Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-12-2012 ]

Αριθ. 24405/518/29.11.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ετών 2012−2013

(Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ετών 2012−2013)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθ. 24405/518

(ΦΕΚ Β' 3211/03-12-2012)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του N. 1545/1985 «Εθνικό Σύστημα Προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (98 Α΄),

3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού κλπ» (ΦΕΚ 247 Α΄).

5. Τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών» (ΦΕΚ 38 Α΄).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163 Α΄).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α΄).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).

9. Την υπ’ αριθμ. 19648/638/11.11.2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ετών 2011−2012» (ΦΕΚ 2713 Β΄).

10. Την υπ’ αριθμ. 3123/30−10−2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. (αριθμ. συνεδρ. 47/30−10−2012), που μας υποβλήθηκε με το υπ’ αριθμ. Β142344/08−11−2012 έγγραφό του.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (247 Α΄),

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των όρων της επιδότησης, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων καθώς και την τηρούμενη διαδικασία για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ως εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο − Στόχος του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχικά, κατά την χειμερινή περίοδο (Νοέμβριο έως Φεβρουάριο).

Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης – χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 8 του Ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α΄), σύμφωνα με το οποίο ο ΟΑΕΔ μπορεί να επιδοτεί ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, εφόσον συνεχίζουν την απασχόληση των εργαζομένων και κατά την περίοδο περιορισμού ή αναστολής της δραστηριότητάς τους.

Η κάλυψη της δαπάνης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ έτους 2013 με αριθμό λογαριασμού 2493 για τον οποίο θα προβλεφθεί ποσό ύψους 600.000,00 ευρώ για ολόκληρο το έτος.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι του προγράμματος

Στο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν να υπαχθούν οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός της περιφερείας της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, εφόσον λειτουργούν με άδεια του Ε.Ο.Τ. και την προηγούμενη πενταετία διέκοψαν τις εργασίες τους τουλάχιστον για δύο (2) έτη πριν από την 10η Νοεμβρίου, εκτός εάν μετείχαν στα προηγούμενα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας για την χειμερινή περίοδο ή είναι νέες επιχειρήσεις, οπότε θα πρέπει να διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο έτος πριν την 10η Νοεμβρίου.

Άρθρο 4
Εξαιρέσεις

Στο πρόγραμμα δεν μπορεί να υπαχθεί ξενοδοχειακή επιχείρηση για το προσωπικό της, το οποίο πριν την 1η Νοεμβρίου 2012 είχε συνεχόμενη δωδεκάμηνη απασχόληση στην επιχείρηση.

Άρθρο 5
Λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος

Οι ενδιαφερόμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, πρέπει να υποβάλλουν στην κατά τόπους αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση με τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, νόμιμο εκπρόσωπο κτλ) που θα περιέχει την επιθυμία της να υπαχθεί στο πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζει η παρούσα απόφαση.

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι οι εργαζόμενοι που θα απασχολήσει στην επιμήκυνση δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό της.

γ) Άδεια του Ε.Ο.Τ. για τη λειτουργία της επιχείρησης.

δ) Βεβαίωση του Ε.Ο.Τ. για την εποχική λειτουργία της επιχείρησης.

ε) Αναλυτική κατάσταση των εργαζομένων που θα απασχολήσουν κατά την περίοδο της επιμήκυνσης των εργασιών τους και των ημερών εργασίας του καθένα εξ αυτών στη διάρκειά της.

Εφόσον κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, η Υπηρεσία εκδίδει απορριπτική απόφαση.

Άρθρο 6
Διάρκεια επιμήκυνσης

Η επιδοτούμενη επιμήκυνση αρχίζει από την 1 Νοεμβρίου 2012, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την έναρξη της και σε καμιά περίπτωση την 28η Φεβρουαρίου 2013.

Άρθρο 7
Όροι προγράμματος

Οι ημέρες επιχορήγησης της ξενοδοχειακής επιχείρησης δεν μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των ημερησίων επιδομάτων ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος κατά την έναρξη της επιμήκυνσης της λειτουργίας της επιχείρησης και αφαιρούνται από την επιδότηση της ανεργίας του, όπως αυτή προκύπτει κατά την έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης.

Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται ίσο με το ημερήσιο επίδομα ανεργίας που ισχύει κατά τη διάρκεια της επιμήκυνσης και δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος για κάθε ημέρα εργασίας του στην επιμήκυνση, με ανώτερο όριο τις 25 ημέρες κατά μήνα και τις 100 ημέρες για όλη την διάρκεια της επιμήκυνσης.

Η αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΚΠΑ2) θα διενεργεί έλεγχο λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης κατά τη διάρκεια της επιμήκυνσης των εργασιών της.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι του προγράμματος, θα προβαίνει σε απόφαση διακοπής του.

Οι επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις του άρθρου αυτού, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλη χαρτόσημου και γενικά από κρατήσεις για το δημόσιο και τρίτους.

Άρθρο 8
Παραγραφή αξίωσης

Η προθεσμία είσπραξης της επιχορήγησης, καθορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής εγκριτικής Υπουργικής απόφασης για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού, η αξίωση για είσπραξη παραγράφεται και η αρμόδια Υπηρεσία εκδίδει απόφαση παραγραφής.

Άρθρο 9
Εξέταση αιτήσεων και επίλυση διαφορών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ εξουσιοδοτείται να εξετάσει, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο εξουσιοδοτικός νόμος και η παρούσα απόφαση, τις αιτήσεις των επιχειρήσεων και να διατυπώσει γνώμη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την επιχορήγηση αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, αποφαίνεται και επί των ενστάσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που η αίτησή τους απορρίφθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία ή έγινε διακοπή του προγράμματος τους ή παραγράφηκε η αξίωση τους.

Άρθρο 10
Τελικές διατάξεις

Λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, εξειδικεύονται περαιτέρω με εγκύκλιο της Διεύθυνσης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο