Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-12-2012 ]

Αριθ. Δ6Α 1159408 ΕΞ 16.11.2012 Συγκρότηση άμισθης Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, για έλεγχο παλαιών υποθέσεων και έργο αυτής

(Συγκρότηση άμισθης Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, για έλεγχο παλαιών υποθέσεων και έργο αυτής)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αριθ. Δ6Α1159408ΕΞ2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 20 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, όπως έχει τροποποιηθεί, «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 180).

β) Του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 211), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) Του π.δ/τος 167/1996 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών ....» (Α΄ 128), όπως ισχύει.

δ) Του π.δ/τος 211/1996 «Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων» (Α΄ 166), όπως ισχύει.

ε) Του π.δ/τος 156/2001 «Οργανισμός της Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών και αναδι− οργάνωση των Υπηρεσιών αυτής» (Α΄ 129), όπως ισχύει,

στ) Του π.δ/τος 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 144).

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (Β΄ 2574/24.09.2012).

3. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν τη συγκρότηση άμισθης Επιτροπής, προκειμένου να εξετασθούν παλαιές υποθέσεις της Οικονομικής Επιθεώρησης, για τον περαιτέρω ή μη έλεγχο αυτών, με σκοπό την υποβολή σχετικής εισήγησης στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να ληφθεί από αυτόν η τελική απόφαση.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής

1. Συγκροτείται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρηση, με έδρα στην Αθήνα, επταμελής άμισθη Επιτροπή, με αντικείμενο αρμοδιότητας και έργο, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας Απόφασης.

2. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται Προϊστάμενος Διεύθυνσης περιφερειακής Οικονομικής Επιθεώρησης εκ των υπηρετούντων, σε μία από τις περιφερειακές Οικονομικές Επιθεωρήσεις του νομού Αττικής. Μέλη της Επιτροπής ορίζονται Οικονομικοί Επιθεωρητές του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, καθώς και υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών στους οποίους έχει ανατεθεί η άσκηση καθηκόντων Οικονομικού Επιθεωρητή.

3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής υποστηρίζονται από Γραμματεία, η οποία στελεχώνεται από διοικητικούς υπαλλήλους του Τμήματος Γραμματείας των Υπηρεσιών της παραγράφου 2 του παρόντος και συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος προηγουμένως έρχεται σε συνεννόηση με τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της παραγράφου 2, για τη συγκρότηση της Γραμματείας.

4. Γραμματέας, της Επιτροπής ορίζεται ο εκάστοτε Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας της Οικονομικής Επιθεώρησης Πειραιά ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Γραμματείας της Οικονομικής Επιθεώρησης Ανατολικής Αττικής.

Άρθρο 2
Έργο της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση παλαιών υποθέσεων της Οικονομικής Επιθεώρησης, με σκοπό τον περαιτέρω ή μη έλεγχο αυτών, για τις οποίες, λόγω παλαιότητας και αμφίβολης απόδοσης ωφελημάτων για το Δημόσιο ή αμφίβολης διαπίστωσης πειθαρχικών παραπτωμάτων ή παραγραφής αυτών, ο έλεγχος κρίνεται ατελέσφορος (παρ. 20, άρθρο 55 του ν. 4002/2011).

Η Επιτροπή εισηγείται, μετά από την εξέταση των υποθέσεων, σχετικά, στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου αυτός να αποφασίσει, τελικά, για τον περαιτέρω έλεγχο ή μη αυτών.

Άρθρο 3
Διαδικαστικά στάδια του έργου της Επιτροπής

1. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ζητά, εγγράφως, από τις περιφερειακές Διευθύνσεις της Οικονομικής Επιθεώρησης, να διαβιβάσουν (στην Επιτροπή) πίνακες καταγραφής υποθέσεων με τους φακέλους των και με σχετική εισήγηση ανά υπόθεση, οι οποίες παραμένουν επί σειρά ετών ανεκτέλεστες και, κατ’ αρχήν, εμπίπτουν στις προϋποθέσεις της παραγράφου 20, του άρθρου 55 του ν. 4002/2011.

Ο Προϊστάμενος κάθε Οικονομικής Επιθεώρησης, που θα αποστείλει στην Επιτροπή τους σχετικούς φακέλους, αναθέτει στην Γραμματεία της Επιθεώρησης να αριθμήσουν τα πρωτότυπα έγγραφα του φακέλου κάθε υπόθεσης, που θα αποσταλεί στην Επιτροπή, με ευανάγνωστη χειρόγραφη ένδειξη αύξουσας αρίθμησης. Η ένδειξη χειρόγραφης αρίθμησης αναγράφεται στο κάτω μέρος κάθε έγγραφου ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, σε ελεύθερο χώρο του πλαισίου κάθε εγγράφου και εντός ευανάγνωστης ένδειξης χειρόγραφου μικρού κύκλου.

Ακόλουθα τα έγγραφα φωτοαντιγράφονται και πλησίον της (φωτοτυπημένης) ως άνω αρίθμησης τίθεται, ευανάγνωστα, η μονογραφή και η προσωπική σφραγίδα του υπαλλήλου της Γραμματείας που επιμελήθηκε της έκδοσης των φωτοαντιγράφων, καθώς και η στρογγυλή σφραγίδα της Υπηρεσίας.

Φάκελοι υποθέσεων που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή, χωρίς την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας ή των οποίων η Εισήγηση της παραγράφου 1 του παρόντος είναι ελλιπής ή ατεκμηρίωτη, επιστρέφονται στην Οικονομική Επιθεώρησης που τους απέστειλε.

Οι ως άνω φάκελοι διαβιβάζονται με εμπιστευτικό πρωτόκολλο και με προηγούμενη λήψη απόδειξη παραλαβής, από την Υπηρεσία που επιμελείται της μεταφοράς.

Φάκελοι που αφορούν υποθέσεις των περιφερειακών Οικονομικών Επιθεωρήσεων με έδρα το νομό Αττικής, μπορούν να παραδίδονται στην Επιτροπή, στην πρωτότυπη μορφή τους, υπό την προϋπόθεση της προαναφερθείσας αύξουσας αρίθμησης των εγγράφων και της αντίστοιχης αναγραφής της αρίθμησης αυτής (σύνολο σελίδων) στο ειδικό προς τούτο συντασσόμενο Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής.

2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού παραληφθούν οι φάκελοι υποθέσεων της παραγράφου 1, αναθέτει, βάσει τηρούμενου πλάνου χρέωσης, σε κάθε μέλος της Επιτροπής, μία ή περισσότερες υποθέσεις, για τις οποίες τα εν λόγω μέλη ορίζονται ως Εισηγητές.

3. Οι Εισηγητές, αφού λάβουν υπόψη τους τις σχετικές εισηγήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος, μελετήσουν και αξιολογήσουν την υπόθεση ή τις υποθέσεις, υποβάλλουν, μέσω της Γραμματείας, εγγράφως στον Πρόεδρο, τεκμηριωμένη, ανά υπόθεση, εισήγηση, στην οποία αποφαίνονται, για την υπαγωγή ή όχι των υποθέσεων στις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011.

4. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημέρα συνεδρίασης της Επιτροπής, κατά την οποία εισάγονται οι υποθέσεις προς συζήτηση. Κατά την συνεδρίαση αυτή εξετάζονται οι υποθέσεις και οι, ανά υπόθεση, Εισηγητές αναγιγνώσκουν την Εισήγηση τους και παρέχουν κάθε διευκρίνιση για τις υποθέσεις τους. Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση, για λήψη σχετικής απόφασης.

5. Εφόσον από την Επιτροπή αποφασισθεί όχι εξεταζόμενες υποθέσεις δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις της παρ. 20 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, ο Πρόεδρος αναπέμπει, μέσω της Γραμματείας, τις εν λόγω υποθέσεις στις αρμόδιες περιφερειακές Οικονομικές Επιθεωρήσεις, για τις περαιτέρω επιβαλλόμενες ενέργειες.

6. Για υποθέσεις που αποφασίζεται από την Επιτροπή, ότι ο περαιτέρω έλεγχος αυτών, λόγω παλαιότητας και αμφίβολης απόδοσης ωφελημάτων για το Δημόσιο ή (αμφίβολης) διαπίστωσης πειθαρχικών παραπτωμάτων ή παραγραφής αυτών, κρίνεται ατελέσφορος, συντάσσεται και υπογράφεται, από όλα τα μέλη της Επιτροπής, σχετικό πρακτικό, στο οποίο, για κάθε μία από αυτές αναγράφεται περίληψη της υπόθεσης, αιτιολογημένη πρόταση (σε περίληψη) και το όνομα του Εισηγητή. Στο πρακτικό αυτό επισυνάπτονται και οι αντίστοιχες Εισηγήσεις των υποθέσεων, για τις οποίες αιτείται ο μη περαιτέρω έλεγχος, καθώς και τα αναγκαία στοιχεία του φακέλου κάθε υπόθεσης (όπως κείμενο καταγγελίας, αναφοράς, κ.λπ.).

Το πρακτικό, μερίμνη του Προέδρου, διαβιβάζεται, με εμπιστευτικό έγγραφο, στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος και αποφαίνεται τελικά.

7. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού παραλάβει την απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, με την οποία εγκρίνεται ο μη περαιτέρω έλεγχος των σχετικών υποθέσεων, διαβιβάζει, μέσω της Γραμματείας της Επιτροπής, επιμερισμένα, στις Υπηρεσίες της παραγράφου 1, την εν λόγω απόφαση, με εντολή οι υποθέσεις αυτές να τεθούν στο αρχείο. Παράλληλα, ενημερώνει, εγγράφως και τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, οι οποίες εξέδωσαν τις σχετικές εντολές για τις εν λόγω υποθέσεις, προκειμένου να επιληφθούν αρμοδίως.

8. Για τον τρόπο λειτουργίας και τη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής, πέραν των ειδικότερων λεπτομερειών που ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, εφαρμόζονται, οι ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

9. Σε περίπτωση που ο Γ.Ε.Δ.Δ. αναπέμψει οποιαδήποτε εντολή (υπόθεση) στον Πρόεδρο της Επιτροπής για περαιτέρω έλεγχο από την Υπηρεσία, η εντολή (ο φάκελος υπόθεσης), μερίμνη του Προέδρου και μέσω της Γραμματείας της Επιτροπής, διαβιβάζεται στην αρμόδια Οικονομική Επιθεώρηση, για τις περαιτέρω επιβαλλόμενες ενέργειες.

Άρθρο 4
Χώρος, συνεδριάσεις και χρόνος διάρκειας του έργου της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε χώρο που διατίθεται από τις Υπηρεσίες του άρθρου 1, ο οποίος επιλέγεται μετά από συνεννόηση του Προέδρου με τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης των εν λόγω Υπηρεσιών και η έναρξη του χρόνου λειτουργίας της προσδιορίζεται, από τον Πρόεδρο, μετά την αποστολή πρόσκλησης στα Μέλη της Επιτροπής, στην οποία και αναγράφεται η εναρκτήρια Συνεδρίαση.

2. Η Επιτροπή συνεδριάζει (ως συλλογικό όργανο) τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα. Η ημέρα ή οι ημέρες συνεδρίασης αυτής καθορίζονται, κατά την έναρξη του χρόνου λειτουργίας της Επιτροπής, από τον Πρόεδρο.

3. Η Επιτροπή παύει να υφίσταται, εφόσον, με πράξη του Προέδρου, κριθεί ότι δεν υπάρχουν, πλέον, παλαιές υποθέσεις για έλεγχο. Ο Πρόεδρος, με τη λήξη του χρόνου του έργου της Επιτροπής, ενημερώνει τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης και τις Υπηρεσίες του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο