Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-12-2012 ]

Αριθμ. αποφ: ΔΠΕΙΣ Δ 1170583 ΕΞ 7.12.2012 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1027320/678/0006Β/24−2−1998 (B΄ 196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα «Έσοδα – Έξοδα» και «Δικαστικών Ενεργειών» του ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»

(Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1027320/678/0006Β/24−2−1998 (B΄ 196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα «Έσοδα – Έξοδα» και «Δικαστικών Ενεργειών» του ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. αποφ: ΔΠΕΙΣ Δ 1170583 ΕΞ 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1) Της παρ.2 του άρθρου 49 του Ν. 1591/1986 (Α΄/50), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 16 του Ν. 2873/2000 «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄/285).

2) Της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ /247), όπως ισχύει.

3) Του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄/128), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4) Τα άρθρα 69, 70 και 74 του Π.Δ. 16/89 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (A΄/6).

5) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄/98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

6) Την υπ’ αριθμ. 1027320/678/0006Β/16.3.1998 (Β΄/196) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από την Δ.Ο.Υ Μοσχάτου εντύπων στα Υποσυστήματα “Έσοδα – Έξοδα” και “Δικαστικών Ενεργειών” του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1064406/1250/0006Β/28.5.1998 (Β΄/542) ομοία «Τροποποίηση αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών ως προς το τύπο και το περιεχόμενο ορισμένων εντύπων Δ.Ο.Υ., των Υποσυστημάτων “Μητρώου’’, “Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων’’, “Έσοδα – Έξοδα’’, “Δικαστικών Ενεργειών’’ και “Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο’’ του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), καθώς και τις Δ.Ο.Υ που χρησιμοποιούν αυτά όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6Γ 1177129 ΕΞ 29.12.2011 (Β΄/3325) ομοία «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1027320/678/0006Β/16.3.1998 (Β΄/196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα “Εσοδα – Εξοδα” και “Δικαστικών Ενεργειών” του Oλοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΠΕΙΣ Δ 1156972/14.11.2012 (Β΄/3236) ομοία «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1027320/678/0006Β/16.3.1998 (Β΄/196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα “Εσοδα – Εξοδα” και “Δικαστικών Ενεργειών” του Oλοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

8) Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/19−09−2012 (Β΄ 2574) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

ΙΙ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, για το 2012 και τα επόμενα έτη,

αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε τις παρ. 1 και 2 της υπ’ αριθμ. 1027320/678/0006Β/16.3.1998 (B΄/196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από την Δ.Ο.Υ Μοσχάτου εντύπων στα Υποσυστήματα “Έσοδα − Έξοδα’’ και “Δικαστικών Ενεργειών’’ του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ως εξής:

α) Συμπληρώνουμε την παράγραφο 1, με την προσθήκη περίπτωσης, με Α/Α (13), ονομασία εντύπου «ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ−Α» και με κωδικό αριθμό εντύπου «Α8α».

β) Συμπληρώνουμε την παράγραφο 2, με την προσθήκη περίπτωσης ε), ως εξής: ε) Το ««ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ−Α» (Α8α), σε δυο αντίτυπα και εκτυπώνεται σε απλό χαρτί εκ των οποίων το πρώτο φέρει την ένδειξη «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» και το δεύτερο την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ». Η αρχειοθέτηση θα γίνεται κατ’αύξοντα αριθμό και τύπο είσπραξης που προκύπτει από το σύστημα TAXIS

γ) Αναριθμούμε την περίπτωση ε και στ, σε στ και ζ

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 1027320/678/0006Β/16.3.1998 (Β΄ 196) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο