Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-12-2012 ]

Αρ. πρωτ.: οικ. 50885/10.12.2012 Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας

(Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΜΑΡΟΥΣΙ 10/12 /2012
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 50885

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ :ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΑΧ . Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39
ΤΑΧ. ΚΩΔ : 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας

ΣΧΕΤ. : Η αρ. 872/74/29-11-2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την αρ. 872/74/29-11-2012 Απόφασή του και όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του τροποποιημένου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Οργανισμού (Φ.Ε.Κ. 3054/18-11-2012), ενέκρινε τη χορήγηση του επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2012 στους ασφαλισμένους που πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού), καθώς επίσης και οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος και οι πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% από πνευμονική νόσο για το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου.

Για την καταβολή του επιδόματος έκαστος, ως ανωτέρω, ασφαλισμένος θα πρέπει να προσκομίσει:

α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι δεν έλαβε και ούτε θα λάβει το επίδομα από άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσιο κ.λ.π. και δεν έχει νοσηλευθεί σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των σαράντα έξι (46) ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου και

β) γνωμάτευση ιατρού Νοσοκομείου σχετικής με την πάθηση ειδικότητας από την οποία να πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά το χρονικό διάστημα ως ορίζεται ανωτέρω.

Για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, που πάσχουν από πνευμονοπάθεια, απαιτείται επιπλέον η υποβολή Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕ.Π.Α., από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας από πνευμονική νόσο.

Το ύψος του βοηθήματος καθορίστηκε στο ποσό των 200 €.

Δεδομένου του επιδοματικού χαρακτήρα της εν λόγω παροχής, θέτουμε ως χρονική διάρκεια για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών εκ μέρους των ασφαλισμένων αμετάκλητα την 28-2-2013.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση για την καταβολή του εν λόγω επιδόματος.

Η καταβολή του επιδόματος αεροθεραπείας στους δικαιούχους ασφαλισμένους θα πραγματοποιηθεί από τα Τμήματα Παροχών των εντασσομένων στον Ε.Ο.Π.ΥΥ. φορέων και τις Περιφερειακές Δ/νσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (για τους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Π.Α.Δ.) και η καταβολή του θα γίνει με τη διαδικασία που έκαστος φορέας ακολουθεί για την απόδοση δαπανών προς τους ασφαλισμένους.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος του επιδόματος αεροθεραπείας έχει αποβιώσει μέσα στη χρονική περίοδο από 1/6/2012 έως 31/8/2012, παύει να υπάρχει το υφιστάμενο στο πρόσωπό του δικαίωμα και κατά συνέπεια, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν υποχρεούται να καταβάλει την παροχή αυτή, εφόσον με τον θάνατο του εκλείπουν οι λόγοι χορήγησής της.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο