Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-12-2012 ]

Αρ. Πρωτ.: 2/90960/18.12.2012 Σύστημα Διαχείρισης Υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Ενοποίηση και Αναδιοργάνωση των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)

(Σύστημα Διαχείρισης Υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Ενοποίηση και Αναδιοργάνωση των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.))

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα,    18    Δεκεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.:   2/90960

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 Αθήνα
Πληρ. : Α. Σπηλιωτοπούλου
Τηλ. : 210 3338528
FAX : 210 3338557    

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ


Θέμα:  Σύστημα Διαχείρισης Υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Ενοποίηση και Αναδιοργάνωση των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α' 2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α'265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και της παρ. 12 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (A' 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
β) Του εδ. β' της παρ. 15 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α' 38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

δ) Της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 2873/2000 (Α' 285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».
ε) Του Ν 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

στ) του Ν 4046/2012 (ΦΕΚ Α’ 28)  «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας».

ζ) Του Π.Δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γ ενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γ ενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
η) Του Π.Δ. 551/1988 (Α' 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ) Του Π.Δ. 16/1989 (Α' 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γ ραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
ια) Του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.»
ιβ) Της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1066361 ΕΞ2012/25.04.2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, καθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης αυτής, κατανομή και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων της και μεταφορά των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και των προμηθειών από άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Β’ 1363)
ιγ) Της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1082591 ΕΞ2012/24.05.2012 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Β’ 1741)
2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ. αριθμ. Ε (2007) 5528/09.11.2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
4. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 και 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, καθώς και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει
5. Το Π.Δ. 90/2012 (Α΄144) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».
6. Την υπ. αριθμ. Δ6Α 1073973 ΕΞ2011 της 23/05/2011, ΦΕΚ 1296/16.06.2011 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθμ. Δ6Α 1083438ΕΞ2010/22.06.2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄920), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και προσθήκη εξουσιοδότησης υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κέντρου Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών».
7. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1144680 ΕΞ 19-10-2012: Αναστολή λειτουργίας Δ.Ο.Υ (ΦΕΚ 2828/Β/19-10-2012)
8. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ 19 -10-2012: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20-9-2012 (Β' 2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2828/Β/19-10-2012)
9. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1144729 ΕΞ2012: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ6Α1130258ΕΞ2012/20-9-2012 (Β'2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.». (ΦΕΚ 2828/Β/19-10-2012)
10. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α1119185ΕΞ2012/28-8-2012 "Ορισμός μελών Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του σχεδίου για τις ενοποιήσεις των Δ.Ο.Υ." όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α1162059ΕΞ2012/26-11-2012  "Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών για την παρακολούθηση των ενεργειών για την υλοποίηση των προτάσεων του πορίσματος της Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του σχεδίου για τις ενοποιήσεις των Δ.Ο.Υ."
12. Το από 30.09.2012 Πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής Επεξεργασίας και Τελικού Σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων των Δ.Ο.Υ.
13. Την με Α.Π. 4570/20.11.2012 και Αύξοντα Αριθμό 66 Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (Κωδικός Πρόσκλησης 01_02_03.63.04.03_04)
14. Την επείγουσα ανάγκη αύξησης της αποτελεσματικότητας και της μείωσης του λειτουργικού κόστους της φορολογικής διοίκησης, καθώς και της εξοικονόμησης στελεχιακού δυναμικού.


Αποφασίζουμε:

Α. Αντικείμενο του Έργου

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η υλοποίηση της διαδικασίας ενοποίησης και αναδιοργάνωσης των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), βάσει των σχετικών διατάξεων του Ν 4046/2012 και στο πλαίσιο του «Στρατηγικού Σχεδίου 2011 – 2015 για την Ελληνική Φορολογική Διοίκηση» το οποίο έχει θέσει ως στρατηγικούς στόχους:
•    Την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας.
•    Τη διευκόλυνση της οικειοθελούς φορολογικής συμμόρφωσης και τη μείωση του διαχειριστικού κόστους για τους φορολογούμενους.
•    Την καθολική εξάλειψη της διαφθοράς από τις φορολογικές υπηρεσίες για την ανάκτηση του κύρους και του σεβασμού προς τη διοίκηση.
•    Την αύξηση της αποτελεσματικότητας και μείωση του λειτουργικού κόστους  της φορολογικής διοίκησης (τόσο κεντρικές όσο και αποκεντρωμένες υπηρεσίες).

Στο πλαίσιο της επίτευξης των ανωτέρω στρατηγικών στόχων θα πρέπει να αναδιοργανωθούν οι φορολογικές υπηρεσίες και να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος τους. Οι Δ.Ο.Υ. αποτελούν την πρώτη επιλογή για την αναδιοργάνωση και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των φορολογικών υπηρεσιών, αφού αυτές είναι οι υπηρεσίες αιχμής. Συνεπώς οι υφιστάμενες Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να αναδιοργανωθούν και να περιορισθεί το πλήθος τους, έτσι ώστε οι νέες ενοποιημένες Δ.Ο.Υ.:
•    Να έχουν πληρότητα ως προς το προσωπικό και τα φορολογικά αντικείμενα.
•    Να είναι παραγωγικές, αποτελεσματικές και αποδοτικές ως προς τη λειτουργία, τη βεβαίωση και την είσπραξη των δημοσίων (φορολογικών) εσόδων.
•    Να λειτουργούν με το μικρότερο δυνατό κόστος.
•    Να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό και τις υλικοτεχνικές υποδομές.
•    Να έχουν κύρος και να είναι προσανατολισμένες στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.
•    Να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ακεραιότητα σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με το Πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής Επεξεργασίας και Τελικού Σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων των Δ.Ο.Υ., αφού εξετάστηκαν τα διοικητικά, οικονομικά, τεχνικά και γεωγραφικά στοιχεία, η πλήρης ενοποίηση των Δ.Ο.Υ. προϋποθέτει την υλοποίηση των ακόλουθων διαδικασιών:

1.    Διοικητική ενοποίηση: μεταφορά της καθ’ ύλην και κατά τόπων αρμοδιότητας των μεταφερόμενων Δ.Ο.Υ. στην ενοποιημένη Δ.Ο.Υ..
2.    Κτιριακή ενοποίηση: συστέγαση των Δ.Ο.Υ. στο ίδιο κτίριο.
3.    Μηχανογραφική ενοποίηση: ενοποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών των Δ.Ο.Υ.
Η κοστολόγηση της Πράξης επιμερίζεται στις παρακάτω κατηγορίες κόστους:
•     Διαρρύθμιση Χώρων
•    Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)
•    Πληροφορική - Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
•    Επιτόπια υποστήριξη σε θέματα αναδιοργάνωσης και ενοποίησης των Δ.Ο.Υ (εφαρμογών, εξοπλισμού κλπ)  


Β. Φορέας Πρότασης/Χρηματοδότησης/Υλοποίησης-Δυνητικός Δικαιούχος-Ωφελούμενοι

1.    Φορέας Πρότασης της Πράξης με τίτλο «Ενοποίηση και Αναδιοργάνωση των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)» είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
2.    Ορίζεται Δυνητικός Δικαιούχος της Πράξης «Ενοποίηση και Αναδιοργάνωση των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)» η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
3.    Βάσει της παρούσης εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών να υποβάλει Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης  «Ενοποίηση και Αναδιοργάνωση των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)» στο ΕΣΠΑ, ως Φορέας Υλοποίησης, καθώς και να μεριμνήσει για την υπογραφή κάθε άλλου σχετικού έγγραφου.
4.    Φορέας λειτουργίας της Πράξης με τίτλο «Ενοποίηση και Αναδιοργάνωση των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)» είναι το Υπουργείο Οικονομικών
5.    Φορέας Χρηματοδότησης της Πράξης «Ενοποίηση και Αναδιοργάνωση των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)» η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
6.    Ωφελούμενοι της Πράξης ορίζονται οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).


Γ. Διαδικασίες υλοποίησης της Πράξης

Σύμφωνα με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις περί αναστολής λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.,  η πράξη υλοποιείται σε δύο φάσεις: Στην α΄ φάση αναστέλλεται η λειτουργία 48 Δ.Ο.Υ. και στη β΄ φάση αναστέλλεται η λειτουργία 78 Δ.Ο.Υ..
Η Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την εγγραφή πιστώσεων στους  σχετικούς Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων του Προϋπολογισμού των Δ.Ο.Υ. (Ειδικός Φορέας 23-120). Το έργο μετά την ένταξή του στο ΕΣΠΑ, θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕ  051/8 του Υπουργείου Οικονομικών.


Α΄ Φάση
Σύμφωνα με το αριθμ. Δ6Α 1144264 ΕΞ 2012/15.10.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης, οι Δ.Ο.Υ. που μεταφέρθηκαν καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα στις Δ.Ο.Υ. υποδοχής, ολοκλήρωσαν τις ταμειακές τους συναλλαγές την Παρασκευή 19/10/2012. Η μεταφορά τους πραγματοποιήθηκε στις 22.10.2012 και στις 23.10.2012.

Με τις υπουργικές αποφάσεις,  περί αναστολής λειτουργίας των Δ.Ο.Υ., οι Δ.Ο.Υ. υποδοχής μετονομάστηκαν και ο  Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Υποδοχής, έχει πλέον όλες τις αρμοδιότητες των Δ.Ο.Υ. που μεταφέρθηκαν σε αυτήν και είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης.


Γ1. Διαδικασία που ακολουθείται  από τις Δ.Ο.Υ.  όσον αφορά τη μεταφορά του πάγιου και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και των αρχείων, ύστερα από σχετικά έγγραφα οδηγιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

1.    Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ που αναστέλλεται η λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις, ύστερα από έρευνα της αγοράς με στόχο τη χαμηλότερη τιμή, αναζητά τρεις (3) οικονομικές προσφορές από τοπικές μεταφορικές εταιρείες  και επιλέγει την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή.  Η Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, ύστερα από την αξιολόγηση των προσφορών της κάθε Δ.Ο.Υ.,   με έγγραφό της  ζητά από  τη Δ/νση Προϋπολογισμού  και Δημοσιονομικών Αναφορών τη μεταβίβαση των σχετικών πιστώσεων στον Ειδικό Φορέα 23-231 των Δ.Ο.Υ. Μετά την εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.  προβαίνει στην έκδοση απόφασης ανάθεσης και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
2.    Ο Προϊστάμενος της  Δ.Ο.Υ. με απόφασή του, ορίζει τα μέλη της επιτροπής παραλαβής, η οποία θα εκδώσει άμεσα το πρακτικό παραλαβής εις τριπλούν, το οποίο αποτελεί  δικαιολογητικό της πληρωμής.
3.     Για την εξόφληση της δαπάνης εκδίδεται τιμολόγιο με υπόχρεη υπηρεσία τη Δ.Ο.Υ. υποδοχής, με τη νέα της ονομασία. Ο ανάδοχος προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη πληρωμή του. Σε αυτά περιλαμβάνονται εκτός του τιμολογίου, έγκυρες ενημερότητες (φορολογική, ασφαλιστική).
4.    Η Δ.Ο.Υ. διαβιβάζει στην αρμόδια Υ.Δ.Ε. τον φάκελο, ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά της πληρωμής, προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό ένταλμα πληρωμής.


Γ2. Διαδικασία που ακολουθείται  από τις Δ.Ο.Υ. (μεταφερόμενες και υποδοχής) όσον αφορά στη μεταφορά του εξοπλισμού πληροφορικής .

1.    Ο Προϊστάμενος της μεταφερόμενης Δ.Ο.Υ. αναθέτει, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων διατάξεις, με αιτιολογημένη απόφασή του,  την αποσύνδεση και μεταφορά του  εξοπλισμού πληροφορικής, καθώς και την επανασύνδεσή του στη Δ.Ο.Υ. υποδοχής, αφού πρώτα εξασφαλιστεί η αναγκαία πίστωση.
2.    Εκδίδεται η  απόφαση ανάθεσης και ακολουθεί η  υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Στη συνέχεια ακολουθούνται τα βήματα 2, 3 και 4 της προηγούμενης διαδικασίας.


Γ3. Διαδικασία ανάθεσης των αναγκαίων οικοδομικών και ηλεκτρολογικών εργασιών στις Δ.Ο.Υ. υποδοχής

1.    Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., ύστερα από την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών των αναγκαίων οικοδομικών και ηλεκτρολογικών εργασιών από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και στέγασης και σύμφωνα  με τις ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις, προβαίνει σε  έρευνα της αγοράς και αξιολόγηση των σχετικών προσφορών για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Στη συνέχεια  ζητά με έγγραφό του την  εξασφάλιση της σχετικής πίστωσης από τη Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, η οποία στη συνέχεια μεταβιβάζει τις αναγκαίες πιστώσεις στις Δ.Ο.Υ. που θα εκτελεστούν οι εργασίες διαμόρφωσης.
2.    Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. προβαίνει στην έκδοση της σχετικής απόφασης ανάθεσης και υπογραφή σύμβασης.  
3.    Ακολουθούνται τα βήματα 2, 3 και 4 της διαδικασίας Γ1.


Β΄ Φάση
Σύμφωνα με το αριθμ. Δ6Α 1144680 ΕΞ2012/19.10.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, η Β΄ φάση ενοποίησης των Δ.Ο.Υ. ξεκινά από 19/11/2012 με την αναστολή λειτουργίας μιας Δ.Ο.Υ. και μεταφοράς της σε άλλη και ολοκληρώνεται στις 14/1/2013 με την αναστολή λειτουργίας άλλων 77 Δ.Ο.Υ. και μεταφοράς τους σε άλλες Δ.Ο.Υ.
Με τις υπουργικές αποφάσεις,  περί αναστολής λειτουργίας των Δ.Ο.Υ., οι Δ.Ο.Υ. υποδοχής μετονομάζονται και ο  Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Υποδοχής, έχει πλέον όλες τις αρμοδιότητες των Δ.Ο.Υ. που μεταφέρθηκαν σε αυτήν και είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης.

Γ1. Διαδικασία που ακολουθείται  από τις Δ.Ο.Υ.  όσον αφορά τη μεταφορά του πάγιου και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και των αρχείων.

Ακολουθούνται τα βήματα της κάτωθι διαδικασίας, με την προϋπόθεση ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι μέχρι του ποσού των 15.000 πλέον ΦΠΑ.

1.    Ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ που αναστέλλεται η λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις, ύστερα από έρευνα της αγοράς με στόχο τη χαμηλότερη τιμή, αναζητά τρεις (3) οικονομικές προσφορές από τοπικές μεταφορικές εταιρείες  και επιλέγει την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή.  
2.    Με βάση τη χαμηλότερη τιμή ζητά με έγγραφό του την  εξασφάλιση της σχετικής πίστωσης στον Ειδικό Φορέα 23-231 των Δ.Ο.Υ., από τη Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών  η οποία μεταβιβάζει τις αναγκαίες πιστώσεις στη Δ.Ο.Υ.
3.    Στη συνέχεια προβαίνει στην έκδοση απόφασης ανάθεσης και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
4.    Ο Προϊστάμενος της  Δ.Ο.Υ. με απόφασή του, ορίζει τα μέλη της επιτροπής παραλαβής, η οποία θα εκδώσει άμεσα το πρακτικό παραλαβής εις τριπλούν, το οποίο αποτελεί  δικαιολογητικό της πληρωμής.
5.     Για την εξόφληση της δαπάνης εκδίδεται τιμολόγιο με υπόχρεη υπηρεσία τη Δ.Ο.Υ. υποδοχής, με τη νέα της ονομασία. Ο ανάδοχος προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη πληρωμή του. Σε αυτά περιλαμβάνονται εκτός του τιμολογίου, έγκυρες ενημερότητες (φορολογική, ασφαλιστική).
6.    Η Δ.Ο.Υ. διαβιβάζει στην αρμόδια Υ.Δ.Ε. τον φάκελο, ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά της πληρωμής, προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό ένταλμα πληρωμής.
Στην περίπτωση που μετά από έρευνα αγοράς η εκτίμηση της δαπάνης υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και έως το ποσό των 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., υποχρεούται στη γνωστοποίηση της υλοποίησης του έργου και  της πρόσκλησης κατάθεσης προσφορών, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών.
Στην περίπτωση που η εκτίμηση της δαπάνης υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., αφού έχει ήδη εξασφαλίσει τις σχετικές πιστώσεις, προβαίνει στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με έκδοση της σχετικής απόφασης. Η απόφαση αυτή αναρτάται σε ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr), για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών. Στη συνέχεια συγκροτεί με απόφασή του τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού (η οποία προκύπτει με διαδικασία κλήρωσης μεταξύ των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ.), κατ’ εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, η οποία συλλέγει τουλάχιστον τρεις προσφορές και προβαίνει στην αξιολόγησή τους με την έκδοση σχετικού Πρακτικού. Ταυτόχρονα με απόφαση του Προϊσταμένου της  Δ.Ο.Υ. συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων του διαγωνισμού (ακολουθώντας διαδικασία κλήρωσης μεταξύ των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ.) για την εξέταση τυχόν ενστάσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του πρόχειρου διαγωνισμού. Ακολούθως, ο Προϊστάμενος της  Δ.Ο.Υ., προβαίνει στην έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας με την έκδοση σχετικής απόφασης κατακύρωσης και υπογράφεται η αντίστοιχη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία Γ1 της Β΄ Φάσης (Γ1.4 έως Γ1.6).

Γ2. Διαδικασία που ακολουθείται  από τις Δ.Ο.Υ. (μεταφερόμενες και υποδοχής) όσον αφορά στη μεταφορά του εξοπλισμού πληροφορικής .  
Το έργο συνίσταται στην ασφαλή αποσύνδεση - μεταφορά, καθώς και επανασύνδεση του  εξοπλισμού πληροφορικής στη Δ.Ο.Υ. υποδοχής ή την καθ’ υπόδειξη από τη ΓΓΠΣ μεταφορά του πλεονάζοντος εξοπλισμού.
Ακολουθούνται τα βήματα της διαδικασίας Γ1 της Β΄ φάσης (ανάλογα με το ύψος δαπάνης) χωρίς ωστόσο να υπάρχει η υποχρέωση εντοπιότητας των υποψηφίων αναδόχων.

Γ3. Διαδικασία ανάθεσης των αναγκαίων οικοδομικών και ηλεκτρολογικών εργασιών στις Δ.Ο.Υ. υποδοχής

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., ύστερα από την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών των αναγκαίων οικοδομικών και ηλεκτρολογικών εργασιών από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και στέγασης και σύμφωνα με τις ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις, προβαίνει σε έρευνα της αγοράς και αξιολόγηση των σχετικών προσφορών για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Στη συνέχεια ζητά με έγγραφό του την  εξασφάλιση της σχετικής πίστωσης από τη Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, η οποία στη συνέχεια μεταβιβάζει τις αναγκαίες πιστώσεις στις Δ.Ο.Υ. που θα εκτελεστούν οι εργασίες διαμόρφωσης. Στη συνέχεια ακολουθούνται τα βήματα της διαδικασίας Γ1 της Β΄ φάσης (ανάλογα με το ύψος δαπάνης).
Γενικές οδηγίες
Σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, κάθε απόφαση που εκδίδεται για τα παραπάνω έργα (διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, ανάθεσης, συγκρότηση επιτροπών, σύμβαση κλπ) θα πρέπει να αναρτάται στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» με ευθύνη της Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.).
Ο Προϊστάμενος κάθε Δ.Ο.Υ. υποδοχής με την ολοκλήρωση της πληρωμής του αναδόχου, υποχρεούται να αποστείλει πλήρες αντίγραφο του φακέλου του έργου που υλοποιήθηκε (δεσμεύσεις πιστώσεων, προσφορές, αποφάσεις, συμβάσεις, τιμολόγια, κλπ) στον Διαχειριστικό Υπεύθυνο της Ομάδας Διοίκησης της Πράξης «Συγχώνευση και Αναδιοργάνωση των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)».

Δ. Σχήμα Διοίκησης έργου:  
Συστήνεται Ομάδα Διοίκησης της Πράξης «Συγχώνευση και Αναδιοργάνωση των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)», η οποία αποτελείται από :

1.    Τον Υπεύθυνο του έργου, ο οποίος συντονίζει το σύνολο των δράσεων και των πόρων (ανθρώπινων και οικονομικών). Ρόλος του υπεύθυνου έργου είναι:
•    συνεργασία με τους καθ, ύλην αρμόδιους  Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές και την Συντονιστική Ομάδα έργων της ΓΓΠΣ,
•    συνεργασία και συντονισμός των υπεύθυνων όπως ορίζονται στα σημεία 2 έως 6 της παρούσας ενότητας Δ,
•    συνεργασία και ευθύνη τήρησης των υποχρεώσεων προς της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση του Ε.Σ.Π.Α.,
•    ευθύνη για την κατανομή των ανθρώπινων πόρων στις ενέργειες για την προώθηση της υλοποίησης του έργου,
•    ευθύνη για τον συντονισμό  των επιμέρους δράσεων,
•    τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των δράσεων,
•    μέριμνα για τον συντονισμό των ενεργειών των Δ.Ο.Υ.,
•    οργάνωση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του πλάνου υλοποίησης του  έργου.
Ο Υπεύθυνος του έργου θα ορισθεί από την ΓΓΠΣ.

2.    Τον Υπεύθυνο Συντονισμού των Δ.Ο.Υ. ο οποίος έχει την ευθύνη τυποποίησης, ενημέρωσης και παρακολούθησης της ορθής τήρησης των διαδικασιών που θα  πραγματοποιηθούν από τις Δ.Ο.Υ. σε άμεση συνεργασία με τον Υπεύθυνο Έργου
Ο Υπεύθυνος Συντονισμού των Δ.Ο.Υ. θα ορισθεί από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και θα προέρχεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών
3.    Τον Υπεύθυνο Τεχνολογικών θεμάτων  με την αντίστοιχη αρμοδιότητα, ο οποίος θα ορισθεί από την ΓΓΠΣ
4.    Τον Υπεύθυνο Τεχνικών Θεμάτων με την αντίστοιχη αρμοδιότητα, ο οποίος θα ορισθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών
5.    Τον Υπεύθυνο Οικονομικής διαχείρισης με την αντίστοιχη αρμοδιότητα, ο οποίος θα ορισθεί από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
6.    Τον Διαχειριστικό Υπεύθυνο, ο οποίος έχει την ευθύνη τήρησης του πλήρους φακέλου του έργου, σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΣΠΑ και θα ορισθεί από την ΓΓΠΣ.

Η Συγκρότηση της Ομάδας Διοίκησης θα γίνει με Υπουργική απόφαση και η διάρκειά της μέχρι την επιχειρησιακή και διαχειριστική ολοκλήρωση της Πράξης».

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο