Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-12-2012 ]

Αριθμ. 14669/4.12.2012 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12476/9.10.2012 (ΦΕΚ 2842/Β΄/23.10.2012) απόφασης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων

(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12476/9.10.2012 (ΦΕΚ 2842/Β΄/23.10.2012) απόφασης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων)

Κατηγορία: Πόθεν Έσχες

Αριθμ. 14669

(ΦΕΚ Β' 3293/10-12-2012)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 του Συντάγματος.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4065/2012 (ΦΕΚ 77/Α΄/9.4.2012) και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του νόμου αυτού.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 4 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α΄/25.6.2002).

4. Την υπ’ αριθμ. 9959/7094/1.8.2012 (ΦΕΚ 157/Α΄/8.8.2012) απόφαση του Προέδρου της Βουλής «Αντικείμενο, διαδικασία ελέγχου, οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 21 του Ν. 3023/2002».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς, αλλά δεν υπερβαίνει την εγκεκριμένη πίστωση που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής (Κ.Α. 0871), ύψους 1.500.000 ευρώ.

6. Την υπ’ αριθμ. 12476/9.10.2012 (ΦΕΚ 2842/Β΄/23.10.2012) απόφαση του Προέδρου της Βουλής «Καθορισμός ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, προϋποθέσεις και διαδικασία ορισμού τους».

7. Την ανάγκη αύξησης του με αυτήν οριζόμενου αριθμού των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, λόγω του μεγάλου αριθμού των ελεγχόμενων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, 

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των εδαφίων α΄, β΄ και γ΄ της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 12476/9.10.2012 (ΦΕΚ 2842/Β΄/23.10.2012) απόφασής μας, ως εξής:

α) Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4065/2012 αναλαμβάνουν τον επανέλεγχο ή και τον αρχικό έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, κατ’ εντολή της Επιτροπής, προέρχονται από εταιρείες ελεγκτών εγγεγραμμένες στο Μητρώο νομίμων ελεγκτών της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) και ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 21 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α΄/25.6.2002).

β) Για το παραπάνω έργο ορίζονται δεκαοκτώ ελεγκτές, από τους οποίους πέντε τουλάχιστον πρέπει να έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία δέκα ετών. Τέσσερις ορκωτοί ελεγκτές έχουν τη γενική ευθύνη της διεξαγωγής του ελέγχου, όπως ειδικότερα ορίζεται από την Επιτροπή του άρθρου 21.

γ) Η αμοιβή καθορίζεται με βάση το ελάχιστο ωρομίσθιο, όπως αυτό προσδιορίζεται από την Ελεγκτική Εταιρεία στην οποία απασχολούνται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 12476/9.10.2012 τροποποιούμενη απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ − ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο