Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-12-2012 ]

Άρθρα Ε.Φ.Ε.Ε.Α. - Αλλαγές που επέρχονται με τον νέο Κ.Φ.Α.Σ.

(Ε.Φ.Ε.Ε.Α. - Αλλαγές που επέρχονται με τον νέο Κ.Φ.Α.Σ.)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42-46 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34

ΤΗΛ.: 210 8224111-210 8834483 FAX: 210 8834484

http://www.efeea.gr


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 21/12/2012

ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΦΑΣ

Συνάδελφοι στη προσπάθεια που κάνουμε για γρήγορη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση αναφέρουμε  παρακάτω κάποια θέματα του νέου  ΚΦΑΣ που πρέπει να προσεχθούν εν όψη της ισχύος του από 1/1/2013.

Γενικά ισχύουν οι λύσεις που έχουν δοθεί στο παρελθόν από το Υ.Ο.

•    Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής ο υπόχρεος φυσικό πρόσωπο, που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά.                                                                                            

Για να απαλλαγεί κατά την έναρξη πρέπει να εγκρίνει ο επιθεωρητής .
•    Καταργείται η επιτροπή λογιστικών βιβλίων.
•    Καταργείται το βιβλίο ιδρυτή.
•    Επανέρχονται στην εκτύπωση τα λογιστικά βιβλία.                                          

Καταργούνται οι εκτυπώσεις  ισοζυγίου για τα Γ κατηγορίας και η μηνιαία κατάσταση εσόδων εξόδων για τα Β.

•    Για αλλαγή από χειρόγραφη τήρηση βιβλίων σε μηχανογραφική απαιτείται μεταβολή στο μητρώο.
•    Το όριο  για το Βιβλίο αποθήκης είναι 5.000.000,00 ανά χρήση και όχι στις 2 χρήσεις.
•    Τα αποθέματα που βρίσκονται σε υποκατάστημα ή σε αποθηκευτικό χώρο καταχωρούνται υποχρεωτικά  στο βιβλίο απογραφών της έδρας ανά υποκατάστημα. Τα δεδομένα των αγαθών αυτών δίνονται άμεσα στον έλεγχο που διενεργείται στο υποκατάστημα ή στον αποθηκευτικό χώρο.
•    Για τα Β κατηγορίας ισχύει το όριο των 150.000,00 για την απογραφή.
•    Επίσης ισχύουν οι  ΠΟΛ για την απαλλαγή απογραφής για ορισμένα επαγγέλματα με Β κατηγορίας βιβλία, καθώς επίσης και οι λύσεις για την ομαδοποίηση προϊόντων.
•    Για τήρηση στοιχείων άλλης σειράς δεν χρειάζεται γνωστοποίηση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΒΙΒΛΙΩΝ

•    Για τα Γ κατηγορίας (διπλογραφικά) μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α.  Στην ίδια προθεσμία ενημερώνεται το γενικό καθολικό και τα αναλυτικά καθολικά με εξαίρεση αυτά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα οποία μπορεί να ενημερώνονται μέχρι την εικοστή (20η) του μεθεπόμενου μήνα.
•    Για τα Β κατηγορίας (απλογραφικά) Η καταχώρηση - ενημέρωση του βιβλίου εσόδων - εξόδων με τις πιο πάνω πράξεις γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
•    Παραμένει η διάταξη , όπου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους για τα Β κατηγορίας, καταχωρείται συγκεντρωτικά, ανάλυση των δεδομένων ανάλογα με τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος και την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.


ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Τα πρόσθετα βιβλία μόνο του άρθρου 10 παρ. 5 του ΚΒΣ και ΠΡΟΣΟΧΗ όχι άλλων διατάξεων ή νόμων (πχ. του άρθρου 45 του ΦΠΑ) παρέμειναν για τα παρακάτω επαγγέλματα.

•    Εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας
•    Εκπαιδευτήρια
•    Κλινική ή θεραπευτήριο
•    Κέντρα αισθητικής
•    Γυμναστήρια
•    Χώροι στάθμευσης
•    γιατροί και οδοντίατροι

ΠΡΟΣΟΧΗ Για τα βιβλία που καταργήθηκαν απαιτείται ή να θεωρηθούν ΑΠΥ για λιανική ή να εκδίδονται οι αποδείξεις με τη χρήση  ΦΤΜ ή μηχανισμού.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

•    Η απαλλαγή έκδοσης ΔΑ μεταξύ εγκαταστάσεων που δινόταν από τον έφορο είναι πλέον αρμοδιότητα του επιθεωρητή.
•    Το ΔΑ πλέον αντικαθιστά το δελτίο ποσοτικής παραλαβής.


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

•    Ειδικά, τα τιμολόγια και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου συνενωμένα ή μη με στοιχεία διακίνησης μπορεί να εκφράζονται σε ξένη γλώσσα για συναλλαγές και στο εσωτερικό της χώρας.
•    Τίθεται σε εφαρμογή η αυτοτιμολόγηση όπου μπορεί κάποια επιχείρηση να αυτοτιμολογεί τον εαυτό της και να δίδει αντίγραφο στον προμηθευτή.                                               

Χρειάζεται συμφωνητικό στη ΔΟΥ.
•    Δεν είναι πλέον υποχρεωτικό στα στοιχεία, να αναγράφονται το επάγγελμα και η ΔΟΥ των αντισυμβαλλομένων.
•    Επί επιστροφής αγαθών το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από το χρόνο της παραλαβής τους και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο που παραλήφθηκαν τα αγαθά.
•    Σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριμένο ή μη πλήθος υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. Η ανωτέρω διάταξη που αφορά και εμάς, καλύπτεται με την σύνταξη συμφωνητικού για απαίτηση τέλος του έτους.
•    Στην περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου το γεγονός γνωστοποιείται άμεσα από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (θα γίνει εντός δύο ημερών).                                                                     

Δεν εκδίδεται τιμολόγιο αγοράς αλλά  τίτλος κτήσης στον οποίο περιλαμβάνονται, τα στοιχεία των συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής.


ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ

•    Επί παροχής υπηρεσιών από ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα χωρίς αμοιβή, στην απόδειξη λιανικής αναγράφεται η ένδειξη «δωρεάν», εφόσον δεν εκδίδεται στοιχείο αυτοπαράδοσης.
•    Στην επιστροφή λιανικώς πωληθέντος αγαθού, αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη, εφόσον επιστρέφεται ποσό άνω των τριάντα (30) ευρώ.


Έγγραφα μεταφοράς

•    Ο μεταφορέας μπορεί να εκδίδει, αντί φορτωτικής, τιμολόγιο ή απόδειξη,  εφόσον τηρείται το ημερολόγιο μεταφοράς.

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Ισχύουν οι διατάξεις για τις ΦΤΜ και τους μηχανισμούς σήμανσης.                       
Μέχρι τις 31/12/2013  όπου θα  ξαναμελετηθεί το θέμα,  θεωρούνται από τις ΔΟΥ τα παρακάτω στοιχεία.

•    Δελτίο Αποστολής.                                                                                                            
Επίσης και κάθε συνενωμένο στοιχείο με ΔΑ.
•    Αποδείξεις για την παροχή υπηρεσιών λιανικώς.                                                      
Εμείς εκδίδουμε Αποδείξεις για Παροχή Υπηρεσίας θεωρημένη προς ιδιώτες και Τιμολόγιο αθεώρητο προς επιτηδευματίες.
•    Τα βιβλία είναι αθεώρητα για πράξεις από 1/1/2013.                                                    
Ο Δεκέμβριος 2012, η απογραφή κλπ θα είναι σε θεωρημένο βιβλίο.
•    Τα αθεώρητα βιβλία που ενημερώνονται μηχανογραφικά, μπορεί να μην εκτυπώνονται, εφόσον τα δεδομένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης, με την προϋπόθεση ότι, τα δεδομένα αυτά εκτυπώνονται άμεσα όταν ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο.                                                                                       

Η μη διαφύλαξη ή η αδυναμία αναπαραγωγής του περιεχομένου αυτών εξομοιώνεται με μη τήρηση των βιβλίων.
•    Με γνωστοποίηση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας του υπόχρεου μπορεί τα βιβλία να ενημερώνονται σε άλλο τόπο με τα πρωτογενή φορολογικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, τα οποία μετά την ενημέρωση τους, επιστρέφονται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν.

Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών

•    Παραμένει το όριο των 3.000,00 που αφορά εξόφληση με μετρητά για επιτηδευματίες και 1.500,00 για ιδιώτες.
•    Στο ίδιο ποσό των 3.000,00 ανέρχεται πλέον και η αγορά αγροτικών προϊόντων.
•    Επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.


Η επιστημονική ομάδα της Ένωσης είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.Για το Δ.Σ.


                               Ο  Πρόεδρος                                               Ο  Γενικός  Γραμματέας
                       Νικόλαος  Αυλωνίτης                                     Δημήτριος  Τσαμόπουλος
                                                             
    ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


8 Σχόλια

image description Ερωτησεις | Δεκεμβρίου 28, 2012 9:40 π.μ. | Απάντηση
1. οι λογιστες στους πελατες για την τηρηση θα εκδιδουν ΑΠΥ ή ΤΠΥ? 2. Τι παρακρατηση θα κανουμε 20% ή 25%? 3. Θα εκτυπωνουμε θεωρημενο ανα τριμηνο?
image description ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Ιανουαρίου 24, 2013 9:12 π.μ.
Κάνετε ένα λάθος: Δεν κάνουμε εμείς παρακράτηση, οι πελάτες μας κάνουν.
image description nikoskoutras | Δεκεμβρίου 28, 2012 1:25 μ.μ. | Απάντηση
1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2 20 ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300 3 ΑΘΕΩΡΗΤΟ
image description TAGANDRE | Δεκεμβρίου 28, 2012 2:43 μ.μ. | Απάντηση
Τί γίνεται με τις ήδη θεωρημένες ΑΠΥ ? Τα ήδη θεωρημένα βιβλία εκτυπώνουμε σε αυτά εως ότου τελιώσουν? Να παμε όλοι και να στείλουμε και τους πελάτες να θεωρήσουν ΤΠΥ για τους επιτηδευματίες και ΑΠΥ για ιδιώτες(ή χρησιμοποιούμε γιαυτό τις υπάρχουσεσ ΑΠΥ
image description Ο ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ | Δεκεμβρίου 28, 2012 4:26 μ.μ. | Απάντηση
ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ Η ΑΝΟΡΓΑΝΩΣΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ , ΤΟΥΣ ΕΙΠΑΝ ΝΑ ΤΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΑ ΚΑΝΑΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ.ΤΩΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ 100 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ .ΚΑΡΕΚΛΟΚΕΝΤΑΥΡΟΙ.
image description ΤΡΥΦΩΝ | Δεκεμβρίου 30, 2012 4:33 μ.μ. | Απάντηση
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΕΕΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ!!!
image description alekosmp | Ιανουαρίου 9, 2013 9:48 π.μ. | Απάντηση
Το οριο 1500 για τους ιδιώτες είναι σίγουρο?
image description spiros | Ιανουαρίου 18, 2013 12:14 π.μ. | Απάντηση
Επειδή δεν έχω καταλάβει ακόμα: Ποιες κατηγορίες επαγγελμάτων υποχρεούνται μέχρι 28-02 να εγκαταστήσοουν ΦΤΜ ή μηχανισμό?
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο