Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-12-2012 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5045786 ΕΞ 4.12.2012 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5036259 ΕΞ2012/21−09−2012 κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2573/Β΄) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία»

(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5036259 ΕΞ2012/21−09−2012 κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2573/Β΄) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5045786 ΕΞ 2012

(ΦΕΚ Β' 3291/10-12-2012)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄/265/2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και ειδικότερα την παράγραφο 5, του άρθρου 78, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 22 του Ν. 3634/2008 (ΦΕΚ Α΄/9/2008) αλλά και με την περίπτωση 1β της υποπαραγράφου Ε.3 του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄/222/2012), με την οποία αναπροσαρμόζεται από 5 Νοεμβρίου 2012, ο συντελεστής ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, σε εξήντα έξι (66) ευρώ το χιλιόλιτρο

2. Τις διατάξεις του πέμπτου άρθρου του Νόμου 4092/2012 (ΦΕΚ Α΄/220/2012) «Κύρωση της από 6 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου…. και άλλες διατάξεις» με τις οποίες αναπροσαρμόζεται από 15 Οκτωβρίου 2012, ο συντελεστής ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, της περίπτωσης στ΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του Ν. 2960/2001, σε τριακόσια τριάντα (330) ευρώ το χιλιόλιτρο.

3. Τις διατάξεις της αρ. 1079248/5521/0016/21−07−2008 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ Β΄/1443/2008) περί καθορισμού της αρμόδιας Αρχής για την επιστροφή του ποσού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

4. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5036259 ΕΞ 21.9.2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2573/Β΄), λόγω αναπροσαρμογής των συντελεστών ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων εντός του έτους 2012.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

6. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών και το Π.Δ 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

7. Το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α΄) περί διορισμού Υπουργού και Υφυπουργών.

8. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19−9−2012 απόφαση (ΦΕΚ 2574/Β΄) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

9. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5036259 ΕΞ 21.9.2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2573/Β΄) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία», ως ακολούθως:

α. Όπου στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση, αναφέρεται ο συντελεστής εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο, αντικαθίσταται αναλόγως σε «εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο έως και 04 Νοεμβρίου 2012 και εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο από 05 Νοεμβρίου 2012».

β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, του άρθρου 2 αυτής, η φράση «ο οποίος για το έτος 2012, ορίζεται σε 412 ευρώ ανά χιλιόλιτρο», αντικαθίσταται με τη φράση, «ο οποίος για το έτος 2012 ορίζεται σε 412 ευρώ ανά χιλιόλιτρο έως και 14 Οκτωβρίου 2012 και σε 330 ευρώ ανά χιλιόλιτρο από 15 Οκτωβρίου 2012».

γ. Στο τέλος της παραγράφου 1, του άρθρου 2 αυτής, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Το ποσό επιστροφής του ΕΦΚ, που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 73 και του μειωμένου συντελεστή του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία της παραγράφου 5, του άρθρου 78 του Ν. 2960/2001, ορίζεται μεσοσταθμικά λόγω αναπροσαρμογών των συντελεστών ΕΦΚ το 2012, σε 367 ευρώ ανά χιλιόλιτρο».

δ. Στην παράγραφο 3, του άρθρου 3 αυτής, διαγράφεται η λέξη «ισόποσες».

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο