Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-12-2012 ]

Αριθ. πρωτ.: Φ 80000/οικ.29810/ 1981/14.12.2012 Απογραφή των συνταξιούχων λόγω θανάτου

(Απογραφή των συνταξιούχων λόγω θανάτου)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 14-12-2012
Α.Π. Φ 80000/οικ.29810/1981  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                         
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ     
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                      
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ            

Πληροφορίες:Ιλ. Μαλισιώβα     
Τηλ:210-3368121
                                  
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΘΕΜΑ: Απογραφή των συνταξιούχων λόγω θανάτου. 

ΣΧΕΤ: Το Φ80000/οικ28685/303/5-12-2012 έγγραφο της ΓΓΚΑ.

Με  τα αριθμ. πρωτ. οικ.16928/148/30-7-2012, οικ.Φ10060/οικ.15751/340/30-7-2012, Φ90072/21768/215/16-10-2012 και 90072/οικ.25705/507/9-11-2012 έγγραφα δόθηκαν οδηγίες για την περιστολή των δαπανών, τη διασταύρωση στοιχείων και την εκμηδένιση των πλαστών και παράνομων συντάξεων. Επιπλέον, με το Φ80000/οικ28685/303/5-12-2012 σχετικό έγγραφο ζητήθηκε από  τους ασφαλιστικούς φορείς,  οι οποίοι δεν έχουν διενεργήσει αυτοπρόσωπη απογραφή των συνταξιούχων, να προβούν  και  να ολοκληρώσουν την σχετική διαδικασία το αργότερο την 28η Φεβρουαρίου 2013. 

Παράλληλα με τις ανωτέρω δράσεις, και ανεξαρτήτως αν έχει διενεργηθεί ή διενεργείται απογραφή των συνταξιούχων του φορέα σας, παρακαλείσθε να διενεργήσετε ειδική απογραφή των συνταξιούχων λόγω θανάτου, δηλαδή χήροι/χήρες και παιδιά 12 ετών και άνω του Ταμείου σας καθώς και των προσώπων που τυχόν συνταξιοδοτεί το Ταμείο σας με τις διατάξεις των  άγαμων θυγατέρων, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2013. Πέραν της προθεσμίας αυτής  ουδεμία παράταση  θα δοθεί και καλείσθε μετά την ημερομηνία αυτή να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη διακοπή των συντάξεων όσων συνταξιούχων, μέχρι την ημερομηνία αυτή, δεν  ανταποκριθούν στην ειδική απογραφή των συνταξιούχων λόγω θανάτου.

Η απογραφή είναι  αυτοπρόσωπη και  υποχρεωτική, όπως υποχρεωτική είναι και η προσκόμιση από τους συνταξιούχους λόγω θανάτου ή στις περιπτώσεις που οι Διοικήσεις σας θα ορίσουν από  τον νόμιμο πληρεξούσιο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (ενδεικτικά: συνταξιούχοι που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας για δικαιοπραξία, λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, συνταξιούχοι, που κατοικούν στο εξωτερικό και πληρώνονται τη σύνταξή τους μέσω πληρεξουσίου) των παρακάτω δικαιολογητικών:

α. αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (για αλλοδαπούς) ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας για παιδιά που δεν έχουν εκδώσει δελτίο  αστυνομικής ταυτότητας

β. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εκδοθέν κατά τον  ημερολογιακό  μήνα  της απογραφής του συνταξιούχου από την κατά νόμο αρμόδια αρχή. Ειδικά για τους αλλοδαπούς συνταξιούχους λόγω θανάτου  που κατοικούν μόνιμα εκτός Ελλάδος, προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή το ισοδύναμο αυτού , σύμφωνα με τους νόμους της χώρας μόνιμης διαμονής τους , επισήμως μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει ότι μετά τη συνταξιοδότησή τους λόγω θανάτου από τον ελληνικό ασφαλιστικό φορέα ή φορείς δεν έχουν τελέσει γάμο και συνεχίζουν να τελούν σε κατάσταση χηρείας,

γ. το τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος,

δ. υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ρητά από τον συνταξιούχο λόγω χηρείας ότι από την ημερομηνία  συνταξιοδότησής του μέχρι σήμερα δεν έχει τελέσει γάμο και ότι εξακολουθεί να τελεί σε κατάσταση χηρείας (ή προκειμένου για άγαμες θυγατέρες ότι εξακολουθούν να είναι άγαμες), καθώς και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), 

ε. ειδικά για τα τέκνα που σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές πιστοποιητικό σπουδών πρόσφατα εκδοθέν.  

Κατόπιν των ανωτέρω  ζητείται από τις Διοικήσεις  των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας να εκδώσουν άμεσα ρητές και σαφείς οδηγίες επί τη βάσει των ανωτέρω για την απρόσκοπτη εφαρμογή της ειδικής απογραφής των συνταξιούχων λόγω θανάτου  και των άγαμων θυγατέρων,  καθώς και να ενημερώσουν έγκαιρα  με κάθε δυνατό τρόπο τους συνταξιούχους της ανωτέρω κατηγορίας, ώστε αφενός η ειδική αυτή απογραφή να ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας και αξιόπιστα και αφετέρου να μην υποβληθούν σε ταλαιπωρία ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες συνταξιούχων αυτής της κατηγορίας (όπως  π.χ. νοσηλευόμενοι, άτομα που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας για δικαιοπραξία).

Παρακαλούνται οι φορείς να ενημερώσουν το γραφείο κ. Υπουργού για την έναρξη και τον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας  της ειδικής απογραφής καθώς και για τα αποτελέσματά της ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]  έως την Παρασκευή 8.3.2013.

Οι Κυβερνητικοί Επίτροποι των Διοικητικών Συμβουλίων των ασφαλιστικών φορέων στους οποίους επιδίδεται το παρόν, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, παρακαλούνται για την πιστή τήρηση και εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο