Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-12-2012 ]

Αρ. πρωτ.: 53513/10.12.2012 Παροχή οδηγιών για τη συμμετοχή αλλοδαπού Δημοσίου σε επενδυτικά σχέδια

(Παροχή οδηγιών για τη συμμετοχή αλλοδαπού Δημοσίου σε επενδυτικά σχέδια)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2012
Αρ. πρωτ.: 53513

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 105 63 
Πληροφορίες: Ν. Μπιτούνη 
Τηλ.: 210 3332273

Εγκύκλιος

ΘΕΜΑ: Παροχή Οδηγιών για τη συμμετοχή αλλοδαπού Δημοσίου σε επενδυτικά σχέδια.

Αναφορικά με τη φύση φορέα που ανήκει σε αλλοδαπό Δημόσιο ή συνδέεται με αυτό, ο οποίος συμμετέχει σε επενδυτικά σχέδια, καθώς και τη διαμόρφωση του ποσοστού συμμετοχής του Δημοσίου, εφαρμογή έχουν τα ακόλουθα:

Κατά τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004 (Α' 261) όπως ισχύει καθώς και της περίπτωσης α. της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3908/2011 (Α'8) όπως ισχύει αναφορικά με τα υπαγόμενα στο παραπάνω θεσμικό πλαίσιο επενδυτικά σχέδια, προβλέπεται ότι δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων των νόμων αυτών, μεταξύ άλλων και επενδυτικά σχέδια δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των θυγατρικών εταιρειών τους, στους οποίους συμμετέχουν το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού (ΟΤΑ) με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφαλαίου ή λαμβάνουν τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση από τους φορείς αυτούς, η οποία υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων τους.

Κατ' ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων, ως Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α' και β' βαθμού νοούνται το ελληνικό Δημόσιο, ΝΠΔΔ αυτού και ΟΤΑ α' και β' βαθμού αυτού.

Κατά τελολογική ερμηνεία άλλωστε συνάγεται ότι, σκοπός της εισαγωγής των ανωτέρω διατάξεων ήταν να ενισχυθεί κυρίως η ιδιωτική επιχειρηματικότητα, σε σχέση με την εν στενή αλλά και εν ευρεία έννοια επιχειρηματικότητα του Δημοσίου και των φορέων του.
Κατά τα παραπάνω, σε περιπτώσεις συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011 όπως ισχύουν, αλλοδαπού Δημοσίων ή φορέων αλλοδαπού Δημοσίου, το αλλοδαπό Δημόσιο καθώς και οι κατά τις εν λόγω διατάξεις φορείς τους αντιμετωπίζονται ως ιδιώτες, το δε μετοχικό κεφάλαιο αυτών δεν αθροίζεται σε τυχόν μετοχικό κεφάλαιο και εφόσον συμμετέχουν, του Ελληνικού Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. αυτού και ΟΤΑ α' και β' βαθμού αυτού, δεδομένου ότι οι ως άνω αλλοδαποί φορείς λειτουργούν, ως προς το ελληνικό Δημόσιο, αναπτύσσοντας επιχειρηματική δραστηριότητα ως ιδιώτες.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο