Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-12-2012 ]

Αριθμ. 53517/10.12.2012 Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων, επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011

(Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων, επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 53517

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 2 και 3 του ν.3299/2004 (Α΄261) όπως ισχύει και 14 παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 του ν. 3908/2011 (Α΄9).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α΄ 165).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141), όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 88/2012 (Α΄ 143).

6. Την αριθ. 30377/Δ10672/05−07−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Μηταράκη» (Β΄ 2094 ).

7. Το άρθρο 2 του π.δ. 117/2012 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.» (Α΄ 202) Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄202).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

1. Επί πενταετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011 και προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεών τους, οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να αποστέλλουν, το Σεπτέμβριο κάθε έτους, στη Διεύθυνση Ελέγχων και Εκταμίευσης, της Γεν. Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ή στην αρμόδια Διεύθυνση Επενδύσεων του υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης ή στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία του Φορέα του επενδυτικού σχεδίου:

i. Στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασης του (τελευταίο καταστατικό κλπ).

ii. Στοιχεία πιστοποίησης της μετοχικής − εταιρικής σύνθεσης (Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ή/ και αντίγραφο Βιβλίου Μετόχων για Α.Ε., αντίγραφο Μητρώου Μελών Συνεταιρισμού, τελευταία σχετική τροποποίηση πράξης ίδρυσης για Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. κλπ).

iii. Οικονομικά στοιχεία του φορέα (ισολογισμός τελευταίου οικονομικού έτους, Ε3 του τελευταίου οικονομικού έτους, και τελευταίο θεωρημένο ισοζύγιο κλπ).

iν. Πρόσφατα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.

Β. Στοιχεία πιστοποίησης της φερεγγυότητας του Φορέα του επενδυτικού σχεδίου:

i. Φορολογική ενημερότητα

ii. Ασφαλιστική ενημερότητα

iii. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου τριμήνου

iν. Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση τελευταίου τριμήνου.

Γ. Στοιχεία τεκμηρίωσης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης:

i. Αντίγραφα συγκεντρωτικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) στο ΙΚΑ για το τελευταίο έτος (τέσσερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.Δ).

Δ. Λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση, για τον έλεγχο διατήρησης των ειδικών όρων υπαγωγής.

2. Η υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), όταν λειτουργήσει η σχετική εφαρμογή.

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων, από την αρμόδια Υπηρεσία επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει και 14 του ν. 3908/2011 όπως ισχύει.

4. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας, οι υπόχρεες επιχειρήσεις αποστέλλουν, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τα έτη από την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης έως και το έτος πρώτης υποβολής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο