Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-12-2012 ]

Απόφαση ΦΕΚ Β' 3367/17-12-2012 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 50574/ΨΣ 4907 (ΦΕΚ 1803/Β/17−11−2010) απόφασης Προκήρυξης Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων με τίτλο «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου (digi−content)»

(Τροποποίηση της υπ' αριθ. 50574/ΨΣ 4907 (ΦΕΚ 1803/Β/17−11−2010) απόφασης Προκήρυξης Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων με τίτλο «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου (digi−content)»)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5339/26−10−2007 που αφορά την έγκριση του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας − CCI2007GR161PO002.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

3. Το ΠΔ 84/2012 και το ΠΔ 86/2012 (ΦΕΚ 141Α/21−6−2012) περί αποδοχής παραίτησης και διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

4. Το ΠΔ 117/2012 (ΦΕΚ 202Α/19−10−2012) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»".

5. Το ΠΔ 85/2012 (ΦΕΚ 141Α/21−6−2012) άρθρο 1 περί ίδρυσης «Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

6. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/03−12−2007) και ειδικότερα τα άρθρα 3, 4, 17 και 32 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−04−2005).

8. Την υπ’ αριθ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27−03−2008 υπουργική απόφαση έγκρισης του Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την υπ’ αριθ. 43079/ΕΥΣ5909/22−09−2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΑ), με την οποία εκχωρούνται οι αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007−2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».

10. Την υπ’ αριθ. 22840/ΔΙΟΕ1091/21.5.2008 (ΦΕΚ 1011/Β/30−05−2008) "Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 41637/ΔΙΟΕ 769/8.12.2000" (ΦΕΚ 1502/Β/8.12.2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κοινή υπουργική απόφαση "Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας και Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας", με σκοπό την αναδιάρθρωση σύμφωνα με τα Α.3 και Α.5 του Ν. 3614/2007, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση".

11. Την υπ’ αριθ. 151.730/ΨΣ 2238−Α1 (ΦΕΚ 1276Β/11.04.2012) υπουργική απόφαση (ΥΑ), με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».

12. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.21816 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 2660/Β/09−11−2011) με θέμα: «Συγχώνευση δια απορροφήσεως της εταιρείας «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».

13. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.22225 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Τροποποίηση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." και εκ νέου κωδικοποίησή του» (ΦΕΚ 2684/Β/03−10−2012).

14. Την υπ’ αριθ. 27387/11/24−11−2011 ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», του Περιφερειάρχη Αττικής.

15. Την από 30−11−2010 με υπ’ αριθ. 155.298/ΨΣ10830−Α1 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την έγκριση της εξειδίκευσης των κριτηρίων για την επιλογή και αξιολόγηση των δράσεων ενισχύσεων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ», δράσεων ενταγμένων στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».

16. Την υπ' αριθ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ. 21816 (ΦΕΚ 2660/Β/9−11−2011) κοινή υπουργική απόφαση των υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Συγχώνευση δι’ απορρόφησης της εταιρείας "Ψηφιακές Ενισχύσεις».

17. Την υπ’ αριθ. 50574/ΨΣ 4907 (ΦΕΚ 1803/Β/17−11−2010) προκήρυξη Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων με τίτλο «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδύσεων στον Τομέα του Ψηφιακού Ευρυζωνικού Περιεχομένου (digi−content)» και τις τροποποιήσεις αυτής (υπ’ αριθ. 9934/ΨΣ5909 ΦΕΚ 617/Β/06−03−2012 και υπ’ αριθ. 17675/ΨΣ 6078 (ΦΕΚ 1450/Β/02−05−2012).

18. Τους Οδηγούς Υποβολής, Αξιολόγησης, και Υλοποίησης όπως εκδόθηκαν από την εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ και ισχύουν.

19. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, 

αποφασίζει:

Την τροποποίηση του Άρθρου 9 (Διάρκεια Επενδυτικών Σχεδίων) της υπ’ αριθ. 50574/ΨΣ4907 (ΦΕΚ 1803/Β/17−11−2010) απόφασης προκήρυξης Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων με τίτλο: «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου (digi−content)» ως εξής:

«Άρθρο 9: Διάρκεια Επενδυτικών Σχεδίων
1. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους και ισχύει κατά παρέκκλιση της δηλωθείσας ή εγκεκριμένης.
Η εν λόγω χρονική διάρκεια υλοποίησης δεν δύναται περαιτέρω παράτασης».

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η 50574/ΨΣ4907 (ΦΕΚ 1803/Β/17−11−2010) με όποιες τροποποιήσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο