υπόχρεων φορέων.

ΣΤ. Συνεργασία με την ΕΑΑΔΗΣΥ για τροποποιήσεις που τυχόν απαιτούνται στο Μητρώο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος και αξιοποίηση των δεδομένων του από την ΕΑΑΔΗΣΥ.

Ζ. Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης λαμβανομένων υπόψη και των επιμέρους εκθέσεων που συντάσσονται και γνωστοποιούνται σε αυτή σε ετήσια βάση από τις υποομάδες και η υποβολή αυτής στην ΕΑΑΔΗΣΥ. Η τελευταία δύναται να ζητάει από την Συντονιστική ΟΔΕ και πρόσθετα στοιχεία, για τα οποία η ΟΔΕ υποβάλλει σχετική έκτακτη έκθεση.

Οι ανωτέρω εκθέσεις υποβάλλονται και στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

2. Η συντονιστική ΟΔΕ συντονίζει τις κατωτέρω υποομάδες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την προσήκουσα τήρηση του Μητρώου ανάλογα με τις αρμοδιότητες εκάστης. Ειδικότερα συστήνονται οι εξής υποομάδες για το σύνολο των ενταγμένων φορέων με τις κατωτέρω αρμοδιότητες:

Α. Υποομάδα δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄ 42) με αρμοδιότητα την υποστήριξη σε θέματα δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών του Ν. 3316/2005, αποτελούμενη από τρεις υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, ως τακτικά μέλη, εκ των οποίων ο ένας κατά προτίμηση με πτυχίο νομικής, με τους αναπληρωτές τους.

Β. Υποομάδα δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών με αρμοδιότητα την υποστήριξη σε θέματα δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών αποτελούμενη από δύο υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών και έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας, κατηγορίας ΠΕ, ως τακτικά μέλη, εκ των οποίων ο ένας κατά προτίμηση με πτυχίο νομικής, με τους αναπληρωτές τους.

Γ. Υποομάδα δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με αρμοδιότητα την υποστήριξη σε θέματα δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών αποτελούμενη από δύο υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας, κατηγορίας ΠΕ, ως τακτικά μέλη, εκ των οποίων ο ένας κατά προτίμηση με πτυχίο νομικής, με τους αναπληρωτές τους.

Δ. Υποομάδα επιχειρησιακής διαχείρισης εφαρμογής του Προγράμματος, με αρμοδιότητα την ανάλυση και τον ανασχεδιασμό διαδικασιών και εφαρμογών και την επιμέλεια και έκδοση ενημερωτικού ηλεκτρονικού περιοδικού (newsletter), αποτελούμενη από έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου κατηγορίας ΠΕ ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του, και έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων κατηγορίας ΠΕ ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του.

Ε. Υποομάδα νομικής υποστήριξης με αρμοδιότητα την υποστήριξη των λοιπών υποομάδων σε νομικά θέματα που της υποβάλλονται από αυτές, αποτελούμενη από δύο υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου κατηγορίας ΠΕ, με πτυχίο νομικής, και έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων κατηγορίας ΠΕ, με πτυχίο νομικής, ως τακτικά μέλη, με τους αναπληρωτές τους.

ΣΤ. Υποομάδα υποστήριξης φορέων σε θέματα δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών του Ν. 3316/2005, προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών (Helpdesk, περιεχόμενο δικτυακού τόπου κ.α.) με αρμοδιότητα την υποστήριξη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μητρώου σε θέματα δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών του Ν. 3316/2005, προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, αποτελούμενη από δύο υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών, ως τακτικά μέλη, με τους αναπληρωτές τους για θέματα προμήθειας αγαθών, έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών, ως τακτικά μέλη, με τους αναπληρωτές τους για θέματα παροχής υπηρεσιών και τρεις υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων για θέματα δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών του Ν. 3316/2005, ως τακτικά μέλη, με τους αναπληρωτές τους.

Ζ. Υποομάδα Τεχνικής Υποστήριξης με αρμοδιότητα την τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη του Μητρώου αποτελούμενη από τρεις υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με τους αναπληρωτές τους.

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω υποομάδες δύναται το ένα εκ των τακτικών μελών με τον αναπληρωτή του να ορίζεται ως επικεφαλής με την προβλεπόμενη από την παρ. 6 του παρόντος απόφαση.

3. Αρμοδιότητα των υποομάδων αποτελεί και:

Α. Η επικοινωνία με τους διαχειριστές των υποστηρικτικών εφαρμογών και των διαδικτυακών τόπων για επίλυση προβλημάτων και πληροφόρηση, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και η γνωστοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων στη συντονιστική ΟΔΕ.

Β. Η επικαιροποίηση της λίστας οδηγιών και συχνών ερωτήσεων που βρίσκεται στη σχετική διεύθυνση στο διαδίκτυο για θέματα επιχειρησιακά, διαδικαστικά και τεχνικά και η γνωστοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων πριν τη δημοσίευσή τους στη συντονιστική ΟΔΕ.

4. Κάθε εποπτεύων φορέας έχει την ευθύνη για το συντονισμό, υποστήριξη και ενημέρωση όλων των εποπτευόμενων φορέων του σχετικά με την εφαρμογή των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης από τον εκάστοτε εισηγητή / συντάκτη.

5. Η υποστήριξη των εισηγητών / συντακτών των στοιχείων του Μητρώου γίνεται σε πρώτο επίπεδο από τον φορέα τους και σε δεύτερο επίπεδο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του εποπτεύοντος φορέα αυτών εφόσον αυτός υπάρχει. Σε περίπτωση που απαιτηθεί περαιτέρω υποστήριξη, τα αιτήματα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στην υποομάδα υποστήριξης φορέων. Όσα αιτήματα δεν απαντώνται από την υποομάδα υποστήριξης φορέων προωθούνται στις λοιπές υποομάδες της ΟΔΕ ανάλογα με το αντικείμενο και σε τελικό στάδιο στην συντονιστική ΟΔΕ.

6. Τα μέλη της συντονιστικής ΟΔΕ και των υποομάδων προτείνονται και ορίζονται με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 6
Διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

1. Τα πρωτογενή αιτήματα, τα εγκεκριμένα αιτήματα, οι προκηρύξεις ή προσκλήσεις, οι συμβάσεις και οι εντολές πληρωμών, αναρτώνται στον οικείο δικτυακό τόπο του Μητρώου. Για το σκοπό αυτό, αναγράφεται επί του σχετικού σχεδίου εγγράφου ο χαρακτηρισμός «αναρτητέο στο Μητρώο».

Σε οποιαδήποτε καταχώριση απαιτείται η επισύναψη του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011.

Σε περίπτωση που τα καταχωρούμενα στο Μητρώο ηλεκτρονικά αρχεία διατίθενται σε επεξεργάσιμη μορφή, τότε αναρτώνται ιδίως σύμφωνα με τα πρότυπα που προβλέπονται στην παρ. 2 περ. III, του άρθρου 3 της ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ 1317 Β΄).

2. Η πρόσβαση στο Μητρώο γίνεται με τα ίδια στοιχεία πρόσβασης που χρησιμοποιούνται και στο Πρόγραμμα Διαύγεια. Ο ορισμός των χρηστών και η διαχείριση των στοιχείων κάθε φορέα θα γίνεται από τους αρμόδιους − ανά φορέα − διαχειριστές του Προγράμματος Διαύγεια.

3. Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης και εφόσον απαιτείται τροποποίηση ή διαγραφή των σχετικών στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας ή του συνημμένου αρχείου, η τροποποίηση ή η διαγραφή δύναται να γίνει με μέριμνα του εισηγητή− συντάκτη του καταχωρούμενου στοιχείου / αρχείου εντός χρονικού διαστήματος εβδομήντα δύο (72) ωρών από την καταχώριση. Μετά την παρέλευση των εβδομήντα δύο (72) ωρών η εν λόγω διαδικασία γίνεται από την υποομάδα Υποστήριξης φορέων, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του συντάκτη. Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 της παρούσας.

4. Μετά την ολοκλήρωση κάθε καταχώρισης, και τροποποίησης, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συντάκτη που έχει δηλωθεί κατά τη διάρκεια της καταχώρισης.

Στο μήνυμα αναφέρονται τα βασικά στοιχεία και ο μοναδικός αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ). Ο ΑΔΑ οφείλει να αναγράφεται πάνω στο σχέδιο του κάθε εγγράφου (πρωτογενές αίτημα, εγκεκριμένο αίτημα, προκήρυξη, σύμβαση, εντολή πληρωμής ή εντολή ενταλματοποίησης) καθώς και στα ακριβή αντίγραφα, και αποτελεί στοιχείο κανονικότητας της δαπάνης κατά την έννοια του άρθρου 26 του Ν. 2362/1995. Ο δικτυακός τόπος τήρησης του Μητρώου είναι eprocurement.gov.gr.

Σε περίπτωση ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων, το Μητρώο επιτρέπει την καταχώριση του ΑΔΑ στο σύστημα διαχείρισης εγγράφων/πρωτόκολλο που διαθέτει ο φορέας, καθώς και στα ακριβή αντίγραφα των ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων.

Άρθρο 7
Ισχύς των πράξεων

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσης, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευσή τους σε αυτήν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές επί μέρους διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η έκδοση Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ).

2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, για τις λοιπές πράξεις που κατά την παρούσα καταχωρίζονται στο Μητρώο, δεν εκτελείται οποιαδήποτε σχετική δαπάνη, εάν δεν έχει προηγηθεί η καταχώρισή τους και η έκδοση Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης κατά τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

3. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του παρόντος δεν θίγουν τις σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, ούτε τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τις διοικητικές προσφυγές.

4. Αν το κείμενο της κατά νόμο δημοσιευμένης πράξης δεν ταυτίζεται με το αντίστοιχο κείμενο που είναι καταχωρημένο στο Μητρώο, ισχύει το κείμενο που έχει δημοσιευτεί. Ως προς τις πράξεις που δεν δημοσιεύονται καθ’ οποιονδήποτε άλλον τρόπο, εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που καταχωρήθηκε και του κειμένου της πράξης ισχύει το τελευταίο.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.

2. Ειδικότερα, όσον αφορά στην υποχρέωση των φορέων για καταχώριση, ισχύουν τα εξής:

Α) Η καταχώριση για τα Υπουργεία αρχίζει την 4η Φεβρουαρίου 2013.

Β) Η καταχώριση για τους λοιπούς φορείς του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, πλην των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αρχίζει την 2α Απριλίου 2013.

Γ) Η καταχώριση για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αρχίζει την 2α Μαΐου 2013.

3. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων θα υποστηρίζεται με τις ανωτέρω προδιαγραφές μέχρι να ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οπότε και θα γίνουν οι κατάλληλες πληροφορικές προσαρμογές, έτσι ώστε να υποστηρίζεται από το τελευταίο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο